Ἂν τὸν πιστεύουμε, λέει

Μὲ ἀφορμὴ τὴ συζήτηση ἐδῶ

Τί συνέβη ξαφνικά, καὶ ἐνῶ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2014 δὲν ἔμπαιναν παρὰ ἐλάχιστοι λαθρομετανάστες καὶ μετανάστες / πρόσφυγες ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο, ἀπὸ τὸν Γενάρη τοῦ 2015 τετραπλασιάστηκαν καὶ ὀκταπλασιάστηκαν οἱ ροές; Ἡ νέα κυβέρνηση ἔστειλε ἐμμέσως μήνυμα στὴν τουρκικὴ κυβέρνηση καὶ τοὺς διακινητὲς ἀφήνοντας ἀφύλακτα τὰ θαλάσσια σύνορα. Ὣς τότε καὶ τὰ σύνορα φυλάσσονταν καὶ δὲν πνίγονταν ὁ κόσμος (παρὰ ἐλάχιστοι -μιὰ ἢ δυὸ περιπτώσεις στὰ τέσσερα χρόνια συριακοῦ ἐμφυλίου). Προφανῶς, ἡ νέα κυβέρνηση ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στὴν τουρκικὴ γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ ἑνὸς σχεδίου τὸ ὁποῖο, λογικά, ἦταν ἀδύνατο νὰ ἔχει σχεδιαστεῖ μέσα σὲ ἕνα μήνα (Δεκέμβριος ’14 -Γενάρης ’15).

Νὰ εἶναι χειρότερος ὁ ἑπόμενος πρωθυπουργός ἀπὸ τὸν τωρινὸ καὶ τοὺς χουντικοὺς εἶναι μικρὴ ἡ πιθανότητα. Γιατὶ ὁ τωρινὸς πρωθυπουργὸς ἔτσι ὅπως πορεύεται θὰ ἔχει δημιουργήσει περιοχὲς ἐντὸς τῆς ἐπικράτειας στὶς ὁποῖες δὲν θὰ ἀσκεῖται ἡ ἑλληνικὴ κυριαρχία. Περιοχὲς ποὺ θὰ εἶναι θύλακες ξένων πληθυσμῶν ὁλοένα μεγαλύτερων καὶ πιὸ ἀνεξέλεγκτων. Τὸ μέτρο σύγκρισης ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ καὶ τεθεῖ ἀπὸ τὸν τωρινὸ πρωθυπουργό, ὁ «πήχυς», εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας καὶ τῆς ἐθνολογικῆς σύνθεσης τοῦ πληθυσμοῦ, καὶ ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἀπίθανο κάποιος νὰ ξεπεράσει τὸν τωρινό πρωθυπουργό. Ὁ τωρινὸς πρωθυπουργὸς καὶ τὸ περιβάλλον του λειτουργεῖ μὲ τὴ λογικὴ τῶν antifa: ἀπέραντο μίσος γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἰδεοληψία σὲ βαθμὸ ὑστερίας.

Ὁ ὑποψήφιος γιὰ ἑπόμενος πρωθυπουργὸς ἔχει ἄλλα κουσούρια. Πολλά. Δὲν ἔχει τὸ ἰδεοληπτικὸ μίσος ποὺ παρῆγε αὐτὴ τὴν κατάσταση. Ἔχει τὴν ὀλιγαρχικὴ περιφρόνηση γιὰ τοὺς «ἐθνολαϊκιστὲς» καὶ «τελευταίους Σοβιετικούς», ἀλλὰ ὄχι τὸ «νὰ τελειώνουμε μὲ τοὺς Ἕλληνες». Πρέπει νὰ διακρίνουμε μεταξὺ μιᾶς οἰκονομικῆς καταστροφῆς λόγω νεοφιλελευθερισμοῦ καὶ μιὰς ἐθνικῆς καταστροφῆς λόγω μίσους γιὰ τὸ ἔθνος. Ἡ διάκριση ἀφορᾶ τὶς ἀπαιτούμενες δυνάμεις γιὰ ἀποκατάσταση τῆς ζημιᾶς: ἀδυναμία ἀνεξάρτητης οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἢ ἀπώλεια ἐδαφῶν. Ὁ οἰκονομισμὸς τῶν τελευταίων χρόνων καὶ δεκαετιῶν μᾶς ἔχει κάνει νὰ πιστεύουμε πὼς ἡ οἰκονομία κι ὄχι ἡ κυριαρχία (τὸ Πολιτικό) εἶναι ἀνώτερα.

Γιατὶ, πρέπει νὰ μιλᾶμε ξεκάθαρα καὶ χωρὶς νὰ κρυβόμαστε: Ἂν κάτσει κι ἄλλο αὐτὸς ὁ πρωθυπουργός, θὰ ἐξαφανιστοῦμε ὡς κράτος καὶ ὡς Έλληνες. Ἡ σημερινὴ κυβέρνηση (ἡ μεταπολιτευτικὴ Ἀριστερά) ἐγκαθιστᾶ στὴ χώρα μόνιμα Μουσουλμάνους, δημιουργεῖ ἰσλαμικοὺς θύλακες: Πρόκειται γιὰ   τὴν   ἀ π ό πε ι ρ α   ἀ κ ύ ρ ω σ η ς   τ ῆ ς   ἀ π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η ς   ἀ π ὸ   τ ὸ   ζ υ γ ὸ   τ ο ῦ   Ἰ σ λ ά μ, ἡ ὁποία συνέβη τὸ 1821 / 1912.

Ὡστόσο, δὲν εἶναι ἀναπόφευκτη λύση ὁ ὑποψήφιος γιὰ ἑπόμενος πρωθυπουργός. Ὑπάρχουν ἄλλες δυὸ λύσεις, ἂν ἀπορρίψουμε τὸν τωρινὸ πρωθυπουργὸ καὶ τὸν ὑποψήφιο γιὰ ἑπόμενο. Ἡ μία εἶναι ἡ δικτατορία / χάος, ποὺ κανένας δὲν τὴ θέλει. Ἡ ἄλλη εἶναι μιὰ οἰκουμενική: ἡ ὁποία θὰ εἶναι καλύτερη γιὰ κανέναν ἄλλο λόγο παρὰ γιὰ τὸ ὅτι ἡ πολυπολιτισμικὴ ἰδεοληψία θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ μαζευτεῖ στὸ μεταναστευτικό, τὴν ἐκπαίδευση καὶ ἀλλοῦ. Ὄχι νὰ περιθωριοποιηθεῖ, δὲν ἔχω τέτοιες ἐλπίδες ἀκόμα. Ἄλλωστε, ὁ νεοφιλελευθερισμὸς εἶναι ξαδερφάκι τοῦ ἀριστεροῦ πολυπολιτισμοῦ γιὰ ὅσο καιρὸ δουλεύει ἡ οἰκονομία καὶ τηροῦνται κάποιοι ἀστικοὶ τύποι (Πλέον, οἱ Μουσουλμάνοι ἀμφισβητοῦν ἀκόμη κι αὐτοὺς τοὺς τύπους). Ἁπλά, ἔχω ἐλπίδες νὰ κατέβουν οἱ στροφὲς τοῦ πολυπολιτισμικοῦ ὁδοστρωτήρα, ποὺ ἔχει πάρει φόρα στὴ χειρότερη δυνατὴ στιγμή.

Στὰ λεξικά, πάντως, τὴν ἐγκατάλειψη-μὴ φύλαξη τῶν συνόρων ἑνὸς κράτους τὴν λένε προδοσία καὶ ὅποιον τὸ κάνει αὐτὸ τὸν λένε προδότη. Ἴσως τὰ λεξικὰ καὶ ἡ κοινὴ λογικὴ νὰ μὴν συμβαδίζουν πλέον μὲ τὶς ἀντιλήψεις κάποιων ἢ τοὺς νέους νόμους ποὺ ὑπερψηφίζονται μὲ ταχύτητα τοῦ φωτός. Ἡ χούντα-μετεμφυλιακὴ Δεξιὰ ἀφόπλισε καὶ ξεπούλησε τὴν Κύπρο. Τὸ 1967/1974 (ἀφοπλισμὸς / προδοσία τῆς Κύπρου) ξαναζεῖ στὸ 2015-16, γιὰ ὅλη τὴν Ἑλλάδα-hotspot ὅμως.

Πάντως τὰ ἀντιδεξιὰ σύνδρομα δὲν μὲ πείθουν. Τί μὴ νεοφιλελεύθερο, δηλαδή, ἀρνήθηκε καὶ δὲν ἀποδέχτηκε ὁ τωρινὸς πρωθυπουργὸς ὥστε νὰ τὸ δεχτεῖ ὁ ἑπόμενος;

This entry was posted in πολιτικά, Αριστερά, Ακροδεξιά, Δεξιά, Ελλάδα and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Ἂν τὸν πιστεύουμε, λέει

  1. Παράθεμα: Με αφορμή τη συζήτηση για τους Πρόσφυγες – manolisgvardis

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s