Τὰ ἀγάλματα μᾶς τό ‘χαν πεῖ

Στὰ 602, ὁ κακόμοιρος αὐτοκράτορας Μαυρίκιος ἐκτελεῖται στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὸν «τύραννο» Φωκᾶ, ἀφοῦ πρῶτα βλέπει τὴν ἐκτέλεση τῶν παιδιῶν του, τοῦ ἑνὸς μετὰ τὸν ἄλλον. Ὁ Θεοφύλακτος Σιμοκάττης μᾶς λέει ὅτι τὴν ἡμέρα τῆς ἐκτέλεσης τοῦ Μαυρίκιου, στὴν Ἀλεξάνδρεια κάποιος καλλιγράφος ὁ ὁποῖος καθ’ ὁδὸν πρὸς σπίτι του κι ἀργὰ τὴ νύχτα ἔπειτα ἀπὸ ἕνα γλέντι, «φθάνοντας στὸ λεγόμενο Τυχαῖο τῆς πόλης (αὐτὸ εἶναι μιὰ γνωστὴ τοποθεσία τῆς Ἀλεξάνδρειας), εἶδε ὅτι οἱ σημαντικότεροι ἀνδριάντες εἶχαν κατέβει κρυφὰ ἀπὸ τὰ βάθρα, και, ἀφοῦ τὸν κάλεσαν μὲ πολὺ δυνατὴ φωνή, ἀπευθυνόμενοι σ’ αὐτὸν μὲ τὸ ὄνομά του, τοῦ διηγήθηκαν μὲ δυνατὴ καὶ κοφτὴ φωνὴ τὶς συμφορὲς ποὺ εἶχαν πέσει στὸν αὐτοκράτορα Μαυρίκιο ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Ὁ ἄνδρας αὐτὸς λοιπόν, ἔντρομος ἀπὸ τὸ παράδοξο θέαμα γύρισε σπίτι του, καὶ τὴν αὐγὴ ἦλθε στοὺς ἀνθρώπους τοῦ λεγόμενου Αὐγουστάλιου καὶ διηγήθηκε αὐτὲς τὶς φοβερὲς ἱστορίες. Ὅταν ἡ ἀναφορὰ ἔφτασε στ’ αὐτιὰ τοῦ ἐπάρχου τῆς Αἰγύπτου, τοῦ Πέτρου, κλήθηκε νὰ παρουσιαστεῖ κρυφὰ αὐτὸς ποὺ εἶχε ἀκούσει τὰ ἀγάλματα. Τότε ὁ διοικητής, ἀφοῦ ἐξέτασε τὰ λόγια τοῦ ἄνδρα καὶ θαύμασε τὴν παρουσίαση τῆς ἱστορίας, ἐξόρκισε τὸν καλλιγράφο νὰ μὴ μεταφέρει σὲ κανέναν ἄλλο αὐτὲς τὶς μυστικὲς καὶ ἀπόρρητες ἀφηγήσεις. Ἔτσι, ὁ διοικητὴς τῆς Αἰγύπτου, ἀφοῦ σημείωσε ἐκείνη τὴν ἡμέρα, κάθισε καὶ περίμενε τὴν ἔκβαση. Τὴν ἕνατη λοιπὸν ἡμέρα ἔφθασε ἀγγελιοφόρος στὴν Ἀλεξάνδρεια, συνοδεύοντας, σὰν νὰ λέμε, τὴ σφαγὴ τοῦ αὐτοκράτορα Μαυρίκιου. Μόλις ὁ Πέτρος διέγνωσε τὴν ἔκβαση αὐτῶν ποὺ εἶχαν προείπει οἱ ἀνδριάντες, ἤ, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε καλύτερα, οἱ δαίμονες, φανέρωσε θριαμβευτικὰ τὴν προφητεία καὶ παρουσίασε δημόσια τὸν καλλιγράφο, προβάλλοντάς τον ὡς τὸν γνώστη τῆς ἱστορίας».

Θεοφύλακτου Σιμοκάττη, Οἰκουμενικὴ Ἱστορία, Theophylacti Simocattae Historiae, ἔκδ. C. de Boor, Λειψία 1887, 309.29-311.9:

«Κατὰ γὰρ τὴν ἡμέραν τῆς ἀναιρέσεως Μαυρικίου τοῦ αὐτοκράτορος συμβαίνει κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἀξιαφηγητότατον ἔργον, πινάκων συγγραφῆς λίαν ἐπάξιον. ἐδέησε γὰρ ἄνδρα τινὰ τῶν ἐς κάλλος γραφόντων, ὃν ἐν συνθέσει φωνῆς καλλιγράφον ὀνομάζει τὰ πλήθη, γνώριμον καὶ ἡμῖν καθεστῶτα, μέχρι τετάρτης φυλακῆς τῆς νυκτὸς εἰς οἰκίαν τινὸς καταπαννυχίζεσθαι. Τούτω γὰρ δὴ τῷ ἐμπόρω πάννυχος ἦν ἡ πανήγυρις· ἑβδομαίαν γὰρ ἡμέραν ἦγε τὸ γύναιον ἄρσεν παιδίον τῷ ἀνδρὶ λοχευσάμενον. Σύνηθες γοῦν τοῖς ἐγχωρίοις ἐπὶ τοῖς λοχευομένοις παιδίοις ἑβδομαίαν ἄγουσι τὴν ἡμέραν συμποσίων ἑορταῖς καταπαννυχίζεσθαι. ἐπεὶ τοίνυν τὰ τοῦ δείπνου τῶ [ἐμπόρω] κόρω καθυπεβάλλετο, διαλύεται ἡ ἑστίασις, καὶ τῆς τοῦ ἐμπόρου οἰκίας ὁ εἰς κάλλος γράφων ἀποφοιτᾷ. Μεσούσης τοίνυν νυκτός, καὶ γενόμενος κατὰ τὸ λεγόμενον τῆς πόλεως Τύχαιον (χῶρος δ’ οὗτος τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπίσημος) ὁρᾷ τοὺς ἐπισημοτέρους τῶν ἀνδριάντων ἐκ τῶν βωμῶν καθερπύσαντας καὶ μεγίστην αὐτῷ ἀφιέντας φωνήν, ἐξονομακλήδην τὸν ἄνδρα προσαγορεύσαντας διηγουμένους τε μεγάλη καὶ συντόνω φωνῇ τὰ κατ’ ἐκείνην τὴν ἡμέραν παρακολουθηκότα συμπτώματα Μαυρικίω τῷ αὐτοκράτορι. ὁ μὲν οὖν ἀνὴρ τῷ παραδόξω τῆς θέας φόβω πολλῷ συσταλεὶς οἴκαδε γίνεται, ὄρθριός τε γενόμενος τοῖς περὶ τὸν λεγόμενον Αὐγουστάλιον ταῦτα δὴ τὰ φοβερὰ διέξεισιν ἀφηγήματα. ἐπεὶ δ’ ἐπὶ τὸν τῆς Αἰγύπτου ἔπαρχον τὸ ἄκουσμα γέγονε (Πέτρος δὲ κατ’ ἐκεῖνο καιροῦ τῆς Αἰγυπτιακῆς ἡγεμονίας τὰς ἡνίας διίθυνεν), μετάκλητος γίνεται ἐν παραβύστω ὁ τῶν ἀνδριάντων γενόμενος ἀκουστής. ὁ δ’ ἡγεμὼν ἀνετάσας τούτου τὰ ῥήματα καὶ θαυμάσας τῶν ἀφηγηθέντων τὴν ἔκθεσιν, τῷ εἰς κάλλος γράφοντι ἐπετίμησε μὴ μεταθεῖναι ἐφ’ ἕτερον τὰ μυστικὰ ταῦτα καὶ ἀπόρρητα διηγήματα. Τὴν ἡμέραν τοίνυν ἀπογραψάμενος ἐκείνην ὁ τῆς Αἰγύπτου ἡγεμὼν ἐκαραδόκει τὴν ἔκβασιν. ἐνάτη δὲ ἡμέρα, καὶ ἄγγελος εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν παραγίνεται πομπεύων ὡς ἔπος εἰπεῖν τὴν ἀναίρεσιν Μαυρικίου τοῦ αὐτοκράτορος. Τῶν τοίνυν προμεμηνυμένων διὰ τῶν ἀνδριάντων, ἢ δαιμόνων εἰπεῖν οἰκειότερον, ὡς διέγνω τὰς ἐκβάσεις ὁ Πέτρος, ἐς τὸ φανερὸν τὴν προαγόρευσιν ἐθριάμβευσε τόν τε εἰς κάλλος γράφοντα ἐς μέσον προὐβάλλετο καὶ κύριον αὐτὸν τῆς ἱστορίας ἐδείκνυεν».

This entry was posted in Ιστορίες, Ρωμανία, Σαν παραμύθια and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s