Προϋποθέσεις τῆς σημερινῆς στάσης στὸ προσφυγικό

Καταλαβαίνω γιατί στὰ μάτια κάποιων ἡ στάση μου πρὸς τοὺς (μουσουλμάνους) πρόσφυγες (ἢ ὣς πρὸς τὸ τί πρέπει νὰ γίνει γι’ αὐτούς) εἶναι ἀκατανόητη. Γιατὶ αὐτοὶ εἶναι συνήθως δυτικοί-ἐκδυτικισμένοι, ἄθεοι καὶ ἀντιχριστιανοί. Καθεμιὰ ἀπὸ τὶς τρεῖς ἰδιότητες δὲν εἶναι ἀπαραίτητα κατακριτέα, καὶ δὲν ἀναφέρομαι σὲ αὐτὴν τὴν ἀνάρτηση στὰ θετικὰ καὶ τὰ ἀρνητικά της. Ὡστόσο, καθεμιὰ ἀπὸ αὐτὲς ἐξηγεῖ γιὰ ποιὸ λόγο ὁρισμένοι στὴν Ἑλλάδα δὲν βλέπουν τίποτα πέρα ἀπὸ τὴν ἀνθρωπιστικὴ μύτη τους.

1. Τί συνεπάγεται νὰ εἶσαι δυτικὸς ἢ ἐκδυτικισμένος

Οἱ δυτικοὶ ἢ ἐκδυτικισμένοι πιστεύουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἢ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι Δύση. Ἡ Δύση, ὡς γνωστόν, ἐπεκτάθηκε μὲ τὴ βία σὲ ὅλον τὸν κόσμο, ἄρα χρωστάει ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ ἀποζημίωση στὸν τελευταῖο. Ἀποζημίωση στὴν παρούσα φάση, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ ἀποδοχὴ ἀπὸ τὴ Δύση τῆς ἐγκαστάστασης στὸ ἔδαφός της ἑκατομμυρίων μουσουλμάνων προσφύγων. Ἄρα, (ἡ ἐσωτερικὴ συνοχὴ τοῦ σκεπτικοῦ, συνεχίζει) ἀφοῦ ἡ Ἑλλάδα εἶναι Δύση, πρέπει ἡ Ἑλλάδα παρομοίως νὰ δεχτεῖ τοὺς πρόσφυγες ὡς ἀποζημίωση γιὰ ὅσα ἐγκλήματα διέπραξε (ἡ Ἑλλάδα! κατὰ τὴν περίοδο ἐπέκτασης τῆς Δύσης, 16ο-20ό!) κατὰ τῶν μὴ Δυτικῶν. Ἐπιπλέον, οἱ Δυτικοὶ δὲν πέρασαν ποτέ τους ἰσλαμοκρατία καὶ εἶναι ἀναμενόμενο ὅτι δὲν ἀντιλαμβάνονται (τόσο οἱ Δυτικοὶ τῆς Δύσης ὅσο καὶ οἱ ἐκδυτικισμένοι στὴν Ἑλλάδα) τί ἀρνητικοὺς συνειρμοὺς προκαλεῖ τὸ Ἰσλὰμ στὸν ἑλληνικὸ λαό. Ὅμως, ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶναι Δύση (εἶναι ἀποικία της, πρόσφατα κι ὅλας). Ἡ σχέση της μὲ τὸ Ἰσλὰμ εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ σχέση τῆς Δύσης μὲ τὸ Ἰσλάμ.

Ἂν οἱ ἐκδυτικισμένοι ἔχουν ἀποκοπεῖ τελείως ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ μνήμη τοῦ τόπου (ὥστε νὰ μὴν μποροῦν νὰ διακρίνουν τὰ βασικά), και ἂν δὲν μποροῦν οἱ δυτικοὶ καὶ ἐκδυτικισμένοι στὴν Ἑλλάδα νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἱστορικὰ ὑπῆρξαν κι ἄλλων εἰδῶν σχέσεις μὲ τὸ Ἰσλὰμ πέρα ἀπὸ τὴν δική τους, τὴ σχέση Δύσης-Ἰσλάμ, ὅτι δηλαδὴ ὑπῆρξε σχέση ἐξουσιασμοῦ κι ὑποτέλειας (τῶν Ἑλλήνων) στὸ Ἰσλάμ κι ὄχι ὑποτέλειας τοῦ Ἰσλάμ, τότε σ’ αὐτὸ δὲν τοὺς φταῖνε οἱ «ἰσλαμοφοβικοὶ Ἕλληνες» κι ὁ δῆθεν ρατσισμὸς τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοῦ Ἰσλάμ, ἀλλὰ ἡ ἄγνοια ποὺ ἔχουν οἱ δυτικοὶ-ἐκδυτικισμένοι γιὰ προφανὴ ἱστορικὰ γεγονότα. Σκέφτονται δυτικοκεντρικά.

2. Τί συνεπάγεται νὰ εἶσαι (μαχητικὸς) ἄθεος

Σίγουρα, καθένας ἔχει δικαίωμα νὰ πιστεύει σὲ κάτι ἢ καὶ σὲ καμμία θρησκεία. Ὅμως, ἐπειδὴ «φιλοσοφικὰ» κάποιος ἀντιμετωπίζει ὅλες τὶς θρησκεῖες ὡς ἴδιες, δὲν σημαίνει ὅτι ἱστορικὰ εἶναι ὅλες ἔτσι. Ποιὸ θὰ ἦταν τὸ ἀντίστοιχο μιᾶς ἰσλαμικῆς ἐπανάστασης τοῦ Ἰρὰν στὴν Ἑλλάδα; Νὰ καταλάβουν τὴν ἐξουσία ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας ἢ οἱ ἡγούμενοι τοῦ Ἁγίου Ὅρους, μὲ στρατό, μὲ ἀντικατάσταση τῶν πολιτικῶν νόμων ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κανόνες κ.λπ. Ἐὰν κάποιος ποὺ ἀντιμετωπίζει ὡς γελοῖο τὸ παραπάνω ἐνδεχόμενο γιὰ τὴν Ἑλλάδα δὲν ἀντιλαμβάνεται ἐπίσης ὅτι τέτοιο ἐνδεχόμενo δὲν θεωρεῖται γελοῖο σὲ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες θρησκεῖες, σ’ αὐτὸ δὲν τοῦ φταίει κάποιος ἄλλος παρὰ τὸ ὅτι ἀντιμετωπίζει τὸ Ἰσλάμ σὰν αὐτὸ νὰ ἦταν ἕνας «Χριστιανισμὸς [τοῦ 20οῦ αἰ., μάλιστα] μὲ μικροδιαφορές». Προδίδει πάλι τὸν δυτικοκεντρισμό του: «παντοῦ εἶναι σὰν τὴ Δύση», «παντοῦ σὰν τὴν Ἑλλάδα». Ἐπειδὴ ἔχει ἄγνοια τῶν διαφορῶν (ἢ τοῦ ὅτι ἀκόμη κι οἱ πιὸ ἀνθρωπιστὲς λ.χ. οἱ Σούφι λάμβαναν μέρος στὸ τζιχάντ), δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει οἱ ὑπόλοιποι νὰ πληρώσουν τὴν ἀφέλειά του. Ἄλλο φιλοσοφικὴ ἐξίσωση τῶν θρησκειῶν κι ἄλλο ἱστορική.

3. Ἀντιχριστιανισμός.

Κι ἐδῶ, ὑπάρχει ὁ εὐσεβὴς πόθος ὅτι μὲ τόσους μετανάστες θὰ γλιτώσει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία (φόροι, κατήχηση κ.ο.κ.) Ἄλλος πάλι, ἔχει τὸν εὐσεβὴ πόθο ὅτι θὰ μετατρέψει τοὺς πρόσφυγες σὲ ἐπαναστάτες (θὰ τοὺς πείσει σχετικά).

Λοιπόν, καὶ πάλι ὁ τύπος αὐτὸς ἀνθρώπου δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴ μοναδικότητα μιᾶς ἀνθρώπινης κατάστασης καὶ δὲν ἔχει αἴσθηση τῆς ἱστορικῆς στιγμῆς ὅπου ζεῖ. Νομίζει ὅτι ἡ κατάσταση στὴν ὁποία γεννήθηκε (μιὰ κοινωνία χριστιανικὴ μὲ Διαφωτισμό) εἶναι ἡ «ἀνθρώπινη φύση». Ἡ φορὰ τῆς ἱστορίας, σήμερα, δὲν εἶναι ἡ ἐπανάσταση οὔτε ἡ ἐκκοσμίκευση. Οὔτε ὁ ἀνθρωπισμός, κἄν. Εἶναι ὁ ἐξισλαμισμός (καὶ δὲν φταίει σ’ αὐτὸ μόνο ἡ μετανάστευση ἀλλὰ ἡ ὑπογεννητικότητα, ὁ μηδενισμὸς τῆς κατανάλωσης κ.ἄ.) τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν μὲ παράλληλη ἀπώλεια κάθε ἐργατικοῦ δικαιώματος (ὅποιος φέρνει ἀντίρρηση θὰ ἀντικαθίσταται ἀπὸ τοὺς συνεχῶς ἐρχόμενους «ἀδέρφια μας, μετανάστες» ἐργάτες, ποὺ -στὴ συντριπτικὴ πλειονότητά τους- δὲν ἔχουν λόγο νὰ ἀγωνιστοῦν γιατὶ καὶ οἱ χειρότερες συνθῆκες ἐργασίας στὴν Εὐρώπη εἶναι καλύτερες ἀπὸ τὶς κάλλιστες στὴν Μ. Ἀνατολὴ καὶ τὴν Ἀσία). Ἂν τὸ κέφι τοῦ ἀντιχριστιανοῦ εἶναι νὰ βοηθήσει τὸν ἐχθρὸ τοῦ ἐχθροῦ του γιὰ νὰ «κάνει τὸ κομμάτι του» καί, ὕστερα, «γαία πυρὶ μιχθήτω», τότε θὰ ἦταν καλὸ νὰ κατανοήσει ὅτι ἡ θέση του στὴν κοινωνία τὴν ὁποία ὁ ἴδιος βοηθᾶ νὰ δημιουργηθεῖ θὰ εἶναι πολὺ χειρότερη ἀπὸ τὴ σημερινή. Ἂς διαβάσει κι ἂς μάθει πῶς ζοῦν οἱ ἄθεοι, οἱ ὁμοφυλόφιλοι κ.λπ., οἱ γυναῖκες στὸ Ἰσλάμ -στὸ τωρινὸ Ἰσλὰμ κι ὄχι σ’ ἐκεῖνο τοῦ Ἀλὴ Μπαμπὰ καὶ τῆς Βαγδάτης τοῦ 10ου αἰ.

This entry was posted in Δυτικοί, Ισλάμ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s