Νά καὶ μιὰ ἐκκλησία, βρὲ παιδιά!

Γιὰ τὴ σφαγὴ τοῦ Ρ/καθολικοῦ ἱερέα κάνω λόγο. Ἀφοῦ ἀπέτυχαν νὰ συγκινήσουν τὰ ὑπὸ τὸ ζυγὸ τῆς Πολιτικῆς Ὀρθότητας πλήθη τῶν Εὐρωπαίων μὲ τὶς τόσες δολοφονίες σὲ γκέη μπάρ, μώλ, ταβερνεῖα, πλατεῖες κ.λπ. (μὴν ξεχνᾶμε λ.χ. ὅτι ἐλάχιστοι Γερμανοὶ δηλώνουν χριστιανοί), οἱ Μουσουλμάνοι (κι ὄχι «οἱ Ἰσλαμιστές») διάλεξαν νὰ κάνουν κάτι ποὺ νευριάζει μιὰ ἄλλη μερίδα Εὐρωπαίων: νὰ κτυπήσουν ἕναν παπά, σὲ μιὰ ἐκκλησία. «Δὲν μπορεῖ», σκέφτονται οἱ Μουσουλμάνοι, «τώρα, θὰ ἀγανακτήσουν».

Προφανῶς, οἱ ἔνοπλοι Μουσουλμάνοι θέλουν νὰ ἀρχίση ἡ Δύση τὰ μέτρα κατὰ τῶν Μουσουλμάνων ποὺ ζοῦν στὴν Εὐρώπη, ὥστε νὰ στρατολογήσουν κι ἄλλους ὁπαδούς, νὰ ἀποτύχει ἡ Δύση (οἱ Λεπέν κ.λπ.) στὸν πόλεμο αὐτόν, κι ἔπειτα ἐρχόμενη μιὰ νέα φουρνιὰ Κεντροαριστερῶν διαλλακτικῶν κυβερνήσεων νὰ πάρει πίσω ὅλα τὰ ἀντιμουσουλμανικὰ μέτρα, πράγμα ποὺ θὰ σημάνει ντεφάκτο μουσουλμανικὴ συγκυριαρχία στὶς 2-3 μεγάλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Μάλιστα, ἡ ἐπίθεση ἔγινε στὴν ἐπαρχία, ὅπου οἱ χριστιανοὶ εἶναι περισσότεροι ἀπὸ ὅ,τι στὸ Παρίσι.

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι φαίνεται παγίδα, ἡ Δύση δὲν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή. Εἴτε θὰ ἐκδιώξει τὸ Ἰσλὰμ σταδιακά -πρῶτα, μὲ ἀπαγόρευση τῆς εἰσόδου ἐπιπλέον Μουσουλμάνων, ἔπειτα μὲ τὴ σταδιακὴ ἀπέλαση διαφόρων κατηγορούμενων ὡς «τζιχαντιστῶν», καὶ μὲ καταπίεση «φονταμενταλιστικῶν ἰμάμηδων», μὲ ἀπαίτηση γιὰ ὑποχρεωτικὴ μὴ ἰσλαμικὴ ἐνδυμασία, τὰ περισσότερα τζαμιὰ θὰ χαρακτηρίζονται «ἰσλαμιστικὰ» καὶ οἱ Ἀρχὲς θὰ τὰ κλείνουν ἐκδιώκοντας τοὺς ἰμάμηδες καὶ τοὺς ὁπαδούς τους κ.ο.κ. Εἴτε ὁ ἰσλαμικὸς πληθυσμὸς τῆς Εὐρώπης (νεοερχόμενοι καὶ φυσικὴ αὔξηση) θὰ αὐξηθεῖ τόσο σὲ 1-3 γενιές, ὥστε θὰ εἶναι ἀναγκαστικὴ ἡ ἀποδοχὴ τῆς πολιτισμικῆς συγκυριαρχίας μὲ τὸ Ἰσλάμ. Ἡ τρίτη πιθανότητα, νὰ προσηλυτίσει στὸν κοσμικισμὸ καὶ τῆν «ἀνοχὴ» ἡ Δύση τοὺς Μουσουλμάνους ὄχι μόνο εἶναι ἀδύνατη ὅταν πρόκειται γιὰ μεγάλα ἀριθμητικὰ μεγέθη πιστῶν τοῦ Ἰσλὰμ τὰ ὁποῖα ἐγκαθίστανται στὴ Δύση καὶ μποροῦν νὰ συνεχίσουν νὰ ζοῦν ἀνεπηρέαστα ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῆς δυτικῆς κουλτούρας (Διαφωτισμὸς κ.λπ.), ἀλλὰ εἶχε ἀπορριφθεῖ πρὸ πολλοῦ ἀπὸ τοὺς πολυπολιτισμικοὺς Δυτικούς, ποὺ ἤθελαν κι ἐπέβαλαν τὴν αὐτούσια μεταφορὰ τῆς ἰσλαμικῆς ζωῆς στὴ Δύση. Οἱ Μουσουλμάνοι τῆς Δύσης δὲν συνεργάζονται μὲ τὴ Δύση, δὲν πολεμοῦν τὰ ἰσλαμικὰ ἀδέρφια τους ὡς ἐθελοντὲς κατὰ τοῦ ISIS, δὲν τὰ καταδίδουν στὶς Ἀρχές, παρ’ ὅλο ποὺ στὶς ἐπιθέσεις τοῦ ISIS σκοτώνονται καὶ Μουσουλμάνοι. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἁπλῶς τηροῦν στάση νομιμοφροσύνης πρὸς τὰ δυτικὰ κράτη, ἕνα εἶδος σιωπηλῆς συνεργασίας μὲ τοὺς εἰσβολεῖς. Χρησιμοποιοῦν, ὅπως ὁ Χίτλερ τὴ Δημοκρατία, τὰ εὐρωπαϊκὰ κεκτημένα («καθένας εἶναι ἀθῶος μέχρι νὰ καταδικαστεῖ» κ.λπ.) γιὰ νὰ ἀποφεύγουν τὴν ἐπίκριση / ἀπέλαση, τὴν ἴδια στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία τὰ ἀδέρφια τους στὴ Μ. Ἀνατολὴ ἐπιδίδονται, περιοδικὰ ἀλλὰ συστηματικὰ κι ἐπὶ αἰῶνες, σὲ πογκρὸμ κατὰ τῶν ντόπιων χριστιανῶν μὲ θεωρίες συλλογικῆς ἐνοχῆς (ἐννοεῖται ὅτι δὲν καταδικάζουν τὰ πογκρόμ). Οἱ εὐρωπαῖοι Μουσουλμάνοι εἶναι, πρακτικὰ καὶ ἥσυχα, μὲ τὸ μέρος τοῦ ISIS. Θὰ ἤμουν πολὺ εὐχαριστημένος ἂν ἔβλεπα ἕνα μαζικὸ ἰσλαμικὸ κίνημα στὴ Δύση τὸ ὁποῖο θὰ ἔκανε κατὰ τοῦ ἔνοπλου Ἰσλὰμ ὅλα ὅσα  θὰ ἔπρεπε. Ἂς μᾶς τὸ ὑποδείξουν οἱ ἀπολογητὲς τῶν ἀνοιχτῶν συνόρων καὶ τῶν ὕψιστων ἀνθρωπιστικῶν ἰδεωδῶν. Δὲν μποροῦν.

Ἀναγνωρίζω ὅτι ἡ πρώτη ἐπιλογὴ θὰ προκαλέσει ἀπίστευτη ἀναταραχή, καὶ περισσότερο αἷμα ἀπὸ ὅ,τι ἔχει χυθεῖ ὣς τώρα. Ἡ ἐναλλακτική, ὡστόσο, εἶναι ὁ ἐξισλαμισμός τῆς Εὐρώπης: νὰ γίνει ὅπως ἡ Μέση Ἀνατολή, μὲ τέτοιες κανονικότητες καὶ ἤθη. Εἰλικρινά, δὲν βλέπω ἄλλη ἐναλλακτική. Ἔτσι, ἐξαιτίας τῶν κακῶν συμβούλων, ἡ Εὐρώπη βρίσκεται στὴν κατάσταση «μπρὸς γκρεμὸς καὶ πίσω ρέμα».

Ἐπειδὴ πιστεύω ὅτι κάποια στιγμὴ θὰ γίνει τὸ πρῶτο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς δικές μου ἐπιθυμίες, σκέφτομαι πόσο διάστημα θὰ κάνει ὥστε νὰ ἀντικατασταθοῦν οἱ σημερινὲς ἐλίτ, νὰ ἀντιληφθοῦν τὴν κατάσταση οἱ περισσότεροι Δυτικοί, καὶ νὰ καταστρωθεῖ μιὰ ἀποτελεσματικὴ ἀντίδραση: Εἶναι αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημα μεγαλύτερο ἢ μικρότερο τῆς ἐπεκτατικῆς ὁρμῆς τοῦ Ἰσλάμ; Ἐπίσης, μὲ δεδομένο ὅτι ἂν ἐπιλέξει τὴν πρώτη ἐναλλακτικὴ ἡ Δύση, οἱ ἀντιδράσεις τοῦ Ἰσλὰμ θὰ ἐνταθοῦν, ὑπάρχει διαθέσιμος χρόνος; Ἴσως ἡ συχνότητα τῶν χτυπημάτων δὲν ὀφείλεται μόνο στὴν λεγόμενη ἥττα τοῦ ISIS στὴ Συρία, ἀλλὰ καὶ στὸ νὰ σπρωχτοῦν ἄμεσα καὶ ἀπροετοίμαστα (ψυχολογικὰ καὶ ἄλλως) οἱ Δυτικοὶ σὲ μιὰ ἀντιισλαμικὴ δράση. Βέβαια, τὸ τίμημα τοῦ σκεπτικοῦ αὐτοῦ εἶναι ὅτι ἡ ριζοσπαστικοποίηση τῶν Εὐρωπαίων θὰ γίνει γρηγορότερα.

Ἐπειδὴ μ’ ἀρέσουν οἱ ἱστορικὲς ἀναλογίες, θεωρῶ ὅτι βρισκόμαστε στὶς ἀρχὲς τοῦ 8ου αἰ., ὅταν τὸ Ἰσλὰμ πολιορκοῦσε τὴν Κωνσταντινούπολη, ἐπεκτεινόταν στὴν Κ. Ἀσία καὶ ταυτόχρονα ἔφτανε στὰ τείχη τοῦ Παρισιοῦ.

Ἂς ὑπενθυμίσω ὅτι τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης ἀπὸ τὸ ζυγὸ τοῦ Ἰσλὰμ στὰ 965 ἀκολούθησαν τρομερὲς σφαγὲς χριστιανῶν στὴν Αἴγυπτο, σὲ ἀντίποινα, παρ’ ὅλο ποὺ δὲν ἔγιναν τρομερὲς σφαγὲς Μουσουλμάνων στὴν Κρήτη (ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς τὶς ἐμπόδισε), οἱ ὁποῖοι στὸ κάτω-κάτω ἦταν κατακτητές. Ὅμως, ἂν δὲν εἶχε ἀπελευθερωθεῖ τότε ἡ Κρήτη, θὰ ἦταν τόσο ἰσλαμικὴ ὅσο ἡ Συρία. Θὰ ἔφραζε τὴν εἴσοδο στὸ Αἰγαῖο καὶ οἱ πάμπολλες ἐπιδρομὲς τῶν τοτινῶν τζιχαντιστῶν στὰ παράλια τοῦ Αἰγαίου θὰ ἐξακολουθοῦσαν ὣς τὴν ἄφιξη τῶν Ὀθωμανῶν. Σήμερα, οἱ Κρητικοὶ θὰ ἦταν Μουσουλμάνοι.

Συνεπῶς, τὸ τίμημα εἶναι γνωστό.

Ἂν οἱ χριστιανοὶ τοῦ 8ου αἰ. νίκησαν κι ἀπώθησαν τὸ Ἰσλὰμ εἶναι γιατὶ ἔδειξαν ἀπίστευτη σκληρότητα καὶ ἡρωϊσμό -δὲν ἦταν λ.χ. Νεορθόδοξοι ἢ ἀναρχοχριστιανοί. Δὲν χρησιμοποιοῦσαν ψευδοχριστιανικὰ ἐπιχειρήματα γιὰ νὰ ἀφήνουν τὸ Ἰσλὰμ νὰ κάνει κακὸ. Σήμερα, τέτοια πράγματα λείπουν, ἐνῶ οἱ ἄθεοι δὲν  ἔχουν τὸ σθένος νὰ ξεκινήσουν πόλεμο κατὰ τοῦ Ἰσλάμ. Ὅταν «μιὰ ζωὴ τὴν ἔχουμε», γιατί νὰ πολεμήσεις γιὰ ὁτιδήποτε; Μόνο νὰ ψελλίζουν Imagine all the people κ.τ.λ. μποροῦν. Οἱ εὐρωπαῖοι ἄθεοι, σήμερα κι ὄχι στὰ 1700, σφάζονται σὲ μώλ, συναυλίες καὶ μπάρ, ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ, καὶ τί κάνουν; ποιὰ ἡ ἀντίδρασή τους; Βρίζουν τὸ Χριστιανισμό, γιατὶ τοὺς καταπιέζει φριχτά, ἢ τὸν ἐξομοιώνουν μὲ τὸ Ἰσλάμ. Κάποιοι συνεχίζουν ἀνέμελοι τοὺς ὕμνους στὴν Ἐπανάσταση ποὺ θὰ ἔρθει, καὶ κάνουν ἀναλύσεις μὲ μεθοδολογικὰ καὶ ἰδεολογικὰ ἐργαλεῖα τοῦ 19ου αἰ. (ταυτόχρονα, θεωροῦν παρωχημένο τὸ Χριστιανισμό).  Ἄλλοι, συνήθως γέροι, κολακεύουν ἢ παρανοοῦν τὸ Ἰσλάμ, καὶ νομίζουν πὼς ζοῦν στὰ ἀσφαλῆ κι ἀνέμελα ’80s τῆς νιότης τους. Μόνο μία πάρα πολὺ μικρὴ μερίδα ἔχει ἀντιληφθεῖ τί γίνεται, πρὸς τιμήν της. Ἴσως τὸ μόνο θετικὸ ποὺ πιθανὸν νὰ προκύψει θὰ εἶναι ἡ ὑποχώρηση τοῦ ἀθεϊσμοῦ καὶ τοῦ κοσμικισμοῦ, ὅταν διαπιστωθεῖ ὅτι δὲν μποροῦν νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς «φανατικούς».

Υ.Γ. Θυμᾶστε κάτι Καστοριαδικούς, πῶς τοὺς λέγαν; Κάτι Δυτικοκεντρικούς, ποὺ πρέσβευαν ὅτι μόνο στὴ Δύση ἔγινε αὐτοκριτική, κριτικὴ τῆς παράδοσης κ.λπ.; Ποῦ πῆγαν, αὐτοί, βρέ; Τοὺς πάτησε τὸ τραῖνο τῶν κανίβαλων Τροτσκυστῶν καὶ τριτοκοσμικῶν, οἱ ὁποῖοι -ὡς γνωστόν- πρεσβεύουν τὴν Ἐπανάσταση μέσω τῆς Περιφέρειας (ἄρα καὶ τοῦ Ἰσλάμ), σὲ πλήρη ἀντίθεση πρὸς τοὺς Καστοριαδικούς; Ἢ τρέξαν κι αὐτοὶ στὴν Εἰδομένη νὰ ὑποδεχτοῦν τὸ Νέο Προλεταριάτο, νὰ τοῦ μάθουν γιὰ τὸν Κὰντ καὶ τὸ Διαφωτισμό; Μὴν τὸν εἴδατε τὸν Παναή! Αἰωνία ἡ μνήμη τους!

Υ.Γ. 2

Εἶχα δεῖ, κάπου, μιὰ ψεκασμένη ἐρώτηση, συνωμοσιολογική: «Γιατί τὸ ΙΣΙΣ δὲν χτυπᾶ τὸ Ἰσραήλ;», ποὺ ὑπονοεῖ ὅτι ὅλα εἶναι φτιαχτά. Γιατὶ, ἀριστερὲ καὶ ἀναρχολοῦμπεν, ποὺ κατὰ τὰ ἄλλα εἶσαι μανούλα στὶς ἐνδοπαραταξιακὲς συνωμοσίες τοῦ κύκλου σου, εἶναι κανόνας διαγαλαξιακὸς πρῶτα νὰ χτυπᾶς τοὺς ὁμοϊδεάτες σου «αἱρετικούς» (κομμουνιστές, Μουσουλμάνους, χριστιανοὺς κ.λπ.) καὶ μετὰ τὸν Ἐχθρό. Ὁ ὁποῖος διαθέτει καὶ μιὰ πυρηνικὴ βόμβα. Ἐννοεῖται ὅτι καὶ τὸ Ἰσραὴλ παίζει ἀνάλογα παιχνίδια, κρίνοντας ὅτι εἶναι συμφερότερο νὰ ἐξαφανιστεῖ ὁ Ἄσσαντ.

This entry was posted in πολυπολιτισμός, Δύση, Ισλάμ, ιστορία and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s