ἀντιΕ.Ε. (νεο)φιλελεύθεροι -μικρό.

Τί ὡραῖα ποὺ τὰ λένε οἱ ἀντιΕ.Ε.  ποὺ εἶναι ἀντικρατιστὲς ἢ (ψιλονεο)φιλελεύθεροι.

Θεωροῦν ὀρθὰ τὴν Ε.Ε. ἐργαλεῖο γιὰ μιὰ σοσιαλδημοκρατικὴ πολιτική, ἀλλὰ ξεχνᾶνε ποιοὶ ἔφτιαξαν τὴν Ε.Ε., μὲ τί σκοποὺς κ.τ.λ. Ξεχνᾶνε ἀκόμη τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ κατέχοντες τὴ Δ. Εὐρώπη ἀπὸ τὸ 1945, οἱ Η.Π.Α., ἐπέτρεψαν νὰ ὑφίστανται «ἀριστεροὶ» καὶ σοσιαλδημοκράτες στὶς κατεκτημένες ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ εὐρωπαϊκὲς περιοχές.

Ὅμως, ἂν δὲν δούλεψαν καλὰ τὸ πολιτικό τους ἐργαλεῖο, καί, ἔτσι, τὸ πῆραν οἱ σοσιαλδημοκράτες, δὲν τοὺς πταίει κανείς. Μόνο οἱ ἴδιοι.

Δὲν τοὺς φταίει κάποιος ἂν ἄφησαν τὰ πανεπιστήμια νὰ ἁλωθοῦν ἀπὸ τὴν Ἀριστερά. Χώρια ποὺ ἔσκαψαν, διὰ τῆς ὑπερβολικῆς στρατοκρατίας κι αὐταρχισμοῦ, τὸ λάκκο τους (βλ. χούντα), χώρια ποὺ οὔτε οἱ ἴδιοι (οἱ πατέρες τους) πίστευαν στὴν Ἑλλάδα τοῦ 1950 ποτὲ σὲ κάποιο «ρεπουμπλικανισμό», τὸ φαινόμενο τῆς πολιτισμικῆς κυριαρχίας τῶν ἀναρχοαριστερῶν σχετίζεται μὲ εὐρύτερες, δυτικὲς ἐξελίξεις: Ἡ Ἀριστερὰ κι ὄχι ἡ Δεξιὰ ἔδενε ἰδεολογικῶς καλύτερα μὲ τὴ σάλτσα τῆς μαζικοδημοκρατικῆς μεταπολεμικῆς παρτούζας: δὲν μιλῶ γιὰ πολιτικὴ κυριαρχία, ἀλλὰ γιὰ πολιτισμική, δηλαδὴ δὲν ἔφτιαξε τὸν  κομμουνισμὸ ἡ Ἀριστερὰ μετὰ τὸ 1968 ἀλλὰ ἔφτιαξε πειστικὰ ὑποκατάστατά του. Δὲν μποροῦσες νὰ καταναλώσεις ἐρωτικὸ σύντροφο ἢ ὑλικὰ ἀγαθὰ (εἴτε αὐτὰ εἶναι τὸ χασὶς εἴτε νέο ἀμάξι κάθε 5 χρόνια) χωρὶς μιὰ λιγότερο αὐστηρὴ κοσμοθεώρηση.

Τὸ ἑπόμενο ἀνέκδοτο ἀφορᾶ τὸν ἀντιευρωπαϊσμὸ ὡς (νεο)φιλελεύθερο ἢ ἀντικρατικό. Ἐδῶ, βέβαια, ἔχουμε καὶ τὸ ἀντίστοιχο ἀριστερὸ ἀντιευρωενωσιακὸ ἀνέκδοτο. Ἂς τὰ πάρουμε ἀπ’ τὴν ἀρχή. Ὁ κρατισμὸς σὲ μιὰ χώρα σὰν τὴν Ἑλλάδα ὅταν αὐτὴ βγεῖ ἐκτὸς Ε.Ε. δὲν θὰ πεθάνει. Θὰ θεριέψει, γιατὶ τὸ μόνο ποὺ θὰ κινεῖται καὶ -ἴσως- θὰ ὑπάρχει θὰ εἶναι τὸ κράτος. Μόνο αὐτὸ θὰ μοιράζει λεφτὰ στοὺς Ἕλληνες, ὄχι πλέον οἱ ἐκπολιτιστικοὶ σύλλογοι (Μ.Κ.Ο., Ὁμάδα γιὰ τὴ διάδοση τοῦ Μόζαρτ στὰ ἑλληνικὰ χωριά) ποὺ ἐπιζοῦν χάρη στὴν Ε.Ε. Ἀκόμη κι ἂν ἀπολυθοῦν οἱ μισοὶ Δ.Υ., τὰ πάντα θὰ ἐξαρτῶνται πλέον ἀπὸ τὸ κράτος, κι ὄχι ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες. Φυσικά, ὁ ἐξωτερικὸς παράγοντας θὰ λέει «τόσα θὰ δώσετε μόνο» κ.λπ., ἀλλὰ τὸ σὲ ποιοὺς καὶ πῶς θὰ τὰ δίνει τὸ κράτος θὰ εἶναι δική του δουλειά (φανερὰ ἢ κρυφὰ ἀπὸ τὸν «ἐξωτερικὸ παράγοντα»). Ἡ σημασία του, λοιπόν, θὰ αὐξηθεῖ.

Δὲν ἔχω καταλάβει πῶς φαντάζονται οἱ «ρεπουμπλικανιστὲς» ὅτι μιὰ ἐκτὸς Ε.Ε. Ἑλλάδα θὰ ξεφύγει ἀπὸ τὸν κρατισμό, ὅταν θὰ ὑπάρχει μόνο αὐτὴ καὶ τὸ κράτος της. Δὲν ἔζησαν, φαίνεται, τὸν κρατισμὸ ὣς τὰ μέσα τοῦ ’80, οὔτε ἄκουσαν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους γιὰ τὸν κρατισμὸ τοῦ ’60, μὲ τὸ κράτος-(αὐταρχικό) πατέρα.

Τὸ πρόβλημά τους εἶναι γνωστό: Εἶναι ὑποχρεωμένοι, ἰδεολογικῶς, καὶ νὰ βρίζουν τὸν ἑκάστοτε Τσίπρα γιὰ τὰ μέτρα ποὺ παίρνει, ἀλλὰ καὶ νὰ ὑποστηρίζουν σκληρότερα μέτρα καὶ  μιὰ πιὸ νεοφιλελεύθερη οἰκονομία. Τὸ παραμύθι τους ἔγκειται στὸ ὅτι προτρέπουν στὴν ἀπόλυση δημόσιων ὑπαλλήλων καὶ τὴ μείωση τοῦ δημόσιου τομέα (κι ἔτσι γίνονται πιστευτοὶ ἀπὸ ἀρκετούς), ἐνῶ αὐτὰ δὲν ἐπαρκοῦν ἀλλὰ πρέπει σὲ αὐτὰ νὰ προστεθοῦν καὶ ἡ φορολογία ἀλλὰ κυρίως ἡ δημιουργία εὐνοϊκῶν οἰκονομικῶν ὅρων γιὰ λίγους καὶ ξένους (μεγαλύτερες ἑταιρεῖες κ.λπ.) σὲ βάρος τῶν περισσότερων ντόπιων ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν καὶ μισθωτῶν, οἱ ὁποῖοι -τότε- πέρα ἀπὸ τὸν ἀνήθικο ἀνταγωνισμὸ ξένων (ἑταιρειῶν καὶ μουσουλμάνων ἀνειδίκευτων ἐργατῶν) θὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ τὴ φιλελεύθερη διάλυση τοῦ κράτους π.χ. τελείως ἀνύπαρκτη (κι ὄχι ἡ τωρινή) ὑγεία κ.λπ.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι λίγοι ἀντιευρωπαϊστὲς (νεο)φιλελεύθεροι ὑπάρχουν. Ὅτ-αν ὅμως βγοῦμε ἀπὸ τὴν Ε.Ε., θὰ γίνουν πολλοί. Θὰ ἔχουν, φυσικά, τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν βιομηχάνων καὶ μικρομεγάλων τῆς Ἑλλάδας πρὸ τοῦ 1981, ἀλλὰ εἶναι λανθασμένο νὰ ἐξισώνουμε «εὐρωπαϊστὲς» μὲ «νεοφιλελεύθερους».

Τὸ ἀντίστοιχο ἀριστερὸ ἀνέκδοτο περὶ «ἀποχώρησης ἀπὸ τὴν Ε.Ε.» ἔγκειται στὸ ὅτι ἀποχωρώντας δημιουργοῦνται οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὸ σοσιαλισμό. Καταρχήν, οὔτε ἐντὸς οὔτε ἐκτὸς Ε.Ε. ὑφίστανται προϋποθέσεις γιὰ τὸν σοσιαλισμὸ καὶ τὴν ἀναρχία. Τὰ οὐτοπικὰ κουβαδάκια σας ἀλλοῦ, σὲ μιὰ παραλία μὲ κιθάρες καὶ μπάφους. Μιὰ Ἑλλάδα ἐκτὸς Ε.Ε. θὰ γίνει πιὸ νεοφιλελεύθερη, ἀφοῦ θὰ κυβερνοῦν οἱ μαφίες μὲ νεοφιλελεύθερη λογική (ἔννομα καὶ μή).

Γιατὶ τὸ ὡραῖο ἀφήγημα, ποὺ ἀντιπαραθέτει Κράτος καὶ Νεοφιλελευθερισμό, εἶναι λαθεμένο. Ὁ νεοφιλελευθερισμὸς ἢ ὁ ἀντικρατισμὸς χρειάζονται τὸ κράτος γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν. Χωρὶς ἀστυνομία καὶ δικαστὲς δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ. Καὶ τὸ κράτος κάθε μορφῆς (Ε.Ε., ἐθνικό) πρέπει νὰ κάνει κάτι. Συνήθως, νὰ μοιράζει στοὺς ἐκλεκτούς του δωράκια (μίζες, συντάξεις, ὑγεία κι ἀσφάλεια, ἢ ἄρτο καὶ θεάματα). Ἂν δὲν κάνει κάτι, εἶναι ἄχρηστο καὶ φτιάχνουμε ἄλλο κράτος (π.χ. Ε.Ε.). Δὲν ὑπάρχει «ἐλεύθερη ἀγορὰ» ὅπως δὲν ὑπάρχει κράτος δίχως εὐνοούμενους. Ἡ «ἐλευθερία τῆς ἀγορᾶς», δηλαδὴ ἡ ἐλευθερία τῆς ἀσυδοσίας τοῦ ἐργοδότη εἶναι ἐφικτὴ μόνο ὅταν ὑπάρχει ἕνα εἴδος κράτους (κράτος μὲ τὰ ὅλα του) ποὺ τοῦ τὴν παρέχει -φυσικά, ὑπάρχει καὶ κράτος ποὺ δὲν τοῦ τὴν παρέχει. Ἄλλο πράγμα, δηλαδή, ἡ κυριολεκτικὴ ἀνυπαρξία κράτους, ὁπότε καθένας χρησιμοποιεῖ ἀνενδοίαστα κι ἀτιμώρητα βία κάθε εἴδους (καὶ ὁ ἐργαζόμενος), κι ἄλλο ἡ συμφωνία τοῦ κράτους νὰ παριστάνει ὅτι δὲν ἀναμιγνύεται στὴν οἰκονομία.

Ταυτόχρονα, δηλαδή, ἐκτὸς Ε.Ε. ἡ Ἑλλάδα θὰ εἶναι καὶ νεοφιλελεύθερη ἀλλὰ καὶ κρατικιστική, ὑπὸ ὁρισμένη ἔννοια καὶ τὰ δύο. Ἡ προσδοκώμενη Οὐτοπία, νεοφιλεύθερη, ἢ ρεπουμπλικανικὴ ἢ ἀριστερίστικη δὲν θὰ πραγματωθεῖ. Καὶ γιὰ νὰ καταλάβει κάποιος ὅτι καὶ ἐντὸς Ε.Ε. τὸ ἴδιο εἶναι, πρέπει νὰ δεῖ τὴν Ε.Ε. ὡς αὐτὸ ποὺ εἶναι: ἕνα Κράτος, μὲ δικό του ἐθνικισμό, τὸν ὁποῖο θέλει νὰ ἐπιβάλει διὰ τῆς συντριβῆς τῶν τωρινῶν ἐθνικισμῶν, κι ὄχι λ.χ. «τὸν τερματισμὸ τῶν ἐθνικισμῶν» ἢ «τὸν κοινὸ εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό-παιδικὴ χαρά».

This entry was posted in Αριστερά, Δύση, Δεξιά, Ελλάδα and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s