Οἱ ψυχὲς τῶν ἄψυχων

Ἐννοῶ τοὺς στρατευμένους ἄθεους. Ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ καταλάβουν ὅτι γιὰ τὴν «ἐξαφάνιση τοῦ Ὀρθολογισμοῦ» δὲν φταίει κάποιος ἄλλος παρὰ οἱ ἴδιοι, ἐνῶ ταυτόχρονα ὑποδαυλίζουν διαθρησκευτικὲς διαμάχες παρ’ ὅλο ποὺ θύματα αὐτῶν τῶν συγκρούσεων θὰ εἶναι σίγουρα καὶ αὐτοί.

Λίγο-πολύ, καθένας ἄθεος (πόσο μᾶλλον ἕνας ἄθεος, ποὺ δὲν εἶναι ἀπαραίτητα δημοκράτης, ἀνθρωπιστής, εἰρηνιστής, ὁπαδός τοῦ Κράτους Δικαίου καὶ πρόνοιας, ἀλλὰ χάριν εὐκολίας ἂς δεχτοῦμε πὼς εἶναι) σκεφτόμενος τὸ συμφέρον του μὲ τὸ κριτήριο τοῦ ἐγωιστικοῦ ὀρθολογικοῦ ὑπολογισμοῦ, ἀντιλαμβάνεται ὅτι γιὰ τὸν ἴδιο «κέρδος» καὶ «ζημιὰ» ὑπάρχουν μόνο ἐντὸς τῆς διάρκειας τῆς ζωῆς του: Εἶναι τελείως παράλογο νὰ πράξει κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο ξέρει ὅτι θὰ φέρει καρποὺς σὲ διάστημα μετὰ τὸ θάνατό του· κι ἀντίστροφα, δὲν ἔχει κανένα πρόβλημα νὰ πράξει κάτι τὸ ὁποῖο θὰ βλάψει τὴν κοινωνία μετὰ τὸ θάνατό του.

Ὅποιος ἄθεος διαφωνεῖ μὲ τὰ παραπάνω  εἶναι ἀναγκασμένος νὰ εἰσάγει λαθραῖα στὸν ἄδικο καὶ ἄκαρδο ὑλικό μας κόσμο κάποιες ἀντικειμενικὰ ὀρθὲς ἠθικὲς ποιότητες καὶ ἀξιολογήσεις ὥστε νὰ «περιφρονήσει» τὸν ἄθεο ποὺ -ἁπλά, σκεπτόμενος καθαρὰ καὶ ὀρθολογιστικά, ὁ χριστιανός- δὲν ἔχει διάθεση νὰ χάνει τὸν καιρὸ καὶ τὶς δυνάμεις του γιὰ ὅσα δὲν τὸν ἀφοροῦν.

Ὑπῆρξε μία ἐξαίρεση: οἱ κομμουνιστές. Ἀλλὰ ἡ ἐξαίρεση ἦταν βραχύβια. Ἐλάχιστοι κινητοποιοῦνται τὸ 2016 γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Κομμουνισμοῦ στὸ 2400 μ.Χ. (ὅταν δὲν θὰ ζεῖ κανείς τους) ὅπως κινητοποιοῦνταν στὰ 1970 χωρὶς νὰ τοὺς νοιάζει ἂν δὲν θὰ ζοῦν τὸ 2400. Ἂς μὴν ἀναλύουμε τὴν πραγματικότητα μὲ βάση τὶς ἐξαιρέσεις.

Ἡ μόνη ἔνσταση ποὺ μπορῶ νὰ ἀνιχνεύσω εἶναι ἀκυρωμένη ἀπὸ τὸν τρόπο ζωῆς τῶν ἄθεων: Τὰ παιδιά. Οἱ ἄθεοι, στρατευμένοι καὶ μή, ἀνήκουν στὶς κατηγορίες ποὺ γεννᾶν λιγότερα παιδιά. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα, γενιὰ-τὴ-γενιὰ νὰ συρρικνώνονται (θεωρῶ ὅτι σὲ ἕναν πόλεμο ἢ μιὰ ἐπιδημία τὰ ποσοστὰ θνησιμότητας ἄθεων καὶ μὴ δὲν διαφέρουν παρὰ μόνο ἀπὸ χώρα σὲ χώρα). Ὑποτίθεται ὅτι προσέρχονται νέα μέλη, ἄθεοι ἐκ πεποιθήσεως, ὁπότε δὲν χρειάζονται γεννήσεις παιδιῶν ἀπὸ ἄθεους γονεῖς. Αὐτὸ ἰσχύει ἀλλὰ δὲν ἀναπληρώνει τὶς ἀπώλειες. Γιατὶ σὲ μιὰ κοινωνία ὅλο καὶ περισσότερο θρησκευόμενη ἢ συντηρητικὴ τὰ περιθώρια προσηλυτισμῶν γίνονται ὅλο καὶ μικρότερα. Ἂν ὃ ἀθεϊσμὸς προσηλύτιζε πολὺ κόσμο τὸν 20ὸ αἰ., αὐτὸ δὲν ὀφείλεται παρὰ στὸ ὅτι ὑπῆρχε μιὰ ἐναλλακτικὴ τῆς θρησκείας, ποὺ εἶχε μακρόπνοο σχέδιο, ὁ κομμουνισμός.

Κατὰ συνέπεια, δὲν εἶναι ἁπλῶς ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι, Χριστιανοὶ κ.λπ. γεννοβολᾶνε περισσότερο, σὰν τὰ κουνέλια. Εἶναι ὅτι φυσικὴ ροπὴ τοῦ κυρίαρχου εἴδους ἀθεϊσμοῦ εἶναι ἡ φυγοτεκνία ἢ ἡ ὀλιγοτεκνία. Ἅμα ἰσχύει ὅτι Μιὰ ζωὴ τὴν ἔχουμε, τότε τὰ παιδιὰ εἶναι βάρος, καὶ μόνο ὅποιος σκέφτεται «ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς Αἰωνιότητας» (κοσμικῆς ἢ μεταφυσικῆς) ἔχει διάθεση νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ αὐτὰ καὶ νὰ γεννοβολήσει ἀντὶ γιὰ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὶς μελέτες του ἢ τὶς παρτοῦζες του.

Ἱστορικά, ἡ ολιγοτεκνία ἔχει συντελέσει ἀποφασιστικὰ σὲ πολιτικὲς ἀλλαγές.

Ὅσο γιὰ τὸ ἄλλο σκέλος τῆς ἀρχικῆς μου τοποθέτησης, οἱ ἄθεοι προκαλοῦν καταστάσεις συγκρουσιακὲς στὶς ὁποῖες θὰ εἶναι ὁπωσδήποτε κι αὐτοί θύματα. Ἔτσι, μὲ βάση τὸ σκεπτικό τους «τὸ ἕνα κάθαρμα θὰ ἀντιμετωπίσει τὸ ἄλλο», προκειμένου νὰ καταπολεμήσουν τὴν κυρίαρχη θρησκεία τῆς ἰδιαίτερης κοινωνίας τους εἰσάγουν σὲ αὐτὴν πολυπληθεῖς ὁμάδες ἀλλόθρησκων, τῶν ὁποίων ἡ θρησκεία ἐχθρεύεται τὴν κυρίαρχη θρησκεία τῆς κοινωνίας τῶν ἄθεων.

Ὅμως, ἡ δυναμικὴ τῆς διαθρησκευτικῆς διαμάχης δὲν ὁδηγεῖ ἀπαραίτητα σὲ συμπεράσματα τοῦ τύπου «ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι βλαβερές». Αὐτὸ γινόταν μόνο σὲ συνθῆκες ἀνόδου τοῦ βιοτικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ ἐπιπέδου. Τὸν 15ο αἰ. (μὲ τὴν ἀνακάλυψη τῆς Ἀμερικῆς) καὶ μεταπολεμικά, ὅταν ἡ εὐμερία ἦταν ἐγγυημένη. Σὲ περιόδους φτώχειας δὲν ὑπάρχει τὸ ὑποκατάστατο τῆς καλοπέρασης. Οὔτε ὁ κομμουνισμὸς ὡς ἐναλλακτικὴ πρόσβαση στὴν καλοπέραση, πιά.

Ἀντίθετα, ἡ δυναμικὴ τῆς διαμάχης κάνει τοὺς ἄθεους στόχο ὄχι πλέον μόνο μιᾶς θρησκείας ἀλλὰ καὶ τῶν δύο.

Δεῖγμα τῶν παρωπίδων ποὺ φορᾶνε οἱ ἄθεοι εἶναι ὅτι ὅταν ἡ (καὶ) δική τους ἰδέα γιὰ πολυπολιτισμικὲς κοινωνίες καταρρέει, αὐτοὶ δὲν κατηγοροῦν τὸν ἑαυτό τους, δὲν σκέφτονται μήπως τὸ ἐγχείρημά τους φαινόταν ἐξαρχῆς ἀνέφικτο ἢ ἐπικίνδυνο, οὔτε συλλογίζονται ἂν χωρὶς τὴ δική τους ἐκστρατεία θὰ εἶχε γεμίσει ἡ Εὐρώπη μὲ Μουσουλμάνους. Ἀντιθέτως, σοφὰ καὶ σὰν γέροντες (πράγματι: ξεμωραμένοι καὶ χωρὶς παιδιά), ἀφοῦ ἔχουν βοηθήσει νὰ πραγματωθεῖ ἡ αὐτοεκπληρούμενη προφητεία τους «οἱ θρησκεῖες εἶναι κακό», θὰ πεθάνουν δικαιωμένοι.

Στὸν ἰδεολογικὸ πόλεμο χαρακωμάτων οἱ ἄθεοι ὀχυρώνονται πίσω ἀπὸ τὸ Νόμο, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ σημερινό του περιεχόμενο φτιάχτηκε κατὰ τὴν ἐποχὴ ἀνόδου τοῦ ἀθεϊσμοῦ. Ὅμως, ὁ Νόμος εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς ἰσορροπίας καὶ συσχετισμοῦ δυνάμεων. Σὲ πιθανὲς αὐριανὲς συνθῆκες ὅπου ἡ μὴ θρησκευτικὴ ὀργάνωση τῆς κοινωνίας δὲν θὰ λέει πολλὰ στὴν πλειονότητα, οἱ ἀθεϊστικῆς νοοτροπίας νόμοι σχετικὰ μὲ τὴ θρησκεία, τὴν ἐκπαίδευση κ.ο.κ. θὰ εἶναι κουρελόχαρτα. Θὰ τοὺς βλέπουν τότε ὅπως ἐμεῖς βλέπουμε σήμερα τοὺς νόμους τοῦ Χαμουραμπί.

Ἀκόμα καὶ οἱ «καλοὶ ἄθεοι», ποὺ δὲν ἔχουν μεγάλο πρόβλημα μὲ τὴ θρησκεία οὔτε τὴν κοινωνική της ἰσχύ, πέρα ἀπὸ τὶς προθέσεις τους, οὐσιαστικὰ ὑποβοηθοῦν σὲ πλῆθος ἀπὸ πράγματα: Στὴ γήρανση τῆς κοινωνίας, καὶ στὴν ἀποθρησκειοποίησή της. Ἡ ἀποθρησκειοποίηση αὐτὴ θὰ τὴν ἀφήσει ἰδεολογικὰ ἔκθετη καὶ ἄοπλη στὶς ἐπιθέσεις τῶν φανατικῶν ἀλλόθρησκων, ὅτ-αν ἔρθει ἡ ὥρα τῆς σύγκρουσης. Μπορεῖ νὰ μὴν ἐναντιώνονται ἄμεσα στὴ θρησκεία καὶ τὴν κοινωνία, πρακτικὰ νὰ μὴν ἀπαιτοῦν τὸ μηδενισμὸ χάριν τῆς πρόσκαιρης ἡδονῆς, ὅμως  εἶναι τὸ ἴδιο.

Ἀπὸ τὴ σκοπιά μου, οὐδόλως θὰ ἐπιθυμοῦσα μιὰ τέτοια κατάσταση πολέμου ὅλων ἐναντίων ὅλων. Ὅμως πρέπει νὰ εἰπωθεῖ ὅτι οἱ περισσότερο ἐπιθετικοὶ ἦταν οἱ ἄθεοι, ποὺ χρησιμοποίησαν τοὺς ἐπιθετικοὺς Μουσουλμάνους. Ἀναρωτιέμαι ἂν ἔχουμε περάσει τὸ σημεῖο χωρὶς ἐπιστροφὴ ἢ ὄχι.

Ἴδωμεν, λοιπόν.

This entry was posted in φιλοσοφίες, Αριστερά, θρησκεία, κοινωνία and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s