Συνωμοσιολογίες: Ἑβραῖοι

%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%ce%ac%cf%82

Ἂν κάτι ἑνώνει τοὺς δεξιοὺς καὶ ἀριστεροὺς εἶναι ἡ ἀντιεβραϊκὴ διάθεση. Ἡ ταυτότητα ἐπὶ τοῦ σχετικοῦ τῶν ἀπόψεων ἐπιτείνεται ἐὰν οἱ δεξιοὶ κι ἀριστεροὶ εἶναι πολυθεϊστές (ἢ ὅπως ἀλλιῶς τοὺς ὀνομάσει κανείς).

Τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι οἱ πολυθεϊστὲς συμμερίζονται τὴν εἰκόνα ποὺ ἔχουν κάποιοι ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ κοσμοεικόνα -λὲν οἱ πολυθεϊστές. Βλέπουμε, δηλαδή, μιὰ ταύτιση πολυθεϊστῶν καὶ Ἰουδαίων ὅμοια μὲ τὸν σεβασμὸ καὶ ἀποδοχὴ ποὺ εἶχε ὁ Ἰουλιανὸς γιὰ τὸν Γιαχβέ. Τώρα, ἂν ὁ Κέλσος χαρακτήριζε «σκουλήκια» τοὺς Ἑβραίους, αὐτὸ εἶναι ἄλλο ζήτημα, ἐνδοπαγανιστικῆς συζήτησης. Ἴσως ὁ Κέλσος ἦταν τῆς δεξιᾶς πτέρυγας.

Σὲ κάθε περίπτωση, δὲν εἶναι καθόλου βέβαιο ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι ἔφτιαξαν  τὶς δυὸ ἄλλες θρησκεῖες γιὰ νὰ φτάσουν στὸν «Οὐρανὸ» εὐκολότερα. Οὔτε ὅτι ἐπωφελοῦνται ἀπὸ τὴ διχόνοια μεταξὺ Χριστιανισμοῦ-Ἰσλὰμ τὴν ὁποία δὲν προκάλεσαν γιὰ νὰ πετύχουν πάλι τὸ ἴδιο πράγμα.

Ἐπίσης, ἡ ἰσλαμικὴ καὶ ἡ χριστιανικὴ ἀντίληψη ἔχουν διαφορετικὴ κλιμάκωση. Γιὰ τὸ Ἰσλάμ, στὴ βάση θὰ βρίσκόταν ὁ ραββίνος, μετὰ ὁ παπάς, καὶ πάνω-πάνω ὁ ἰμάμης. Γιὰ τὸν Χριστιανισμό, πάνω στὸ ραββίνο θὰ καθόταν ὁ παπάς, ἐνῶ ὁ ἰμάμης δὲν θὰ ὑφίστατο κἄν. Ἴσως οἱ λάτρεις τῶν θεῶν συμμερίζονται τὴν ἰουδαϊκὴ-ραββινικὴ αὐτοκατανόηση. Τί περίεργο, ἴδια ἀντίληψη τῆς πραγματικότητας ὁ πολυθεϊσμὸς μὲ τὸν πρωταρχικὸ μονοθεϊσμό.

(ΥΓ.: Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι πολλοὶ κάνουν λόγο γιὰ «Ἰουδαιοχριστιανισμὸ» ἀλλὰ ὄχι -ὅπως κανονικὰ θὰ ἔπρεπε- καὶ γιὰ «Ἰουδαιομουσουλμανισμό». Ἴσως φοβοῦνται τὶς χατζάρες)

Ὁ Β. Γ. Ρασσιάς, βέβαια, ἔχει ἰσχυριστεῖ ὅτι κατέληξε στὴ λατρεία τῶν θεῶν ὅταν ἕνας Ἰνδιάνος τὸν συμβούλευσε νὰ ἀκολουθήσει τὴν παράδοση ἡ ὁποία μιλᾶ μὲ τὴν γλώσσα στὴν ὁποία ὁ Β. Γ. Ρ. ὀνειρεύεται. Τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, συμπεραίνει καθένας. Αὐτὸ δὲν ἐμπόδισε, ὡστόσο, τὸν Β. Γ. Ρ. νὰ κάνει ἐπίδειξη ἄγνοιας τῶν Ἑλληνικῶν μεταξὺ ἄλλων γράφοντας ὅτι ὁ Μιχαὴλ Χωνιάτης χαίρεται μὲ τὴν μεσαιωνικὴ ἐρήμωση τῶν Ἀθηνῶν καὶ παραθέτοντας (ὁ Β.Γ.Ρ.) στίχους ἀπὸ ἕνα ποίημα-θρῆνο τοῦ Μ. Χωνιάτη γιὰ τὴν παρακμὴ τῆς Ἀθήνας. Ἀλλιῶς εἶναι νὰ ὀνειρεύεσαι στὰ Αρχαῖα κι ἀλλιῶς εἶναι στὸν ξύπνιο σου νὰ διαβάζεις τὰ Ἀρχαῖα, μᾶλλον. Ἔχω τὴν ἐντύπωση δέ, ὅτι παλιότερα εἶχε γράψει στὸ διαδικτυακό του βιογραφικὸ πὼς διάβασε σὲ δυὸ χρόνια τὴν Ἀρχαία Γραμματεία (ὅλη), ἂν καὶ μετὰ ἀπέσυρε αὐτὸ τὸ τόσο ὡραῖο βιογραφικό.

Γενικὰ μιλώντας τώρα, κι ἀφήνοντας τον Β.Γ.Ρ., οἱ συνωμοσιολόγοι ἔχουν ἐπεξεργαστεῖ ὅλες τὶς πιθανὲς σχετικὲς ἐκδοχές, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει καμμία δυνατότητα γιὰ καινοτομία. Ἔτσι, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔχει θεωρηθεῖ τόσο ὡς πράκτορας τῶν Ἰουδαίων, ποὺ ἔφτιαξε μιὰ ρωμαιοϊουδαϊκὴ συμμαχία (τὸ Χριστιανισμό), κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ βεβαίως, ὅσο καὶ ὡς πράκτορας τῶν Ἰουδαίων, ποὺ διέβρωσε τὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία διὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἔτσι, στὴν α’ περίπτωση ἔχουμε Ρωμαῖοι+Ἰουδαῖοι Κατὰ Ἑλλήνων, ἐνῶ στὴ β’ περίπτωση Ἰουδαῖοι (μὲ τὴ μεταμφίεση «Χριστιανοί») Κατὰ Ἑλλήνων καὶ Ρωμαίων. Σὲ κάθε περίπτωση, τὴν πλήρωσαν οἱ Ἕλληνες, σύμφωνα μὲ τὶς συνωμοσιολογίες.

Τώρα, ἂν παρατηρήσει κάποιος ὅτι ἐξαιτίας τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἰσλὰμ οἱ Ἑβραῖοι μᾶλλον ζημιώθηκαν παρὰ ἐπωφελήθηκαν, ὁ συνωμοσιολόγος εἴτε (1) θὰ ἀπαντήσει ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ὑπολόγισαν λάθος εἴτε (2) θὰ διαχωρίσει τοὺς Ἑβραίους σὲ (2α) ἐκείνους ποὺ ἐξαπέλυσαν τὶς δυνάμεις τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀλλὰ δὲν ὑπέστησαν ζημία καὶ σὲ (2β) ἐκείνους ποὺ ὡς λαὸς ὑπέφεραν ἀπὸ τὰ σχέδια τῶν «2α Ἑβραίων», οἱ ὁποῖοι δὲν νοιάζονταν καθόλου γιὰ τὴν κακὴ μοίρα τῶν «2β Ἑβραίων».

Στὴν περίπτωση (1) δὲν ἔχουμε ἕναν καταχθόνιο παντοδύναμο λαὸ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ φοβόμαστε κι ἀπὸ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ προστατευτοῦμε, ἀλλὰ ἕναν λαὸ σὰν ὅλους, ποὺ κάνει λάθη (ἂν δεχτοῦμε ὅτι ἐξαπέλυσαν ἢ χρησιμοποίησαν τὶς δυνάμεις τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ) καὶ τὰ πληρώνει πολὺ ἀκριβά. Παρεμπιπτόντως, εἶναι ἀβάσιμο νὰ ὑποστηριχτεῖ ὅτι οἱ Ἑβραῖοι, ἑνας τόσο ἐθνικιστικὸς λαὸς ὥστε δὲν ἐπιχείρησε νὰ προσηλυτίσει κανέναν κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα στὸν «πραγματικὸ Θεὸ ὅλων», θὰ δημιουργοῦσε παραλλαγὲς τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ γιὰ ὁποιονδήποτε ἰδιοτελὴ σκοπό του. Πολὺ ἁπλά, δὲν ὑπάρχει copyright, πνευματικὴ ἰδιοκτησία στὶς Ἰδέες, καὶ σὲ ὁρισμένες ἐποχὲς εἶναι ἐφικτὸς ὁ δανεισμὸς ἰδεῶν. Ἐπίσης, ἡ πρόσφατη ἱστορικὴ ἐμπειρία ἔχει δείξει ὅτι ὅλοι οἱ Ἑβραῖοι, 2α καὶ 2β (ἂν δεχτοῦμε πρὸς στιγμὴν ὅτι ὑφίσταται τέτοιος διαχωρισμός), ὑπέφεραν καὶ θανατώθηκαν ἀπὸ τοὺς διάφορους Χίτλερ, δηλαδὴ ὅτι δὲν ὑφίσταται τέτοιος διαχωρισμὸς πρακτικά (δὲν γλίτωναν οἱ 2α σὲ βάρος τῶν 2β) καὶ πρέπει νὰ ξαναγυρίσουμε στὴν ὑπόθεση (1), ἡ ὁποία ἀναλύθηκε.

Ἐπιπλέον, οἱ πολυθεϊστὲς παραβλέπουν μιὰ πραγματικὴ συμμαχία τῆς μ.Χ. καὶ τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας (1ος – 5ος αἰ.): Ἐθνικοὶ + Ἰουδαῖοι Κατὰ Χριστιανῶν.

Αὐτὰ τὰ προαναφερθέντα συνωμοσιολογικὰ δὲν εἶναι περιθωριακὰ παραμύθια γιὰ μισότρελους, ἀφοῦ εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ Ἀναρχικοὶ τοῦ 19ου αἰ. –Μπακούνιν, Προυντὸν κ.ἄ.– μισοῦσαν μὲ ναζιστικοῦ τύπου μίσος (διακηρυγμένες τάσεις ἐξόντωσης) τοὺς Ἑβραίους, ἐνῶ ὁ Μὰρξ υἱοθέτησε τὴν ἄποψη: “Das Christentum ist der sublime Gedanke des Judentums”, ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἡ ἔσχατη ἀπόληξη τῆς ἰουδαϊκῆς σκέψης. Ὁ Νίτσε, πάλι, μπορεῖ νὰ μὴν ἦταν ἀντισημίτης, ἔλεγε τὸ ἴδιο ὡστόσο.

Τὸ παραμύθι γιὰ τοὺς ἀντιεβραίους Ναζὶ ποὺ ἔχει φτιάξει ἡ Ἀριστερά, δηλαδή («εμεῖς, οἱ φιλεύσπλαγχνοι φιλοεβραῖοι, ἀπὸ δῶ -ἐσεῖς οἱ ἑβραιοκτόνοι, ἡ (Ἀκρο)Δεξιά, ἀπὸ ἐκεῖ»), εἶναι ἡ μισὴ ἀλήθεια: Φυσικά, οἱ Ναζὶ μισοῦσαν κι ἐξόντωσαν Ἑβραίους, ἀλλὰ μὲ τὸ ἴδιο μίσος μισοῦσαν τοὺς Ἑβραίους οἱ Ἀναρχικοὶ κι οἱ Κομμουνιστές. Ἂς μὴν ξεγελιόμαστε ἀπὸ τοὺς πράκτορες καὶ / ἢ ἐνοχικοῦς ψυχοπαθεῖς ποὺ λέγονται Antifa, οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν ταυτόχρονα τὸ Κράτος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τὴν ἄφιξη ἑκατομμυρίων ἑβραιοφάγων Ἰσλαμικῶν πληθυσμῶν στὴ Δύση.

Ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ παλιότερα, μετὰ τὸν Β’ Π.Π. στὴ θέση τοῦ Ἑβραίου ὡς ἀποδιοπομπαίου τράγου τέθηκε ὁ Χριστιανός. Ὡστόσο, ὁ Ἑβραῖος δὲν ἔχει θέση ἀντιχριστιανοῦ συμμάχου. Δίπλα στὸ ἀριστεροδεξιὸ μίσος ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται (ἀπὸ πολυθεϊστές, Μουσουλμάνους καὶ ἐνίοτε Χριστιανούς) ἔχει, ἀντίθετα, κερδίσει καὶ τὸν τίτλο τοῦ θύματος: Εἶναι δηλαδή (γιὰ τοὺς ἄλλους), καὶ Τέρας καὶ Θύμα. Ὁ Χριστιανός, πάλι, δὲν ἀντιμετωπίζει μιὰ ἐθνικο-ἰουδαϊκὴ συμμαχία ἐναντίον του, ἀλλὰ μιὰ ἀθεο/παγανιστικὴ-ἰσλαμική. (Ἂς μὴ γελᾶ κανεὶς μὲ τὸν ὅρο ἀθεοπαγανιστής, ὑπάρχουν καὶ τέτοιοι, δὲν ἐννοῶ κυρίως αὐτούς, ποὺ εἶναι λίγοι, ἀλλὰ τοὺς ξεχωριστὰ ἄθεους καὶ ξεχωριστὰ παγανιστές)

Ὅπως φαίνεται, πάντα ὑπάρχει δυνατότητα γιὰ ἀνανέωση τῶν μορφῶν τοῦ ἀντιχριστιανισμοῦ.

This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα, Αριστερά, Ακροδεξιά, Εβραίοι, Ισλάμ, θρησκεία and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s