Ἀλβανοί

Πότε-πότε, ὅταν σκέφτομαι τὸ 1940 σκέφτομαι τὴν ἀπέναντι πλευρά, καὶ δὲν ἐννοῶ τοὺς Ἰταλούς, ποὺ ὡς λαὸς καὶ ψυχοσύνθεση εἶναι οἱ μισοὶ Γραικοὶ / Ρωμαῖοι καὶ οἱ μισοὶ Γερμανοί (Λογγοβάρδοι κ.λπ., στὴ β. Ἰταλία). Ἐννοῶ τοὺς Ἀλβανούς. Ποὺ δείχνουν τὰ ἀποτελέσματα τῆς θρησκευτικῆς μεταστροφῆς στὸν τρόπο δράσης, τὶς συνέπειες ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει μιὰ τυχαία ἀπόφαση καὶ ἕνα τυχαῖο συμβάν. Τὸ συμβὰν αὐτὸ εἶναι ὁ ἐξισλαμισμὸς τῶν Ἀλβανῶν (στὴν πλειονότητά τους).

Τί ἔκαναν πρὶν ἐξισλαμιστοῦν οἱ Ἀλβανοί; Πολεμοῦσαν κι ἀντιστέκονταν χωρὶς σταματημὸ στοὺς Ὀθωμανοὺς ἐπιδρομεῖς, καὶ τοὺς ἐξάντλησαν ἐνῶ εἶχε πέσει πρὸ πολλοῦ ἡ Πόλη καὶ ἡ τουρκικὴ κυριαρχία ἦταν ἀδιαμφισβήτητη στὰ νοτιοδυτικὰ Βαλκάνια. Τί ἔκαναν οἱ Ἀλβανοὶ ἀφότου ἐξισλαμίστηκαν; Ἔγιναν τὰ πιὸ πειθήνια ὄργανα τῶν Ὀθωμανῶν, τὰ τάγματα ἀσφαλείας τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας στὰ Βαλκάνια. Δὲν ὑπάρχει ἀλβανικὴ ἐπανάσταση ὅπως ἡ δεκαετὴς Ἑλληνική, καὶ θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχυριστεῖ κάποιος ὅτι κατὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση δὲν πολεμοῦσαν τόσο οἱ Ὀθωμανοὶ ὅσο οἱ Τουρκαλβανοὶ κατὰ τῶν Ἑλλήνων (*).

Ἡ παράδοση συνεργασίας τους μὲ τὸν ἑκάστοτε κατακτητή, στὴν ὁποία προσχώρησαν, δὲν ἐξαλείφθηκε μὲ τὴν ἀποχώρηση τῶν Ὀθωμανῶν: Μὲ τοὺς ἐκτὸς τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου Ἰταλούς, ἐθνικοσοσιαλιστὲς Γερμανοὺς καὶ νατοϊκοὺς Ἀμερικανοὺς συντάχθηκαν οἱ Ἀλβανοὶ τὰ τελευταῖα 80 χρόνια. Ἡ τριπλὴ αὐτὴ συνεργασία δὲν εἶναι παρὰ ἀπότοκο τῆς θρησκευτικῆς ἀπομόνωσής τους ἀπὸ τοὺς ἄλλους χριστιανικοὺς λαοὺς τοῦ Αἵμου. Μπορεῖ π.χ. Βούλγαροι καὶ Ἕλληνες νὰ ἀνέπτυξαν ἔχθρα, ἀλλὰ πάντως συμμάχησαν μιὰ φορά, στὸν Α’ Βαλκανικό.

Δὲν εἶναι καπρίτσιο οὔτε ὀφείλεται σὲ διάθεση γιὰ πρόκληση τοῦ Ἰσμαὴλ Κανταρὲ ὅταν αὐτὸς εἶπε ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ πρέπει νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ Ἰσλάμ, νὰ ἀλλάξουν θρησκεία. Νομίζω ὅτι κι ἄλλη φορὰ εἶχε πεῖ ὅτι ἡ ἀποξένωση τῆς Ἀλβανίας ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμὸ ὀφείλεται στὸν ἐξισλαμισμό τους.

Ἐπειδὴ οἱ Ἀλβανοὶ μοιάζουν ὡς χαρακτῆρες μὲ τοὺς Ἕλληνες (οἱ νότιοι –καὶ δὲν ἐννοῶ τοὺς Ἠπειρῶτες– περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι μὲ τοὺς Σέρβους καὶ Βούλγαρους), οἱ συνέπειες τοῦ ἐξισλαμισμοῦ τῶν πρώτων δείχνουν τὴν πλήρη ἀντιστροφὴ στὴν προσωπικότητα ποὺ συνεπάγεται γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους λαοὺς ἡ εἰσβολὴ μιᾶς κολλεκτιβιστικῆς ἀρρώστιας. Ἀπὸ ἀμυνόμενος γίνεσαι ἐπιτιθέμενος, ἀπὸ προστάτης ἐνάντια στὸν κατακτητὴ γίνεσαι πειθήνιο ρομπὸτ τοῦ κατακτητῆ. Ἂν σκεφτοῦμε ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ ἦταν θρησκευτικὰ χλιαροὶ καὶ ἀδιάφοροι, τότε μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε πόσο μεγάλη ἀρνητικὴ ἐπίδραση ἔχει μιὰ τόσο δὰ ἀποδοχὴ τοῦ Ἰσλάμ.

Ὁ ἐξισλαμισμὸς δίχασε γιὰ πάντα τὸν λαό. Μέσα στὴν ἀλβανικὴ ψυχὴ γίνεται (καὶ θὰ γίνεται) πάντα ἡ ἀδυσώπητη διαμάχη τοῦ Δαίμονα μὲ τὸν Ἄγγελο· τοῦ Τουρκαλβανοῦ Ἀλὴ Πασὰ μὲ τὸν Σκεντέρμπεη. Ἡ διαμάχη αὐτὴ δὲν ἔχει βραχυπρόθεσμα ἔκβαση, κι ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πόσο φονταμενταλιστικὸ θὰ γίνει τὸ Ἰσλὰμ στὴν Ἀλβανία καὶ τὸ Κόσσοβο τὶς ἑπόμενες δεκαετίες. Ὅσον ἀφορᾶ ἐμᾶς, ὅμως, πρέπει νὰ ξέρουμε ὅτι ὡς Ἕλληνες μποροῦμε νὰ συμμαχήσουμε καί, κατὰ βάθος, νὰ συνεννοηθοῦμε μόνο μὲ τὴν πλευρὰ τῆς ἀλβανικῆς ψυχοσύνθεσης ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Σκεντέρμπεη κι ὄχι τὸν γενίτσαρο Τουρκαλβανὸ-συνεργάτη τῶν Ὀθωμανῶν. Ἐξαρτᾶται, λοιπόν, ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς ἡ στάση τῶν Ἑλλήνων. Ἂν οἱ Ἀλβανοὶ διαλέξουν τὸν Τουρκαλβανὸ καὶ τὸν δοσίλογο Ὀθωμανό ὡς πρότυπο τῆς ψυχῆς τους, τότε θὰ μᾶς βρίσκουν πάντα, ἀναγκαστικά, Ἐχθρούς, ἀφοῦ ταυτίζονται μὲ τὸν Τοῦρκο. Ἄν, ἀντίθετα, ἐπιλέξουν τὸν Σκεντέρμπεη καὶ τὸν ἀντιοθωμανὸ πρόγονό τους, τότε θὰ μᾶς βροῦν ὡς ἀδέρφια.

(*) Μοῦ κάνει ἐντύπωση ἡ ἄποψη μερικῶν Ἀλβανῶν ὅτι οἱ ἐπαναστάτες τοῦ ’21 ἦταν Ἀλβανοί. Δὲν θὰ μπῶ σὲ πραγματικὰ ζητήματα (τί εἶναι Ἀλβανός, ἂν ὁ Ἀρβανίτης εἶναι Ἀλβανός, τί ἦταν οἱ ἐπαναστάτες τοῦ ’21 κ.λπ.) ἀλλὰ θέτω μιὰ ἀπορία: Ἂν δεχτοῦμε ὅτι οἱ ἥρωες τοῦ ’21 ἦταν Ἀλβανοί, κι ἂν ὑπῆρχε ἀλβανικὴ ἐθνικὴ συνείδηση, τότε γιατί δὲν ὀνόμασαν τὸ κράτος τους Ἀλβανία (Ἀρβανιτιά, Σκιπερία κ.λπ.) καὶ γιατί ἀνέχτηκαν νὰ γίνεται λόγος γιὰ Ἑλλάδα, ἢ νὰ ὀνομάζονται Ἕλληνες;

This entry was posted in Τούρκοι, Χερσόνησος του Αίμου and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s