Καραμανλία

Αὐτὸ ποὺ εἶναι τόσο διασκεδαστικὸ μὲ τοὺς ἀντικρατιστὲς δεξιοὺς ἀντιπάλους τοῦ Καραμανλῆ εἶναι ὅτι προϋποθέτουν μιὰ ἀόρατη Ἐκκλησία τῶν Ἀντικρατιστῶν (νεοφιλελεύθερων κι ὄχι ἀναρχικῶν) ποὺ ὑπῆρχε μετεμφυλιακὰ στὴν Ἑλλάδα. Ἂν ἐμεῖς οἱ κοινοὶ θνητοὶ δὲν μποροῦμε νὰ βροῦμε σημαίνοντες ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς τὸ ’50, τὸ ’60 κ.ο.κ., εἶναι ἐπειδὴ δὲν πιστεύουμε στὴν ἀορατότητα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀντικρατιστῶν, στὸ ὅτι δηλαδὴ μπορεῖ αὐτὴ νὰ ὑφίσταται δίχως κανεὶς νὰ τὴν ἐνσαρκώνει (ἐννοῶ, ἐκτὸς τοῦ σαλονιοῦ του) ἀφήνοντας τὸ στίγμα του στὴν πολιτικὴ ζωή.

Ἂς ἀφήσουμε τὸ ὅτι ἀνάπτυξη χωρὶς κράτος δὲν γινόταν σὲ μιὰ κατεστραμμένη χώρα. Ἂς ἀφήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ μετεμφυλιακὴ ἀνάπτυξη (1950-1967) σήμαινε δύο ἑκατομμύρια μετανάστες καὶ τσιμεντοποίηση τῆς χώρας. Ἂς ἀφήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι χάρη στὸ Ἀόρατο ἀντικρατικὸ Χέρι [*] στὴν Ἀθήνα σήμερα ζεῖ τὸ 50% τοῦ πληθυσμοῦ. Ὁ Καραμανλῆς ἔπρεπε νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸν ἑλληνοχριστιανισμὸ καὶ νὰ ἐνστερνιστεῖ τὰ ἰδεολογήματα τῆς μόδας (π.χ. Εὐρώπη). Τὸ πρῶτο ὀφείλεται στὴ Χούντα, ποὺ χρησιμοποίησε καὶ γελοιοποίησε ἕνα σύστημα ἰδεολογικῶν ἀντιλήψεων σὲ βαθμὸ ἀνεπανόρθωτο -μὲ τὴν ἀνοχή, φυσικά, τῶν «καλῶν», «ἀπολίτικων» Δεξιῶν ποὺ τώρα σκούζουν γιὰ τὴν ἀριστερὴ ἐπέλαση τῆς Μεταπολίτευσης, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἀντικρατιστῶν. Τὸ δεύτερο ὀφείλεται στὴ μόδα: Ὅταν ἀναπτύσσεται τὸ κοινωνικὸ κράτος (λόγω σοβιετικοῦ μπαμπούλα) καὶ ἡ ἰδέα τῆς ΕΟΚ, εἶναι γελοῖο ἐσύ, ὁ τελευταῖος τροχὸς τῆς ἁμάξης, νὰ ἔχεις ἄλλη ἄποψη ἂν δὲν ἔχεις νὰ προτείνεις κάτι ἄλλο γιὰ τὸ μέλλον σου. Ὁ Καραμανλῆς τόσο (λίγο) μυαλὸ εἶχε, τόσα ἔκανε. Ἀλλὰ μήπως οἱ τῆς Ἀοράτου Ἐκκλησίας τῶν Ἀντικρατιστῶν εἶχαν τότε (ἂν ὑπῆρχαν) ἄλλο σχέδιο;

Ἂς τοὺς ποῦμε, λοιπόν, ἕνα μυστικό: ἡ ἀναζήτηση ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες δουλειᾶς στὸ Δημόσιο καὶ οἱ πάρα πολλὲς προσλήψεις ἀπὸ τὸ ’81 κι ἐπειτα σὲ αὐτό, συνδέονται ἄμεσα μὲ τὴν ἀποβιομηχάνιση τῆς χώρας, ἡ ὁποία δὲν ἔγινε μόνο ἢ κυρίως ἐξαιτίας τῆς Ε.Ο.Κ. (προφανῶς, ἀνταγωνιζόμενος ὡς χώρα βιομηχανικοὺς γίγαντες ὅπως ἡ Γερμανία καὶ καταργώντας τοὺς προστατευτικοὺς δασμοὺς ἁπλὰ προετοίμαζες τὴν οἰκονομικὴ αὐτοκτονία σου) ἀλλὰ λόγω τῶν δυὸ κρίσεων τοῦ ’70 καὶ τῆς ἀπροθυμίας καὶ ἀνικανότητας τῶν ἑλλήνων βιομηχάνων νὰ ἐκσυχρονίσουν τὴν παραγωγή τους. Ἀκοῦμε ἄπειρες φορὲς γιὰ τὰ ἑλληνικῆς πατέντας αὐτοκίνητα τῶν ὁποίων τὴν κυκλοφορία στὸ ἐμπόριο ἀπέτρεψε ὁ ἑλληνικὸς κρατισμός (δηλαδή, ἡ κυβερνώσα Δεξιά, ξανά τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν ἀπουσία τῆς Ἀοράτου Ἀντικρατικῆς Ἐκκλησίας). Δὲν ἀκούω λέξη γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἑλληνικὲς βιομηχανίες στηρίζονταν ὄχι στὴν καινοτομία, τὴν ἔρευνα κ.λπ. (ὅπως στὴ Δύση) ἀλλὰ στὸ φθηνὸ ἐργατικὸ κόστος σὲ μιὰ ἐποχὴ στὴν ὁποία ὁ σοβιετικὸς μπαμπούλας ὑποχρέωνε τοὺς πάντες -ἄρα καὶ τὴν Ἑλλάδα- νὰ δημιουργοῦν κοινωνικὸ κράτος καὶ νὰ αὐξάνουν τοὺς μισθούς.

Ἡ γκρίνια τῶν πάσης φύσεως Δεξιῶν ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὸ ὅτι ἐνῶ προετοίμαζαν τὴν εἴσοδο στὴν ΕΟΚ, τοὺς πῆρε τὴ μπουκιά ἀπὸ τὸ στόμα ἡ Ἀριστερὰ καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ. Σὰ νὰ γεννᾶς παιδὶ καὶ νὰ στὸ κλέβουν. Στὴν πορεία, τὶς δεκαετίες μετὰ τὸ ’81, οἱ Δεξιοὶ ξέχασαν ποιοὶ ἤθελαν κι ἐπέβαλαν τὴ συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδας στὴ Δύση (ἄρα καὶ στὴν ΕΟΚ), καὶ καταράστηκαν τὴν «σοσιαλιστικὴ Ε.Ε.». Τὸ παιδί τους, γιὰ τὸ ὁποῖο τόσα εἶχαν ὀνειρευτεῖ, παρήγγειλαν τὰ προικιά του κ.λπ., ἔγινε Γενίτσαρος Κομμουνιστοσυμμορίτης. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ μὲ τὴν κρατικὴ Ραδιοτηλεόραση. Ἀλλὰ ἔτσι εἶναι τὰ παιδιά. Ἂν δὲν τὰ ἀναθρέψεις σωστά, μὴν παραπονιέσαι μετά, ποὺ ξεστράτισαν.

[*] Μόνο χάρη στὴ λόγικὴ τοῦ νόμου «τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς ζήτησης» συγκεντρώθηκε τόσος πληθυσμὸς στὴν Ἀθήνα. Ἕνα καθεστὼς μὲ κεντρικὸ σχεδιασμὸ θὰ ἀπέτρεπε τέτοιες καταστάσεις, ἕνα κράτος ἀντι-ἀντικρατιστικὸ θὰ σχεδίαζε τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἀκριτικῶν περιοχῶν. Θὰ φρόντιζε νὰ ἔχουμε 20 πόλεις ἀπὸ 200.000 κι ὄχι μιὰ Ἀθήνα τῶν 4,5 ἑκατομμυρίων. Ὅσο κι ἂν οἱ δεξιοὶ ἀντικρατιστὲς δὲν μποροῦν νὰ τὸ πιστέψουν, μόνο ὁ κεντρικὸς σχεδιασμός (κομμουνιστικὸς καὶ μή) θὰ μποροῦσε νὰ πετύχει ἰσομερῆ κατανομὴ τοῦ πληθυσμοῦ. Ὄχι τὸ δικό τους ὅραμα μιᾶς ἐλεύθερης ἀγορᾶς.

This entry was posted in πολιτικά, Ακροδεξιά, Δεξιά, Ελλάδα and tagged , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s