Πρόσφυγες τοῦ 1922 καὶ τοῦ 2015

Ἀποτελεῖ ὄχι πρόσφατη ἰδέα ἀλλὰ πολὺ παλιὰ ἡ διακήρυξη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Ἀριστερὰ τῆς ὁμοιότητας καὶ συνάφειας μεταξὺ τοῦ σημερινοῦ μεταναστευτικοῦ προβλήματος μὲ τὸ πρόβλημα λόγω τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Στὸ πρόσφατο παρελθὸν εἴχαμε τὴν ὁμάδα τοῦ Ἰοῦ ποὺ θεωροῦσε τὴ Μικρασία τὸ Βιετνὰμ τῶν Ἑλλήνων. Σήμερα, οἱ πρόσφυγες τοῦ 1922 θεωροῦνται τὸ ἀντίστοιχο τῶν μουσουλμάνων προσφύγων καὶ λαθρο/μεταναστῶν τοῦ 2015.

Ἀλλὰ ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ 2015 μὲ ἀναφορὰ στὸ 1922 δὲν εἶναι βάσιμη.

  1. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, οἱ πρόσφυγες τοῦ 1922 ἦταν περιορισμένου, συγκεκριμένου ἀριθμοῦ. Ἦταν μεταξὺ 1,25 καὶ 1,5 ἑκατομμύρια κόσμος. Ἦρθαν ὅλοι τὸ 1922-3 καὶ δὲν ξαναῆρθαν ἄλλοι. Ἔτσι, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τους, καὶ τῶν προβλημάτων ἐνσωμάτωσής τους ἔγινε ἀκριβῶς μὲ τὴν ἐπίγνωση ὅτι οἱ διαθέσιμοι πόροι μποροῦν νὰ ἀφιερωθοῦν ἀποκλειστικὰ στὸ 1,5 ἑκατομμύριο χωρὶς φόβο ὅτι στὴ συνέχεια θὰ ἔρθουν κι ἄλλοι ἢ ὅτι θὰ εἶναι ἀσταμάτητα τὰ μεταναστευτικὰ κύματα καθιστώντας ἀδύνατη λόγω περιορισμένων πόρων τὴν βοήθεια σὲ αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ τὴν ἔνταξη ἄπειρων ἀνθρώπων στὴν δεδομένη κοινωνία. Ἀντιθέτως, οἱ πρόσφυγες τοῦ 2015 δὲν εἶναι ἕνα καὶ μοναδικὸ μεταναστευτικὸ ρεῦμα, ἀλλὰ ἕνα μόνο ἀπὸ ὅσα ἦρθαν καὶ πρόκειται νὰ ἔρθουν στὴ χώρα. Ὡς γνωστόν, οἱ πόλεμοι καὶ οἱ καταστροφὲς δὲν πρόκειται νὰ σταματήσουν στὶς μεσανατολικὲς χῶρες ἢ στὴν Ἀσία. Κατὰ συνέπεια δὲν θὰ ἔχουμε ἕνα κύμα προσφύγων τὸ ὁποῖο μπορεῖ κανεὶς νὰ διαχειριστεῖ. Θὰ ἔχουμε ἀναρίθμητους ἀνθρώπους ποὺ θὰ ἔρχονται στὴν Ἑλλάδα καθιστώντας τὴ διαχείριση των προαναφερθέντων προβλημάτων ἀδύνατη. Καὶ τὰ πληθυσμιακὰ μεγέθη τῆς Μέσης Ἀνατολης καὶ τῆς Ἀσίας (Πακιστάν κ.λπ.) εἶναι τερατώδη γιὰ τὸ ἑλληνικὸ μέγεθος. Φυσικά, πρέπει νὰ τονιστεῖ, ἀντίθετα ἀπὸ τὴ σχετικὴ φιλολογία, ὅτι οἱ πρόσφυγες καὶ λαθρομετανάστες δὲν ἔχουν κανέναν λόγο νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ ποὺ ἤθελαν νὰ πετύχουν, ἡ φυγὴ ἀπὸ ἐπικίνδυνες περιοχές, ἐξασφαλίστηκε μὲ τὴν ἄφιξη στὴ χώρα μας. Δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ξεκινήσουν τὰ μακρινὰ ταξίδια στὴ Γερμανία καὶ τὴν Εὐρώπη. Στὸ βαθμὸ στὸν ὁποῖο ἔχουν γλιτώσει, ἡ Ἑλλάδα τοὺς φαίνεται παράδεισος. Ἄλλωστε, οἱ δυσχέρειες γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ ταξιδιοῦ στὴ Δύση, δηλαδὴ τὸ ὅτι στοιβάζονται στὴν Ἑλλάδα, σὲ σχέση μὲ τὴν πανεύκολη εἴσοδο στὸ ξέφραγο ἀμπέλι τῆς Ἑλλάδας, σταδιακὰ θὰ μετατρέψουν τὴν παροδικὴ τάση τους νὰ θέλουν νὰ φύγουν. Ὅλα ὅσα βιώνουν οἱ Ἕλληνες ὡς κρίση γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ λαθρομετανάστες φαίνονται ἀστεῖα, γιατὶ λ.χ. ἕνα πιάτο φαγητὸ καὶ ἕνα κατάλυμα ποὺ δὲν βομβαρδίζεται εἶναι ὑπεραρκετὰ γι’ αὐτοὺς σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν μέσο Ἕλληνα.
  2. Οἱ πρόσφυγες τοῦ 1922 ἦταν Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι, ἐνῶ κανείς τους, οὔτε οἱ τουρκόφωνοι δὲν θεωροῦσε ἐθνικὴ πατρίδα τὴν Τουρκία. Θεωροῦσε ἀσφαλῶς τὴν Μικρασία ἑστία του ἀλλὰ ὄχι τὴν Τουρκία «πατρίδα» στὴν ὁποία ἔνοιωθε τὴν ἀβίαστη ὑποχρέωση νὰ δείχνει ἀφοσίωση. Φυσικά, οἱ διάφοροι λεπτολόγοι θὰ ἀναφέρουν ὁριακὰ παραδείγματα ἐλάχιστων ἀτόμων (τουρκορθόδοξοι) ποὺ τάχα ἀποδεικνύουν τὸ ἀντίθετο. Τίποτα, βεβαίως, δὲν ἀποδεικνύουν γιατὶ εἶναι ἡ ἐλάχιστη ἐξαίρεση τοῦ κανόνα. Ἀντιθέτως, οἱ μετανάστες τοῦ 2015 ἔχουν τὴ θρησκεία ὡς κέντρο τῆς ζωῆς τους καὶ τῆς κουλτούρας τους, καὶ ἡ θρησκεία αὐτὴ εἶναι τὸ Ἰσλάμ. Μιὰ θρησκεία οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ὁποίας ποτὲ δὲν ἐπέδειξαν ἀφοσίωση στὸ ἑλληνικὸ ἔθνος-κράτος. Ἐνῶ οἱ πρόσφυγες τοῦ 1922 ἦταν ὁ ἴδιος λαός, οἱ πρόσφυγες τοῦ 2015, 2016 κ.ο.κ. ἐχθρεύονται τὴν κυρίαρχη παράδοση στὴν Ἑλλάδα καὶ εἶναι ξένοι πρὸς αὐτήν. Δὲν εἶναι παρὰ ζήτημα χρόνου, ἐφόσον ἡ ταυτότητά τους προσδιορίζεται καὶ καθορίζεται ἀπὸ τὴν θρησκεία τους, νὰ γίνουν τόσο ἐπιθετικοὶ ὅσο εἶναι καὶ οἱ ὑπόλοιποι Μουσουλμάνοι στὰ ἰσλαμικὰ γκέτο τῆς Δύσης. Συνοψίζοντας: οἱ μὲν ἔνοιωσαν, παρὰ τὸν ρατσισμὸ σὲ κάθε νεοφερμένο, τὴν Ἑλλάδα ὡς πολιτισμικὰ ὅμοιά τους, οἱ δὲ ἀκριβῶς λόγω τῆς ὑφῆς τῆς θρησκείας, τῆς ἀντιπαλότητάς της πρὸς τὸ Χριστιανισμὸ καὶ τῆς σημασίας ποὺ ἔχει ἡ θρησκεία αὐτὴ γιὰ τὴν ταυτότητά τους, θὰ νοιώσουν πάντα ξένοι καὶ πάντα ἀναφομοίωτοι. Οἱ μόνοι «Μουσουλμάνοι» ποὺ δείχνουν νὰ ἀφομοιώνονται στὴν Ἑλλάδα εἶναι οἱ Ἀλβανοὶ ἀκριβῶς γιατὶ εἶναι πολὺ χαλαρὰ συνδεδεμένοι μὲ τὸ Ἰσλάμ, δηλώνουν ἄθεοι (ἢ καὶ ὑποδύονται τὸν χριστιανὸ καὶ μερικοὶ βαφτίζονται) ἀπὸ πεποίθηση ἢ ἀπὸ συμφέρον κ.ο.κ. Δηλαδὴ μὲ τὸ Ἰσλὰμ ἔχουν σχέση τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη τῶν Μουσουλμάνων τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς Ἀλβανούς, ἂν καὶ ἔχουν πολλὰ κοινὰ μὲ τοὺς Ἕλληνες, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι σίγουρος κάποιος ὅτι δὲν θὰ πάθουν ὅ,τι οἱ Βόσνιοι Μουσουλμάνοι, οἱ ὁποῖοι ἐγκατέλειψαν σταδιακὰ τὴν θρησκευτικὴ ἀδιαφορία τους. Ἀρκεῖ ἕνας ἱκανὸς ἀριθμὸς ἱκανῶν ἱεροκηρύκων, ἕνα τυχαῖο κάψιμο τοῦ Κορανίου, ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ἀτελείωτη βοήθεια τῶν χωρῶν τῆς Ἀραβίας καὶ τοῦ Περσικοῦ Κόλπου γιὰ νὰ συμβεῖ καὶ μὲ τοὺς «ἀδιάφορους Μουσουλμάνους» στὴν Ἑλλάδα ὅ,τι ἔγινε σὲ ἄλλες χῶρες.
  3. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ὅσους ἀναφέρονται στὴν ὁμοιότητα 1922-2015/2016/2017 κ.ο.κ. προέρχονται ἀπὸ τὸν εὐρύτερο πολιτικὸ χῶρο ὁ ὁποῖος ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε γιὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφή (ἐκπρόσωποί του ἔχουν ἀναφερθεῖ ρητὰ στὸ ζήτημα), ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσμα τὴν προσφυγοποίηση τῶν Μικρασιατῶν τὸ 1922. Ἔρχονται τώρα οἱ πολιτικὰ ἴδιοι ἄνθρωποι (οἱ ὁμοϊδεάτες καὶ συνεχιστές τους, ἐννοεῖται) καὶ χρησιμοποιώντας ὡς «αὐτοεκπληρούμενη προφητεία» τὴ μνήμη αὐτῶν στὴν προσφυγοποίηση τῶν ὁποίων συνέβαλαν ὅσο τοὺς ἦταν δυνατό, θέλουν νὰ δεχτοῦμε τὴν ἐξίσωση 1922=2015. Αὐτοὶ ποὺ συνέβαλαν σὲ μιὰ προσφυγοποίηση, χρησιμοποιοῦν τὴν ἴδια προσφυγοποίηση γιὰ δικούς τους σημερινοὺς πολιτικοὺς σκοποὺς σχετικὰ μὲ τὴν λαθρο/μετανάστευση καὶ τὸ προσφυγικὸ πρόβλημα. Εἶναι πάρα πολὺ κυνικό, ἐργαλειακὸ καὶ ἀπάνθρωπο τὸ πολιτικό τους κριτήριο. Εἶναι σὰν οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Γαλλία νὰ καταγγέλουν δημόσια τοὺς πολέμους ποὺ προκάλεσαν. Εἰδικὰ ἐφόσον οἱ πρόσφυγες τοῦ 1922 καταπιέζονταν ὡς Χριστιανοὶ (ποὺ σήκωσαν κεφάλι) ἀπὸ τοὺς Μουσουλμάνους, ἐνῶ οἱ πρόσφυγες καὶ λαθρο/μετανάστες τοῦ 2015 εἶναι κατὰ βάση Μουσουλμάνοι.
  4. Ἡ Μικρασία ἦταν τὸ Βιετνὰμ τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὸν ἴδιο πολιτικὸ χῶρο. Ἡ ἐσκεμμένη ἀσάφεια μιᾶς τέτοιας ἄποψης ἐπιτρέπει ὄχι μόνο τὴν ἑρμηνεία της ὅτι ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ἡττήθηκε ὁλοκληρωτικὰ καὶ ἡ ἥττα αὐτὴ συντάραξε τὴν Ἑλλάδα μὰ καὶ τὴν ἑρμηνεία ὅτι ἡ Μικρασία ἦταν ἕνας τόπος ἄδειος ἀπὸ Ἕλληνες, ξένος πρὸς αὐτούς, μὲ τὸν ὁποῖο δὲν εἶχαν καμμιὰ συνεχὴ ἱστορικὴ παρουσία, ἕνας τόπος ποὺ ἀνῆκε ἀπολύτως στοὺς Ἄλλους-Τούρκους. Ἡ πρώτη ἑρμηνεία εἶναι βάσιμη, ἡ δεύτερη εἶναι λάθος ἢ ψέμα, γιὰ γνωστοὺς λόγους: Οἱ Μικρασιάτες δὲν ἦταν μιὰ ἀσήμαντη μειονότητα στὴ Μ. Ἀσία (ὅπως π.χ. ἦταν οἱ Μαρωνίτες στὴν Κύπρο ἢ οἱ Ἑβραῖοι στὴ Μακεδονία), δὲν ἦταν ἔποικοι ἀλλὰ οἱ πραγματικοί, δηλ. ἀρχαιότεροι, ντόπιοι τῆς χώρας, ἦταν τὰ ἀπομεινάρια μιᾶς ἄλλοτε ἑλληνορθόδοξης πανίσχυρης πλειοψηφίας, ποὺ λόγω σφαγῶν κι ἐξισλαμισμῶν ἔγινε σταδιακὰ μειονότητα, μὲ συνεπαγόμενο τὸ ἀπόλυτο δικαίωμά τους νὰ συγκαθορίσουν τὴν πολιτικὴ μοίρα της εἰδικὰ ἐπειδὴ εἶχαν ὑποστεῖ γενοκτονία καὶ καταπίεση (τὸ μεγάλο ἢ μικρὸ μέγεθος τῆς ὁποίας δὲν τὴν καθιστᾶ περισσότερο ἢ λιγότερο μία γενοκτονία), καί, τέλος, ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς δὲν πήγαινε στὴ Μικρασία γιὰ νὰ ἐπέμβει ὑπὲρ μιᾶς πρόσφατα ἱδρυμένης ἑλληνικῆς παροικίας ποὺ ζοῦσε ἀσφαλὴς σὲ μιὰ χώρα κεντροευρωπαϊκὴ ἢ λατινοαμερικανική, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀποτροπὴ ὅλων ὅσων ἀποτράπηκαν ἀπὸ Μουσουλμάνους σὲ βάρος Χριστιανῶν λ.χ. στὴν Πελοπόννησο, τὴ Ρούμελη καὶ τὴ Μακεδονία τὸ 1821 καὶ τὸ 1912. Ἡ ἀναφορὰ στὴ Μικρασία ὡς Βιετνὰμ συνεχίζει (γι’ αὐτὸ δὲν συνιστᾶ γλωσσικὸ λάθος) τὴν ἀποσιώπηση τῆς σημαντικῆς ἑλληνικῆς παρουσίας.

Μικρασία-Βιετνάμ καὶ 1922=2015. Ἡ ἐξυπνάδα συνεχίζεται

This entry was posted in Ελλάδα, κοινωνία and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s