1821: Μαντίλα & Ἔρικ Χόμπσμπάουμ

(1) ΜΑΝΤΙΛΑ

140080-300x300

Ἔχει πολλὴ πλάκα ὅτι ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἔβγαζαν ἀφροὺς μὲ τὴν «Φασιστικὴ Σχολικὴ Ποδιὰ» πετᾶνε τὴ σκούφια τους μὲ τὸ σύμβολο τῆς ἰσλαμικῆς πατριαρχίας καὶ ὑποτίμησης τῆς γυναίκας (νοούμενου ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ ὡς «ἀντικειμένου» ποὺ ἐγείρει τὸν πειρασμὸ κι ἄρα πρέπει νὰ προφυλασσόμαστε ἀπὸ τὸν πειρασμὸ ποὺ μᾶς προκαλεῖ ὑποχρεώνοντάς το νὰ φορᾶ μαντίλα «γιὰ νὰ μὴν κολαζόμαστε»), τὴν μαντίλα, ποὺ φόρεσε ἕνα κορίτσι ἀλλοδαπῶν· χαίρονται ποὺ τὸ κορίτσι ἐσωτερίκευσε τὴν ἰσλαμικὴ πατριαρχία. Διυλίζουν τὸν κώνωπα καὶ καταπίνουν τὴν καμήλα.

Οἱ ἴδιοι, πρὶν ἀπὸ 20 χρόνια ἔφερναν τὸν Τσενάι ὡς παράδειγμα αὐτόματου ἐξελληνισμοῦ τῶν ἀλλοδαπῶν ὅταν οἱ τελευταῖοι φοιτοῦν σὲ ἑλληνικὸ σχολεῖο καὶ ἀναπνέουν τὸν (ἐξαιρετικῶν ἰδιοτήτων) ἀέρα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Ἀποδείχτηκε κατὰ πόσο εἶχαν δίκαιο καὶ κατὰ πόσο ἐπικίνδυνες  ἢ λογικὲς εἶναι οἱ ἀπόψεις τους.

Μαντίλα φόραγαν καὶ οἱ χριστιανές, καὶ τὰ κορίτσια· πράγματι. Πρὶν ἀπὸ 80 χρόνια.

(2) ΕΡΙΚ ΧΟΝΕΚΕΡ

Πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, κάποιοι διέδιδαν χαρωπὰ τὴν ἄποψη τοῦ Χόμπσμπάουμ, ὅτι τὸ 1821 πολέμησαν ὄχι Ἕλληνες κατὰ Τούρκων ἀλλὰ «ἁπλῶς Χριστιανοὶ κατὰ Μουσουλμάνων», γιὰ νὰ ἀρνηθοῦν τὴν προΰπαρξη ἑλληνικοῦ ἔθνους. Ἀφοῦ ὅμως τὸ ’21 πολέμησαν Χριστιανοὶ μὲ σκοπὸ νὰ ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ τὸ ζυγὸ τοῦ Ἰσλάμ, τότε γιατὶ σήμερα οἱ ἰσλαμολάγνοι (ἴδιοι μὲ τοὺς τοτινοὺς ἐξυμνητὲς τοῦ Χ.) ἀναιροῦν ἀκόμη καὶ τὸ νόημα τοῦ 1821 ποὺ οἱ ἴδιοι ἔδωσαν σὲ αὐτό;; Τί συνέβη καὶ τώρα χαίρονται μὲ τὴν ἐπαν-ἱσλαμοποίηση τῆς χώρας καὶ τὴν προωθοῦν ἔμμεσα ἢ ἄμεσα; Ἐναντιώνονται ἀκόμη καὶ στὴ δική τους ἑρμηνεία;;

Ὁ ἀπίστευτος αὐτὸς ἱστορικός (*), ποὺ ἄλλοτε ἐκθείαζε τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 ὡς τὸ Μεγάλο καὶ Σπουδαῖο Εὐρωπαϊκὸ Γεγονός, κι ἄλλοτε ἔλεγε πὼς αὐτὴ ἦταν ἁπλῶς (ἕνας ἀκόμα) θρησκευτικὸς πόλεμος (προφανῶς κάποιων οὔγκανων θρησκόληπτων) (δηλαδὴ μιὰ ἀπ’ τὰ ἴδια καὶ χωρὶς σημασία), δὲν εἶχε ἀκούσει ὅτι στὶς 26 Μαρτίου 1821 τὸ «Ἀχαϊκὸ Διευθυντήριο» στὴν Πάτρα διακήρυσσε πρὸς τοὺς προξένους τῶν Μ. Δυνάμεων: «Ἡμεῖς, τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος τῶν Χριστιανῶν βλέποντες ὅτι μᾶς καταφρονεῖ τὸ ὀθωμανικὸ γένος καὶ σκοπεύει ὄλεθρον ἐναντίον μας πότε μ’ ἕνα καὶ πότε μ’ ἄλλον τρόπον, ἀπεφασίσαμεν σταθερῶς, ἢ νὰ ἀποθάνωμεν ὅλοι ἢ νὰ ἐλευθερωθῶμεν» (Ἱστορία Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. ΙΒ’, σ. 86). Αὐτὸς εἶχε μιὰ μικρὴ δικαιολογία. Οἱ γελωτοποιοὶ ποὺ τὸν ἀναφέρουν, δὲν ἔχουν.

(*) Τόσο ἀπίστευτος, ὥστε παρομοίαζε τὴν κατάκτηση τῆς Γαλατίας ἀπὸ τὸν Καίσαρα μὲ τὴν ἑνοποίηση τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο. Ἀντὶ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸν 19ο καὶ τὸν 20ὸ αἰ., ἔβγαζε χρησμοὺς περὶ Μακεδόνων καὶ Ἀρχαιότητας.

(3) ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Τὶς προάλλες, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πῆγε στοὺς πρόσφυγες, καὶ αὐτοὶ τοῦ ζήτησαν νὰ βγάλει τὸ ἐγκόλπιό του (ποὺ ἀπεικονίζει τὴν Παναγία καὶ τὸν Χριστό)· παρομοίως, τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ μὲ διάφορους Μητροπολίτες, καὶ μὲ στρατιωτικοὺς γιατροὺς οἱ ὁποῖοι φοροῦσαν σταυρουδάκι, ἀλλὰ οἱ τελευταῖοι ἀρνήθηκαν νὰ τὸ βγάλουν. Ἡ ἐνημέρωση ἔγκυρη.

Σᾶς καταλαβαίνω ἐσᾶς, ποὺ χαϊδεύετε ποικιλοτρόπως τὸ Ἰσλὰμ καὶ φτιάχνετε τὸ καλούπι στὸ ὁποῖο χύνεται αὐτὴ τὴ στιγμὴ ποὺ διαβάζετε τοῦτο τὸ κείμενο τὸ ἰσλαμικὸ τσιμέντο στὴ χώρα μας. Ἔχετε διάφορους λόγους ποὺ τὸ κάνετε:

Γιὰ νὰ φερθεῖτε ἀνθρώπινα στὸν μουσουλμάνο Συνάνθρωπο (ἐνῶ ἐμεῖς, ποὺ εἴμαστε ζῶα, μποροῦμε νὰ ἀντέξουμε μιὰ ἰσλαμικὴ κοινωνία)· ἢ γιὰ νὰ ἁγιάσετε μὲ τὴν φιλάνθρωπο στάση σας· ἢ γιὰ νὰ πεῖτε «Σφάξε με, ἀγά μου, ν’ ἁγιάσω» και  -ἔτσι- νὰ ἁγιάσετε εἰς διπλοῦν· ἢ γιὰ νὰ ἐξοντώσετε ἐπιτέλους τοὺς «Τράγους»· ἢ γιὰ νὰ κάνετε τὴν Παγκόσμια Ἐπανάσταση· ἢ γιὰ νὰ μπεκρουλιάζετε καὶ νὰ πηδιέστε «ἐλεύθεροι ἀπὸ παπάδες» –νομίζετε– σὲ μιὰ κοινωνία ἰσλαμικῶν ἀξιῶν.

(4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Μὴν ὡραιοποιεῖτε τὸ Ἰσλάμ, εἰδικὰ τὸ ὀσμανικό.  Τὸ μόνο ποὺ θὰ πετύχετε εἶναι νὰ σφαγεῖτε τελευταῖοι. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι τὸ μικρότερο κακό· ἔχετε κάθε δικαίωμα νὰ αὐτοκτονήσετε. Θὰ ἔχετε, ὅμως, καταστεῖ ἠθικοὶ συνυπαίτιοι πολλῶν ἄλλων σφαγῶν.

Από το βιβλίο του Κ. Σιμόπουλου, Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του 21, Αθήνα 1979, σσ. 153-154:

«Εκείνο το πρωινό γύρω στα 4.000 πτώματα και των δύο φύλων, κεφάλια, πόδια, κείτονταν στους δρόμους της Πόλης. Χωρίς να λογαριάσουμε όσους σκοτώθηκαν στα σπίτια τους ή κρεμάστηκαν από τα παράθυρα». Ο νεαρός Streit παρακολούθησε τη φοβερή σφαγή από το εργαστήριο του αφεντικού του, που βρισκόταν στην πλατεία του Μουφτή. «Μόνο σ’ αυτή την πλατεία μέτρησα γύρω στα 300 πτώματα. Βραβεία ορίζονταν για την επινόηση των πιο φριχτών βασανιστηρίων». Κάτι μεθυσμένοι Τούρκοι είδαν τον Streit και δύο παραγιούς που κοιτούσαν από το παράθυρο και τους κάλεσαν να πάρουν μέρος στη σφαγή. Τους όπλισαν και τους ανάγκασαν να ενταχθούν σε μια συμμορία. Μπήκαν στο σπίτι ενός πλούσιου Έλληνα κοσμηματοπώλη –το μαγαζί του, που βρισκόταν στο ισόγειο, ήταν κιόλας καταστραμμένο. Αφού καταλεηλάτησαν το σπίτι ανακάλυψαν στο ανώγειο την οικογένεια: πατέρα, μητέρα, δύο θυγατέρες και μια υπηρέτρια. «Η μια κόρη, ένα λεπτό και όμορφο κορίτσι, όταν ένας Τούρκος θέλησε να της επιτεθεί, πήδηξε από το παράθυρο στο κενό. Κατέβασαν την οικογένεια στην πλατεία. Εκεί ξεγύμνωσαν την άλλη κόρη και την υπηρέτρια και έκοψαν πρώτα τους μαστούς και ύστερα τη μύτη τους. Ο γιος, ένας εύρωστος νέος 24 χρόνων, χύμηξε πάνω στον Τούρκο, τον γρονθοκόπησε στον κρόταφο, άρπαξε το ματωμένο γιαταγάνι από το χέρι του, και με ένα χτύπημα από πάνω προς τα κάτω του έκοψε τη μύτη έτσι που έμεινε κρεμασμένη από τα χείλια του. Μέσα σ’ ένα λεπτό τον είχαν κιόλας κατακομματιάσει εκατό σπαθιά». Στο μεταξύ άλλοι Τούρκοι στερέωναν στο χώμα πολλές σιδερένιες σούβλες. Εκεί θα κάθιζαν τα θύματά τους για να παραδώσουν το πνεύμα σφαδάζοντας. Το επεισόδιο με τον Έλληνα, είχε προκαλέσει γενικό ερεθισμό. Οι σούβλες ήταν ογδόντα περίπου. Γύμνωσαν τους Έλληνες – γύρω στους 65 νέοι, γέροι, γυναίκες – και τους κύκλωσαν με ξεθηκαρωμένα σπαθιά, μπροστά στις σούβλες. Αλλά ήρθε η νύχτα. Η βασανιστική εκτέλεση αναβαλλόταν. Έστησαν καζάνια πάνω στις φωτιές και ετοίμασαν πόντσι. Μεθούσαν και αλάλαζαν. Κατά τα μεσάνυχτα έφεραν και άλλους Έλληνες, άνδρες και γυναίκες, ανάμεσά τους και τρία μικρά παιδιά. Τα σούβλισαν με τα σπαθιά και τα έρριξαν ζωντανά στη φωτιά. Κάθε τόσο τραβούσαν έναν Έλληνα κοντά στις πυρές και τον βασάνιζαν. Κάρφωναν τα αφτιά του πάνω σε πάγκους, άδειαζαν με το φτυάρι κάρβουνα στο στόμα τους, που το άνοιγαν με ρόπαλα, ξεκολλούσαν με πυρωμένες τανάλιες κομμάτια από τις σάρκες τους. Το πρωί…Δυο κακούργοι άρπαζαν έναν Έλληνα ή μια Ελληνίδα τους ανασήκωναν ψηλά τους κάθιζαν με δύναμη πάνω στο κοφτερό και μυτερό σιδεροπάλουκο, έτσι που η αιχμή περνώντας από τα σπλάχνα έφτανε στο στήθος. Παλούκωσαν σαραντατέσσερες. Έτσι καρφωμένοι σπαρταρούσαν σαν τα σκαθάρια που τα παιδιά διατρυπούν με βελόνα για να διασκεδάσουν. Ένα ουρλιαχτό θανατερής αγωνίας υψωνόταν ώς τον ουρανό. Κρατούσε μια περίπου ώρα, έσβηνε και τα κεφάλια έγερναν στο πλάι». Ακόμα και οι Τουρκάλες συναγωνίζονταν αυτούς τους φονιάδες σε αγριότητα και απανθρωπία, γράφει ο Steit. «Δεν είδα ούτε ένα Τούρκο που το πρόσωπό του να δείχνει συμπόνια. Ακόμη και παιδιά έξη χρόνων ξεθύμαιναν το μίσος τους πάνω στους νεκρούς. Τρυπούσαν με μαχαίρια τους σκοτωμένους Έλληνες». Ύστερα άρχισαν να καθαρίζουν τους δρόμους από τα αναρίθμητα πτώματα. «Πολλά ρίχτηκαν σε μεγάλους λάκκους έξω από την πόλη και σκεπάστηκαν με ασβέστη και χώματα, άλλα κάηκαν ή πετάχτηκαν στη θάλασσα». Στο μεταξύ συνεχίζονταν οι συλλήψεις. Κάθε πρωί ώς εκατό Έλληνες μεταφέρονταν στον τόπο των βασανιστηρίων και των εκτελέσεων, έξω από την Κωνσταντινούπολη. «Πολλοί σταυρώνονταν πάνω σε δέντρα. Καρφώνονταν τα χέρια και τα πόδια τους κι εκεί πέθαιναν από την αιμορραγία και τους φριχτούς πόνους. Άλλους θανάτωναν χτυπώντας τους με βούρδουλα. Σε πολλούς έκοβαν πόδια και χέρια με πριόνι. Διατρυπούσαν τα παιδιά με τη λόγχη και τα τριγύριζαν στους δρόμους, έτσι καθώς σπαρταρούσαν καρφωμένα, ώσπου να ξεψυχήσουν»

This entry was posted in 1821, Αριστερά, Τούρκοι and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to 1821: Μαντίλα & Ἔρικ Χόμπσμπάουμ

  1. Ο/Η Αντώνης λέει:

    Καλώς τονε κι ας άργησε…
    Καλά, πού ήσουν κρυμμένος εσύ;

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s