Μπουρκίνι

Δὲν θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς δικαστικῆς διαμάχης στὴ Γαλλία σχετικὰ μὲ τὴν ἀπαγόρευση τῆς μπούρκας γιὰ τὴ θάλασσα. Λίγα γενικὰ πράγματα θὰ πῶ γιὰ τὴν ὑπεράσπισή του ἀπὸ φεμινίστριες κι ἀντιιμπεριαλιστές. Τὰ δύο αὐτὰ ρεύματα ἑνώνονται στὴν ὑπεράσπιση τοῦ δικαιώματος τῆς (μουσουλμάνας) Γυναίκας νὰ φορᾶ ὅ,τι θέλει. Στὸν ἀγώνα τους βρίσκουν σύμμαχο σχετικιστικὲς καὶ μεταμοντέρνες τάσεις.

Ὅμως, ὁ πολιτισμικὸς σχετικισμός τους εἶναι ἀποκλειστικὰ δυτικὸς-μεταμοντέρνος. Δηλαδή, ὅσο κι ἂν οἱ δυτικοὶ ἀντιιμπεριαλιστὲς τὸν κατανοοῦν λανθασμένα ὡς ὅπλο ἀντίστασης στὸν δυτικὸ ἰμπεριαλισμό, δὲν ἔχει ὑπάρξει πολιτισμικὸς σχετικισμὸς ἰσλαμικὸς ἢ ἄλλου εἴδους. Ὁ πολιτισμικὸς σχετικισμὸς εἶναι δυτικὸς ἰμπεραλιστικὸς «ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα» γιατὶ ἁπλούστατα ἐπιβάλλει ἕναν ἀποκλειστικὰ δυτικὸ τρόπο ἀντίληψης τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν πολιτισμῶν. Ποτὲ κανένας Μουσουλμάνος δὲν θὰ ἰσχυριζόταν ὅτι ὁ δυτικὸς τρόπος ζωῆς καὶ κοσμοαντίληψης εἰδικὰ στὶς πιὸ ἀκραῖες ἐκδοχές τους (ὁμοφυλοφιλία κ.λπ.) εἶναι ἰσάξιος μὲ τὸν ἰσλαμικό. Αὐτὰ εἶναι καθαρὰ δυτικὰ σοφίσματα. Οἱ δυτικοὶ ἀντιιμπεριαλιστὲς ξεχνοῦν ὅτι οἱ πρῶτοι μεταμεσαιωνικοὶ Δυτικοὶ ποὺ ὑποστήριξαν τὸν πολιτισμικὸ σχετικισμὸ ἦταν οἱ Διαφωτιστές. Οἱ Διαφωτιστὲς ἀγωνίζονταν σὲ δύο ἐπίπεδα, στὸ πρῶτο νὰ ἀμφισβητήσουν τὶς ἀξιώσεις πνευματικῆς ἀποκλειστικότητας ποὺ διακήρυσσε ἡ δυτικὴ Ἐκκλησία, καὶ στὸ δεύτερο ἐπίπεδο νὰ δικαιολογήσουν τὴν παγκόσμια ἡγεσία τους, ὡς Φωτιστῶν τῆς ἀνθρωπότητας (πράγμα πού, σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο συνεπαγόταν τὴν ἡγεμονία τῆς Εὐρώπης). Στὰ πλαίσια τοῦ ἀγώνα στὸ α’ ἐπίπεδο οἱ Διαφωτιστὲς διακήρυξαν ὅτι ὅλες οἱ κουλτοῦρες ἔχουν στοιχεῖα ἀξιοσέβαστα κι ὅτι δὲν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ χριστιανικὴ θρησκεία -καί, συνεπῶς, ἡ ὑποταγὴ τῶν ἀνθρώπων στὴν δ. Ἐκκλησία-γιὰ νὰ φθάσεις σὲ ἀνώτερα ἐπίπεδα ἀνθρωπισμοῦ καὶ καλοσύνης. Γι’ αὐτὸ κι ἐξέφραζαν θαυμασμὸ γιὰ τὴ «βαθιὰ σοφία» τῶν ἐξωτικῶν λαῶν καὶ τῶν Ἀγρίων («Εὐγενὴς Ἄγριος», «οἱ σοφοὶ Κινέζοι» κ.λπ.). Ἀλλὰ οἱ Διαφωτιστὲς εἶναι ταυτόχρονα οἱ «ἰδεολογικοὶ ἀπολογητὲς» τῆς κατάκτησης τοῦ πλανήτη ἀπὸ τὴ Δύση. Ἔτσι, οἱ σημερινοιὶ ἀντιιμπεριαλιστὲς ποὺ υἱοθετοῦν τὸν πολιτισμικὸ σχετικισμὸ στὴν οὐσία μοιράζονται μὲ τοὺς παλιότερους ἀπολογητὲς τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ ἕνα ἀποκλειστικὰ δυτικὸ στοιχεῖο, τὸ ὁποῖο θέλουν κι αὐτοὶ σήμερα νὰ ἐπιβάλλουν σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Θεωρῶ κατανοητὸ ὅτι εἶναι ἄλλο πράγμα ἡ ἀνοχὴ γιὰ ἰδιοτελεῖς λόγους (π.χ. πληρωμὴ κεφαλικοῦ φόρου ἀπὸ τοὺς Ἀπίστους) καὶ ἄλλο ἡ πραγματικὴ-εἰλικρινὴς ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν πολιτισμῶν καὶ θρησκειῶν ὡς ἰσάξιων. Οὔτε οἱ Ἄραβες οὔτε οἱ Δυτικοὶ ὣς τὸ 1950 οὔτε οἱ Ἕλληνες, ἀρχαῖοι καὶ μεσαιωνικοί, οὔτε οἱ Ρωμαῖοι εἶχαν τέτοια διάθεση. Ἡ ρομαντικὴ ἐξιδανίκευση τοῦ μὴ Ἕλληνα ὑπάρχει ἤδη ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτο (μαζὶ μὲ τὶς ἀναφορὲς στὰ ἀλλόκοτα ἢ ἀποτρόπαια ἤθη του). Ἀλλὰ εἶναι γνωστὸ (π.χ. Α’ Μακκαβαίων, 1, 41 κ.ἑ.) ὅτι ἡ ἐξιδανίκευση αὐτὴ δὲν εἶχε πρακτικὴ σημασία, εἰδικὰ στὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ γιὰ τὴν ὁποία λανθασμένα πιστεύεται ὅτι ἦταν ἐποχὴ ἀνεκτικότητας μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀναγνώρισης ἴσης ἀξίας σὲ κάθε πολιτισμό.

Ἡ ἀντιμετώπιση, φυσικά, τῶν πολιτισμῶν ὡς ἴσων, εἶναι ἀδύνατη, ὄχι μόνο θεωρητικά (ἀφοῦ ἕνας μόνο πολιτισμός, ὁ μεταπολεμικὸς δυτικός, διακήρυξε τέτοια ἀντίληψη, ἄρα ἔχουμε ξανὰ ὑπαγωγὴ σὲ δυτικὰ μοντέλα περὶ κόσμου) ἀλλὰ καὶ πρακτικά: Ἂν πραγματικὰ ὅλες οἱ κουλτοῦρες εἶναι τελείως ἴσες ἀναμεταξύ τους, τότε πῶς θὰ ἀποφανθοῦμε ἂν τὸ α ἢ τὸ β νομικὸ σύστημα εἶναι καλύτερο; Γιατί νὰ μὴν ἐφαρμόζουμε τὴ Σαρία στὴν Καλοφόρνια ἀφοῦ εἶναι τὸ ἴδιο; Γιατί ὄχι τὸν Θεοδοσιανὸ Κώδικα στὴν Ἰαπωνία;

Ὅσον ἀφορᾶ τὶς φεμινίστριες, δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι τὸ νὰ φορέσεις μπουρκίνι δὲν εἶναι δικαίωμα τῆς Μουσουλμάνας ἀλλὰ θρησκευτικὴ ὑποχρέωσή της νὰ καλύπτεται. Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ φεμινίστριες δὲν εἶναι ἱκανὲς νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν δὲν μᾶς ἀφορᾶ. Εἶναι πρόβλημά τους -πρόβλημα νοημοσύνης, ἐννοῶ. Χαμένος κόπος θὰ ἦταν, φυσικά, νὰ πεῖς στοὺς ἐλευθερόφρονες ὑπερασπιστὲς τῆς μπούρκας-μαγιὸ νὰ πάρουν ἕνα εἰσιτήριο χωρὶς ἐπιστροφὴ γιὰ τὴν Ἀραβία, καὶ ἐκεῖ νὰ διακηρύξουν τὸ δικαίωμα τῆς Μουσουλμάνας στὸ μπικίνι. Γιὰ νὰ ὑπάρχει ἀπόδειξη ὅτι στὶς σκληρὰ ἰσλαμικὲς χῶρες ἡ γυναίκα ποὺ φοράει τὴν μπούρκα / τσαντὸρ κ.λπ. φοράει ὅ,τι θέλει χωρὶς νὰ καταπιέζεται, δηλαδὴ ὅτι τὸ μπουρκίνι κ.τ.λ. εἶναι δεῖγμα ἐλευθερίας κι ὄχι ὑποταγῆς, θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει δυνατότητα γιὰ ἐνδυματολογικὲς πρακτικὲς ἀντίθετες μὲ βάση τὴν ἰσλαμικὴ κουλτούρα, ἐπιλογὲς ποὺ δὲν θὰ συνεπάγονται ἀποκεφαλισμὸ καὶ μαστίγωμα. Χωρὶς ἐπιλογὴ δὲν ὑπάρχει ἀπόδειξη ὅτι ὑφίσταται ἐλευθερία. Θὰ ἔπρεπε νὰ παρατηρήσουμε ἕνα ἀξιοπρεπὲς ποσοστὸ γυναικῶν ποὺ ἀνενόχλητες φοροῦν μπικίνι ἢ δὲν καλύπτουν τὸ πρόσωπο καὶ τὰ μαλλιά τους. Ἐπειδὴ αὐτὰ δὲν συμβαίνουν, τὰ φιλελεύθερα ἐπιχειρήματα δὲν πείθουν.

Ἂν κερδίσει τὸ Ἰσλὰμ τὴ μάχη αὐτή, σὲ λίγο θὰ δοῦμε διάφορους Δυτικοὺς νὰ διακηρύσσουν ὅτι δὲν ἔχουν καμμία ἀντίρρηση γιὰ τὴν κλειτοριδεκτομὴ καὶ τοὺς γάμους ἀνηλίκων ἀρκεῖ οἱ ἀνήλικες καὶ οἱ ὑφιστάμενες τὴν κλειτοριδεκτομὴ νὰ τὸ «θέλουν» οἱ ἴδιες. Γιατὶ, πραγματικὰ θὰ τὸ θέλουν. Ἤ, ἂν τὸ προχωρήσουμε, θὰ δεῖτε ἀκρωτηριασμοὺς «γιατὶ ἔτσι τὸ θέλουν», καὶ γιατὶ τὰ Ἄτομα (θύτες, θύματα καὶ λοιποί) ἔχουν ἐσωτερικεύσει τὸ κόψιμο χεριῶν, ποδιῶν, τὰ μαστιγώματα, τὸ χαλιφάτο κ.λπ. ὡς αὐτονόητα, δίκαια κ.λπ. Καὶ θὰ δοῦμε ἐπίσης Δυτικοὺς οἱ ὁποῖοι θὰ μεταχειρίζονται τὸ δυτικὸ πρότυπο σκέψης (τὸν ἀτομικισμό, τὴν ἀρχὴ ὅτι μόνο τὸ Ἄτομο ἔχει ἄποψη γιὰ τὶς Ἀξίες) ὡς φορέα ἐπικράτησης ἰσλαμικῶν ἀντιλήψεων.

Υ.Γ.

Ἂν ἐπεκτείνουμε τὸ σκεπτικό, θὰ δοῦμε ὅτι τὸ Ἄτομο κι ὁ Κολλεκτιβιστὴς τελικὰ δὲν εἶναι τόσο ἀντίθετοι τύποι. Συνεργάζονται. Ἀσφαλῶς ὄχι γιὰ τὴ συνύπαρξή τους ἀλλὰ γιὰ τὴν «εἰρηνικὴ» ἐξάλειψη τοῦ ἑνὸς ἀνθρωπολογικοῦ τύπου, τοῦ Ἀτόμου. Ἡ ἔσχατη ἀπόληξη τοῦ Ἀτόμου εἶναι ὁ Κολλεκτιβιστής, ὅπως (γιὰ νὰ θυμηθῶ τὸν Ζιάκα), τὸ Ἄτομο ἐμφανίζεται ἀπὸ τὰ σπλάγχνα τοῦ καταρρέοντος κολλεκτιβισμοῦ.

Σὲ κάθε περίπτωση, δὲν μὲ παρηγοροῦν καθόλου τοῦ κύκλου τὰ γυρίσματα, δηλαδὴ ὅτι πάλι μὲ χρόνια μὲ καιροὺς θὰ ξεπηδήσει -λένε- τὸ Ἄτομο ἀπὸ τὸν ἰσλαμικὸ Κολλεκτιβισμό.

This entry was posted in φιλελεύθεροι, Αριστερά, Δύση, Ισλάμ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Μπουρκίνι

 1. Παράθεμα: Είναι η λαχτάρα….. – manolisgvardis

 2. Ο/Η σ.μ. λέει:

  δεν μου βγάζεις απο το μυαλό ότι μέσα στην υπεράσπιση της ελευθερίας του μπουρκίνι υπάρχει και ένας κρυφος πόθος για συντηρητισμό – προς Θεού όχι χριστιανοπρεπή γιατι αυτός είναι σκοταδιστικός

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Σὲ αὐτούς (αὐτές) ἀναφερόμουν κι ἐγώ. Ἂς ἀφήσω τὸν εὐγενὴ ἄγριο, ἡ προτίμηση τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὶς τούρκικες σειρὲς μὲ τὴν αὐστηρὰ πατριαρχικὴ οἰκογένεια, ἀντὶ γιὰ τὶς ἑλληνικὲς ὅπου ὑπῆρχε σχεδὸν ὑποχρεωτικὴ ὑπερποσόστωση ρόλων σεξουαλικὰ «διαφορετικῶν» καὶ ἡμιδιαλυμένων οἰκογενειῶν, δείχνει κάτι ἀντίστοιχο.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s