Β’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (22-5-381) – Μιὰ μέρα στὴν Ἀλεξάνδρεια τοῦ 339 μ.Χ.

Ἡ Β’ Οἰκουμενική, ποὺ ἀσχολήθηκε μὲ τὰ ἀπομεινάρια τῶν Ἀρειανιστῶν.

homilies_of_gregory_the_theologian_gr-_5102c_f_723

Ὅπως συνηθίζεται, κάθε ἀναφορὰ σὲ Οἰκουμενικὲς Συνόδους προκαλεῖ ἀμέσως: πρῶτον, δυσπιστία γιὰ τὴν αὐθεντία της καὶ τὴν ὁποιαδήποτε ἐγκυρότητά της, δεύτερον, ἀναφορὰ σὲ φανταστικοὺς βυζαντινούς καισαροπαπισμούς, καί, τρίτον, ἀνθρωπιστικὴ καταγγελία τοῦ δράματος ποὺ ἔζησαν οἱ δύστυχοι καταδικαζόμενοι καὶ κατονομαζόμενοι ὡς «αἱρετικοί», ἐν προκειμένῳ οἱ Ἀρειανιστές, ποὺ τότε εἶχαν ἤδη διασπαστεῖ σὲ Ἀνόμοιους (ἡ ἀρχικὴ τάση τῶν Ἀρειανιστῶν: ὁ Χριστὸς εἶναι ἀνόμοιος μὲ τὸν Θεὸ-Πατέρα καὶ δὲν ἔχει ὅμοια οὐσία οὔτε ἴδια οὐσία μὲ αὐτόν), Ὁμοιουσιανούς (ὁ Χριστός εἶναι ὅμοιος μὲ τὸν Θεὸ-Πατέρα καὶ ἔχει ὅμοια ἄλλα ὄχι ἴδια οὐσία μὲ τὸν Θεὸ-Πατέρα), Ὁμοίους (ὁ Χριστὸς εἶναι ὅμοιος μὲ τὸν Θεὸ-Πατέρα ἀλλὰ δὲν ἔχει οὔτε ὅμοια οὐσία οὔτε τὴν ἴδια οὐσία μὲ τὸν Θεὸ-Πατέρα), Μακεδονιανοὺς καὶ Ἀπολιναριστές (ἀρνητὲς τῆς θεότητας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος).

Ὅμως, αὐτὴ ἡ δυσπιστία καὶ ἡ ἀνθρωπιστικὴ καταγγελία βασίζονται στὴν σύγχρονη τάση νὰ θεωροῦμε τὸν «αἱρετικὸ» ἐκ προοιμίου, δηλ. χωρὶς ἱστορικὰ ἐπιχειρήματα, ἀδικημένο. Τέτοια στερεότυπα καὶ ἀραχνιασμένες προκαταλήψεις περὶ τοῦ Ἄλλου ὡς Θύματος δὲν εἶναι παρὰ ἡ μὲ ἀντίθετα πρόσημα ἰδέα ὅτι ὁ Ἄλλος εἶναι Σατανᾶς. Ὡς ἐκ τούτου, μόνο ἡ κάθε φορὰ συγκεκριμένη ἐξέταση ἐπιτρέπει νὰ ἀποφανθοῦμε σὲ ποιὸ βαθμὸ ὁ ἑκάστοτε Ἄλλος ἦταν θύμα ἢ θύτης.

Στὴν πραγματικότητα, οἱ Ἀρειανιστὲς ὅπου κι ὅποτε μπόρεσαν, βασιζόμενοι στὴν αὐτοκρατορικὴ ἐξουσία, ἐξαπέλυσαν διωγμοὺς πρὸς τοὺς Ὀρθόδοξους, ἡ δριμύτητα τῶν ὁποίων μόνο μὲ τοὺς διωγμοὺς τοῦ Διοκλητιανοῦ μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ. Στοὺς διωγμοὺς αὐτοὺς συνεπικουρήθηκαν ἀπὸ Ἐθνικοὺς καὶ Ἰουδαίους. Ἂν κάτι μένει ἀναπάντητο καὶ ἀσχολίαστο ἀπὸ ὅλους τοὺς λαλίστατους καὶ φλύαρους φιλοαιρετικοὺς «ἐκκλησιολόγους-ἐρευνητές» τοῦ 20οῦ καὶ 21ου αἰ. (ποὺ συχνὰ κατακρίνουν τὸν «ἐξουσιομανὴ Ἀθανάσιο») φιλοαιρετικοὺς μόνο γιὰ λόγους ἐναντίωσης στὴν τωρινὴ Ἐκκλησία-  εἶναι πῶς στὸ καλὸ «τύγχανε» καὶ ὁποτεδήποτε κατὰ τὸν 4ο αι. συγκρούστηκαν βίαια ὅλοι μὲ ὅλους (Ὀρθόδοξοι, Αἱρετικοί, Ἰουδαῖοι, Ἐθνικοί), καὶ μάλιστα ἐπὶ βασιλείας μὴ ὀρθόδοξου αὐτοκράτορα, τότε πάντα οἱ Ὀρθόδοξοι ἔβρισκαν ἀντιμέτωπους καὶ σύμμαχους ὅλους τοὺς ἄλλους (Αἱρετικούς, Ἐθνικούς, Ἰουδαίους) χωρὶς νὰ ἔχουν προκαλέσει κανέναν. Γιατὶ, τὸ νὰ ἑνώνονταν Ἰουδαῖοι, Ἐθνικοὶ καὶ Ἀρειανιστὲς κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων ἐπὶ βασιλείας ὀρθόδοξου αὐτοκράτορα, αὐτὸ τὸ καταλαβαίνω πολὺ καλά -ἀλλὰ δὲν συνέβη. Ποτέ, γιὰ παράδειγμα, δὲν ἑνώθηκαν σὲ βίαια ἐπεισόδια Ἰουδαῖοι καὶ Ὀρθόδοξοι κατὰ Ἐθνικῶν ἢ Αἱρετικοὶ καὶ Ἰουδαῖοι κατὰ Ὀρθόδοξων καὶ Ἐθνικῶν. Τὰ παρακάτω παραδείγματα ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια τοῦ 339, τοῦ 356 καὶ τοῦ 374 μ.Χ. εἶναι σαφέστατα καὶ ἐπεξηγηματικότατα.

α. Τὸ 339, ὁ ἀρειανιστὴς αὐτοκράτορας Κωνστάντιος Β’ προσπάθησε αὐθαίρετα κι ἐξωεκκλησιαστικὰ νὰ ἐπιβάλει τὸν ἀρειανιστὴ Γρηγόριο ἀπὸ τὴν Καππαδοκία ὡς ἐπίσκοπο Ἀλεξανδρείας καὶ νὰ ἐκδιώξει τὸν Μέγα Ἀθανάσιο. Τότε, οἱ Ὀρθόδοξοι συγκεντρώθηκαν στὶς ἐκκλησίες τῆς Ἀλεξάνδρειας γιὰ νὰ ἐμποδίσουν τὴν κατάληψή τους ἀπὸ τοὺς Ἀρειανιστές. Ὁ ἔπαρχος τῆς πόλης Φιλάγριος συγκέντρωσε ἕνα πλῆθος ἀπὸ Ἐθνικούς, Ἀρειανιστὲς καὶ Ἰουδαίους, τοὺς ἐξόπλισε μὲ ξίφη καὶ ρόπαλα καὶ τοὺς κατηύθυνε ἐναντίον τῶν Ὀρθόδοξων ποὺ βρίσκονταν στὶς ἐκκλησίες τους. Ἡ ἐκκλησία τοῦ Διονυσίου μαζὶ μὲ τὸ βαπτιστήριό της κάηκαν ἀπὸ αὐτούς. Στὸ βαπτιστήριο, προτοῦ αὐτὸ καεῖ, Ἐθνικοὶ καὶ Ἰουδαῖοι ξεγυμνώνονταν μόνοι τους καὶ βούταγαν στὸ νερὸ προκειμένου νὰ διακωμωδήσουν μὲ βωμολοχίες τὴν τελετὴ τοῦ βαπτίσματος. Οἱ εὑρισκόμενοι στὴν ἐκκλησία ὀρθόδοξοι μοναχοὶ φονεύονταν ἢ τραυματίζονταν. Στὴν ἁγία τράπεζα, οἱ Ἐθνικοὶ θυσίασαν πτηνὰ συνοδείᾳ ὕμνων στοὺς θεούς τους καὶ ὕβρεων πρὸς τὸ Χριστό. Οἱ χριστιανικὲς Γραφὲς ποὺ οἱ Ἐθνικοὶ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι βρῆκαν στὴν ἐκκλησία κάηκαν ἀπὸ αὐτούς. Ὁρισμένοι Ἐθνικοὶ συνέλαβαν ἀφιερωμένες παρθένες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὶς ἐξεβίαζαν ὥστε νὰ βλαστημήσουν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ ποινῇ θανάτου ἢ σοβαροῦ τραυματισμοῦ. Παράλληλα, ἔγινε λεηλασία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ οἴνου καὶ ἐλαίου, καὶ ἁρπαγὴ θυρῶν καὶ κιγκλιδωμάτων. Οἱ Ἐθνικοὶ μετέφεραν στὸ ναὸ τῆς Τύχης τὶς λυχνίες τῆς ἐκκλησίας, καὶ ἄναψαν τοὺς κηροστάτες τῆς ἐκκλησίας μπροστὰ στὰ ἀγάλματά τους. Τέλος, ἀφότου οἱ ἐκκλησίες περιῆλθαν στὴν κατοχὴ τοῦ ἀρειανιστῆ ἐπισκόπου Γρηγορίου, ἀπὸ κάποιον συντάχθηκε ἕνα δῆθεν πάνδημο ψήφισμα πρὸς τὸν Κωνστάντιο, τὸ ὁποῖο συνυπέγραψαν καὶ οἱ ἐπίτροποι τῶν παγανιστικῶν ναῶν τῆς Ἀλεξάνδρειας. Τὸ ψήφισμα αὐτὸ ζητοῦσε οὐσιαστικὰ τὴν ἐξορία ἢ τὴ θανάτωση τοῦ Ἀθανάσιου:

σάρωση2699

σάρωση2700

σάρωση2701

σάρωση2702

β. Παρόμοια ἀντιορθόδοξη συμμαχία Ἐθνικῶν καὶ Ἀρειανιστῶν ἔλαβε χώρα ξανὰ ἐπὶ βασιλείας τοῦ ἀρειανιστῆ Κωνστάντιου Β’ τὸ 356. Παρακινούμενοι ἀπὸ ἔμπιστους ἀξιωματούχους τοῦ Κωνστάντιου, καὶ συμμαχώντας μὲ τοὺς Ἀρειανιστές, οἱ Ἐθνικοὶ εἰσόρμησαν μὲ πέτρες καὶ ξύλα στὸ Καισάρειο, λιθοβόλησαν καὶ χτύπησαν ὅσους Ὀρθόδοξους βρῆκαν ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας. Ἔπειτα, ἅρπαξαν τὴν ἁγία τράπεζα, τὰ βῆλα, τὰ καθίσματα καὶ τὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο, τὰ ἔβγαλαν ἐκτὸς τῆς ἐκκλησίας καὶ τὰ ἔκαψαν. Κατόπιν,  ἄναψαν λιβάνι δοξάζοντας τοὺς θεούς. Τέλος, προσπάθησαν νὰ θυσιάσουν ἕνα μοσχάρι ποὺ βρῆκαν στοὺς κήπους τοῦ Καισάρειου:

σάρωση2704

σάρωση2705

γ. Ἀντίστοιχα ἔκτροπα προκάλεσαν Ἐθνικοὶ καὶ Ἰουδαῖοι τὸ 374 στὴν Ἀλεξάνδρεια (ὅταν βασίλευε ὁ ἀρειανιστὴς Βάλης) σὲ βάρος τοῦ ὀρθόδοξου Πατριάρχη. Ἐθνικοὶ καὶ Ἰουδαῖοι, μὲ τὴν παρότρυνση ἑνὸς αὐτοκρατορικοῦ διοικητῆ, συγκεντρώθηκαν ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τοῦ Θεωνᾶ, ὅπου βρισκόταν ὁ ὀρθόδοξος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Πέτρος. Ὁ διοικητὴς ἀπείλησε μὲ ἐξορία τὸν Πέτρο. Μετὰ τὴν ἀποχώρηση τοῦ τελευταίου, τὸ πλῆθος εἰσέβαλε στὴν ἐκκλησία καὶ διακωμώδησε τὴ χριστιανικὴ θρησκεία μὲ χορούς, ὕμνους στοὺς θεοὺς κ.λπ., ἐνῶ ἐπιτέθηκε σὲ ὅσους Χριστιανοὺς παρευρίσκονταν ἐκεῖ (Θεοδώρητος Κύρου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, ἔκδ. Parmentier-Bidez, 246.24-247.4· 247.12-15· 249.15-252.9 (κεφάλαια 4, 19-22)).

σάρωση0596b

Ἀρειανιστὲς καῖνε ἐκκλησία Ὀρθοδόξων. Χειρόγραφο τοῦ 9ου αἰ.

 

Ἐγκλήματα «κατατρεγμένων Αἱρετικῶν» μαζὶ μὲ «Ἕλληνες» (= Ἐθνικούς), ποὺ ἤδη (!) «ὑφίσταντο διωγμὸ» (τόσο βαρὺ ὥστε βιαιοπραγοῦσαν μὲ τὴν παρότρυνση τῆς ἐξουσίας), καὶ Ἰουδαίους τῆς Ἀλεξάνδρειας, ποὺ κι αὐτοὶ θὰ φιλοῦσαν ὑπέροχα, καὶ ἔκαναν γιουρούσια σὲ ἐκκλησίες μαζὶ μὲ τοὺς πρώτους δύο -χωρὶς νὰ τοὺς ἔχουν πειράξει οἱ Ὀρθόδοξοι, λίγες δεκαετίες μόλις μετὰ τὴ λήξη τοῦ Μεγάλου Διωγμοῦ.

Καταχωνιασμένα καὶ ἀποσιωπημένα ἐγκλήματα, μὴν τυχὸν φανεῖ τί εἴδους  ἄνθρωποι ἦταν οἱ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τὸν 4ο αἰ., καὶ μὴν τυχὸν μετριάσουν ὁρισμένοι τὴ δῆθεν «μέριμνά τους γιὰ τὰ θύματα τῆς Ἱστορίας«, τὰ ὁποῖα στὴν πραγματικότητα ἦταν θύτες ποὺ «ἤθελές τα καὶ παθές τα» κατόπιν.

Τί ἐννοοῦν ὅσοι κάνουν λόγο γιὰ τὴν «καταπίεση» ἐξαιτίας τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων;; Ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ μένει ἀναπάντητη στὸ διηνεκὲς ἡ ἐπιθετικότητα τῶν Ἀρειανιστῶν καὶ τῶν Ἐθνικῶν (καὶ τῶν Ἰουδαίων) -αὐτὸ ἐννοοῦν. Ὅποιος, λοιπόν, προφέρει μὲ εὐχαρίστηση τὰ ὀνόματα «Ὑπατία» (415 μ.Χ.), «Σεραπεῖο» (392), ἂς ἔχει ὑπόψη του τί συνέβαινε πρὶν ἀπὸ τὸ Σεραπεῖο καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν Ὑπατία.

Ἐπαναλαμβάνω ὅτι τέτοιες συμμαχίες δὲν ἔλαβαν χώρα ἐνόσω βασίλευε κάποιος Ὀρθόδοξος αὐτοκράτορας, ὁ ὁποῖος «καταπίεζε» τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους ὥστε οἱ μὴ Ὀρθόδοξοι νὰ ἔχουν «τὸ φυσιολογικὸ δικαίωμα» νὰ σφάζουν. Ἀλλὰ ἔλαβαν χώρα στὰ πρῶτα χρόνια μετὰ τὸν Μ. Κωνσταντίνο καὶ ἐπὶ μὴ ὀρθόδοξου αυτοκράτορα.

Μάλιστα, ὑπῆρχε ἄμεση σχέση μεταξὺ Ἀρειανιστῶν καὶ Ἐθνικῶν. Ὁ ἀκραῖος Ἀρειανιστὴς Εὐσέβιος ἐπίσκοπος Νικομήδειας -ποὺ κατέτρεχε τὸν Μ. Ἀθανάσιο- ἦταν ἐξ ἀγχιστείας συγγενὴς τοῦ διώκτη τῶν Χριστιανῶν αὐτοκράτορα Λικίνιου, ἐνῶ ἡ Βασιλίνα, ποὺ ἐπηρέαζε τὸν Κωνσταντίνο ὥστε αὐτὸς νὰ ἀκυρώσει ἄτυπα καὶ κατοπινὰ τὴν καταδίκη τῶν Ἀρειανιστῶν ποὺ ὅρισε ἡ Α’ Οἰκουμενικὴ (Σύνοδος τῆς Νίκαιας) τὸ 325, ἦταν μητέρα τοῦ χριστιανοφάγου Ἰουλιανοῦ καὶ συγγενὴς τοῦ προαναφερθέντος Ευσέβιου.

Advertisements
This entry was posted in Ύστερη Αρχαιότητα, Ιστορίες, Ρωμανία, ανθρωπισμός, θρησκεία, ιστορία and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

24 Responses to Β’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (22-5-381) – Μιὰ μέρα στὴν Ἀλεξάνδρεια τοῦ 339 μ.Χ.

 1. Ο/Η Αντώνης λέει:

  έλα βρε, κάναν οι οβριοί τέτοια πράματα;
  κι εσένα σε πειράζει το «οβριός»…
  θοῦ….!

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Αντώνης λέει:

  χαχα
  κι εσυ ο μεγαλόψυχος δεν περιμένεις ούτε ένα ήμαρτον εκ μέρους τους και τρέχεις και δίνεις άφεση.
  Καλά δεν ξέρεις πως πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι;

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Δὲν περιμένω κανένα ἥμαρτον τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ γεγονότα εἶναι ἄγνωστα. Ἄλλωστε, ταπείνωση εἶναι νὰ συγχωρεῖς χωρὶς συγγνώμη, σωστά; Ἐξάλλου, δὲν ἀρέσουν στὸ Ἰσλάμ.
   Τώρα, ἐσὺ μὴ μοῦ ἀπαντήσεις τί καλὸ ποὺ εἶναι τὸ Ἰσλάμ.

   Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Αντώνης λέει:

  είναι άγνωστα; κι εσύ πώς τάμαθες;
  Αφού αυτό είναι ταπείνωση τότε να συγχωρέσεις και τους αγαρηνούς κι ας σε σφάξουν σε ντετε.
  ποιοι δεν αρέσουν στο ισλάμ;

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἄγνωστα στὸν πολὺ κόσμο.

   Δὲν μπορεῖς νὰ συγχωρέσεις γιὰ κάτι ποὺ ΘΑ γίνει. Οὔτε εἶναι σωστὸ νὰ μὴν ὑπερασπίζεσαι τοὺς ἄλλους μὲ πρόφαση ὅτι ἐσὺ συγχωρεῖς ὅ,τι ἔγινε ἡ θὰ γίνει σὲ βάρος σου.

   Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ

   Μου αρέσει!

   • Ο/Η Αντώνης λέει:

    χαχα

    κρατάς δυο μέτρα ……δίνεις άφεση στους οβριούς ξεχνώντας βαρβαρότητες σε συνεργασία με εθνικούς, αιρετικούς, οθωμανούς θεωρώντας τους αυθαίρετα μη-απειλή αν και 2000 χρόνια τώρα φάνηκε πως ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ μπόρεσαν πλιατσικολόγησαν εις βάρος μας.

    έχεις την εντύπωση πως σουνίτες και οβριοί δε τα πάνε καλά; λάθος σου.
    εκτός κι θεωρείς κακό ισλάμ το ιράν. και πάλι λάθος …

    Μου αρέσει!

   • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

    Σημασία ἔχει τὸ παρόν, πολιτικά, κι ὄχι ἡ ἄφεση ἁμαρτιῶν (ποὺ δὲν ἔχει πολιτικὴ σημασία).

    Ὅσο καιρὸ ὑπῆρχε Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία δική μας, μιὰ χαρὰ ἦταν οἱ Ἑβραῖοι τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Κ/πολης. Βέβαια, δὲν ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα τέλειο κράτος. Ἀλλὰ ὅσο ἦταν ὀρθόδοξο, μιὰ χαρὰ καθόντουσαν. Ὅταν ἦρθαν οἱ Ὀσμανοί, δὲν καθόντουσαν καλά. Ἄρα τὸ πρόβλημα τὸ ἔχουμε ἐμεῖς καὶ τὸ κράτος μας.

    Ἐσύ, κάνεις λάθος, ἂν ἔχεις τὴν ἐντύπωση ὅτι ἀγαπᾶνε καὶ θέλουν τὴ συνέχιση τοῦ Ἰσραὴλ οἱ Σουνίτες.

    Οἱ Σιίτες εἶναι μικρότερο κακό. Καὶ μᾶς χωρίζει ἀπόσταση ἀσφαλείας, οἱ Σουνίτες. Ὅταν συνορεύαμε μὲ τοὺς Πέρσες, εἴδαμε τὴ συμπεριφορά τους.

    Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Αντώνης λέει:

  ναι, ναι!
  είδατε τους πέρσες να μας εκτοπίζουν πχ. επί Ηρακλείου, από την Αντιόχεια, τα Ιεροσόλυμα και τη Δαμασκό και η πολιτική σας ορθότητα σας επιτρέπει να τους βάλετε σε «μαύρη λίστα»
  αλλά πώς σας ξέφυγαν -ποιοι άλλοι; – οι εβραίοι που ήταν σύμμαχοί τους;!
  Μόνο στα Ιεροσόλυμα το 614 κατέστρεψαν 300 εκκλησίες, σφάξαν 90000 χιλιάδες χριστιανούς, αιχμαλώτισαν 35000…
  μη τους χαρίζεσαι…..

  Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Ναι τα χρυσά μου, οι κακές παρέες φταίνε.

  Κι οι τσάμηδες κάνανε κακές παρέες κι οι γερμανοτσολιάδες κι οι γύφτοι! Τους υπερασπίζεσαι κι αυτούς όπως τους οβριούς;

  Καλέ μου, οι της κατατομής έχουν περάσει πλέον σε άλλα επίπεδα….

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἀκριβῶς, οἱ κακιὲς παρέες. Ἐσύ, ἀποσιωπᾶς ὅ,τι ἔκαναν οἱ Σελευκίδες καὶ οἱ Πτολεμαῖοι, τὸ ὁποῖο προκάλεσε τὴν ἔχθρα.
   Π.χ., ἤξερε κανεὶς γιὰ τὴν ὕπαρξη Ἀλβανῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ρωμανίας;;

   Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἀριστερὲς παρλαπίπες, κατάλοιπα τῆς ἐποχῆς ποὺ οἱ Ἀριστεροὶ ὑποστήριζαν τοὺς κόφτες χεριῶν τοῦ Ἰρὰν ὡς «μαρξιστὲς ἐπαναστάτες» (δὲν ἀναφέρομαι στὸν Ἰνφοφνώμονα). Βέβαια, οἱ Ἀριστεροὶ δὲν ἔχουν τὸ θάρρος νὰ ἀναφερθοῦν στὸ γεγονὸς ὅτι πρώτη ἡ ΕΣΣΔ ἀναγνώρισε τὸ Ἰσραὴλ τὸ 1948 καὶ ἔστελνε ὅπλα σὲ αὐτὸ ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα -γιατὶ ἀργότερα τὸ Ἰσραὴλ τὰ γύρισε κι ἔγινε σύμμαχος τῶν ΗΠΑ ἄρα κακός. Ἐσύ, ὅμως;

   Τὸ Ἰσραὴλ συμφέρει νὰ ἀποδυναμώνει τοὺς Μουσουλμάνους. Εἰ δυνατὸν καὶ τασσόμενο κατὰ τοῦ Ἰράν. Τὸ ἕνα κάθαρμα θὰ ἐξουδετερώσει τὸ ἄλλο – αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσραηλινὴ στρατηγική. Ἂν ταυτίζεις τὸ σουνιτικὸ Ἰσλὰμ μὲ τὴ Σουδικὴ Ἀραβία, ποὺ εἶναι σύμμαχος τῶν ΗΠΑ καὶ ὁ βασιλιάς της φοβᾶται μὴν τὸν φᾶνε κι αὐτὸν οἱ τζιχαντιστές, εἶσαι γελασμένος. Ἡ διαμάχη Σουνιτῶν-Σιιτῶν-Ἰσραὴλ εἶναι πολὺ βαθύτερη ἀπὸ μιὰ λυκοσυμμαχία, προσωρινὴ ἄλλωστε. Στὸ βαθμὸ ποὺ ἡ Σ.Α. δὲν τάσσεται κατὰ τῶν ΗΠΑ, δὲν τάσσεται καὶ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ. Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι πρόσκαιρα πολιτικὰ παιχνίδια. Ὅπως οἱ Ρωμαῖοι προσπαθοῦσαν νὰ βγάλουν ἄκρη κατὰ τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τῶν Φράγκων μὲ προσωρινὲς λυκοσυμμαχίες κατὰ τὸν 12ο αἰ. Σὲ λίγο, θὰ μοῦ πεῖς ὅτι ἦταν τουρκόφιλοι ἢ δυτικόφιλοι κι οἱ Ρωμαῖοι.

   Καὶ στὸ κάτω-κάτω, ἂν τὸ Ἰσραὴλ προωθεῖ τὴν φαγωμάρα μεταξὺ τῶν Μουσουλμάνων καὶ τὴν ἐξασθένισή τους, μπράβο του, καὶ χαίρομαι.

   Στὴν Ἀγγλία τὸ Ἰσλάμ βάζει βόμβες σὲ συναυλίες, κι ἐσὺ μιλώντας σὰν χωριάτης (δὲν εἶσαι) ἢ σὰν Κνίτης (δὲν εἶσαι) γιὰ «Ὀβριούς» (ἀντὶ γιὰ Ἑβραίους) κοιτᾶς τὸ δάχτυλο ἀντὶ τῆς σελήνης μὲ βάση τί ἔκαναν κάποτε οἱ Ἑβραῖοι. Ὅταν οἱ ἐκτὸς Ἰσραὴλ Ἑβραῖοι βάλουν βόμβες καὶ σκοτώνουν ὅπως οἱ Μουσουλμάνοι ἔποικοι, τότε μίλα.

   Ἀπορῶ πῶς θεωρεῖς σοβαρὲς τὶς ἀναλύσεις τοῦ Ἰνφογνώμονα. Χαρὰ στὸ κουράγιο σου. Παίρνεις δυναμωτικὰ χάπια, πρῶτα; Εἰδικά, ὅταν ἀρχίζουν αὐτὰ τὰ φιλοκουρδικά.

   Μου αρέσει!

 6. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Μόνο τούτο: προχτές είπα,
  «έχεις την εντύπωση πως σουνίτες και οβριοί δε τα πάνε καλά; λάθος σου»
  το αρθράκι αυτό λέει το ίδιο.
  Δε μ’ενδιαφέρει αν, ως είθισται, αύριο ο bibi αλλάξει παρέα κι αρχίζει να καθαρίζει σουνίτες ούτε είπα οτι υπάρχει έρωτας…

  Μου αρέσει!

 7. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Παίζεις με τις λέξεις.

  Συμπαθείς τόσο την κατατομή που σε κάνει να μη βλέπεις καθαρά.
  Οι ακατονόμαστοι για να εξαφανίσουν τον Άσαντ βοηθούν τους σουνίτες-αντάρτες αλλα και αυτό το ΙΚ και ένα από τα αποτελέσματα είναι τα κύματα σουνιτών στην Ευρώπη για τα οποία τόσα και τόσα γράφεις.
  Τι τα γράφεις; Κι αν τα γράφεις να λες πως έβαλαν οι ακατονόμαστοι την ουρά τους πάλι…..

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Γιατί ἀκατονόμαστοι; Ὁ Ἐξαποδῶ εἶναι; Κι ἂν αὐτοὶ εἶναι αὐτός, τὸ Ἰσλὰμ τί εἶναι; Νὰ κόψουμε τὴν τουρκολατρεία τῆς Τουρκοκρατίας προτείνω.
   Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀπειλήσει στὰ σοβαρὰ τὸ Ἰσραήλ, γιατὶ τὶς ἔχει φάει σὲ 2-3 πολέμους. Συνεπῶς, τὸ Ἰσραὴλ παίζει μὲ ὅποιον θέλει κατὰ πάντων (ἀφοῦ ὅλοι εἶναι Μουσουλμάνοι). Δὲν θὰ διαφωνοῦσα γιὰ τὸ λάθος τοῦ νὰ ἐναντιώνονται στὸν Ἄσσαντ, ἀλλὰ αὐτὸ κάνουν εἴτε λόγῳ παλιᾶς φόρας -ὅταν πολέμαγαν τὴ Συρία- εἴτε γιατὶ θεωροῦν ὅτι τὸ ΙΚ ἔτσι κι ἀλλιῶς δὲν ἔχει μέλλον ἢ δὲν μπορεῖ νὰ νικήσει τὸν Ἄσαντ, καὶ συνεπῶς ἀποδυναμώνουν τὸν νικητή τῆς σύγκρουσης.
   Τὰ κύματα Σουνιτῶν εἶναι κατὰ βάση φιλο-ΙΚ, δηλαδή ἔρχονται στὴν Εὐρώπη ἐξαιτίας τῆς προέλασης τοῦ Ἄσαντ. Σχετικὴ δημοσκόπηση ἔδειξε ὅτι οἱ πρόσφυγες ὑπεύθυνο θεωροῦν τὸν Ἄσαντ (γιατί; γιατὶ εἶναι ἐγγενῶς τζιχάντια, κι ὁ δικτάτορας τοῦς χαλιναγωγοῦσε).

   Μου αρέσει!

 8. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Υπεύθυνοι για την όλη κατάσταση είναι αυτοί που τη δημιούργησαν, οι αμερικάνοι με τους εβραίους. Είναι γνωστό σε όλους ποιος είναι αυτός που οργάνωσε το ΙΚ και τους σουνίτες-αντάρτες και ποιος ο πιο σοβαρός λόγος: Να εξασφαλίσουν τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ ώστε με ασφάλεια να περιποιηθούν τους Ιρανούς.
  Οι εβραίοι υποστηρίζουν τόσο ξεδιάντροπα τους μαχητές της αλ Νούσρα (φραντσάιζ του ΙΚ) στο Γκολάν και γενικά στη νότια Συρία που δε μένει κανένα περιθώριο: Οι Εβραίοι είναι πρωτίστως οι υπεύθυνοι για όλο αυτό το κακό.
  Μη μου λες λοιπόν για δημοσκοπήσεις για το ποιος είναι υπεύθυνος κι άλλα τέτοια αμερικάνικα.
  Λοιπόν όταν θα αναφερθείς ξανά στους άλλους ακατονόμαστους που έρχονται κατά χιλιάδες να φροντίζεις να γράφεις και για τους κυρίως υπεύθυνους, τους Εβραίους αλλιώς κάπου χάνει το πράμα.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Κάνεις τὸ ἴδιο «ἀντιιμπεριαλιστικὸ» λάθος μαζὶ μὲ τοὺς «ἀντιιμπεριαλιστές». Συγχέεις τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἰσλαμισμὸς χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὴ Δύση -ὄχι πάντα, ὡστόσο, βλ. Ἰράν- γιὰ νὰ καταπολεμηθεῖ ὁ ἀραβικὸς κοσμικὸς ἐθνικισμός, μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἰσλαμιστικὸς τζιχαντισμὸς εἶναι ἐγγενὴς καὶ διαρκῶς ὑφιστάμενος στὴ Μέση Ἀνατολὴ ὅπου προϋπῆρχε καὶ κυριαρχοῦσε πολὺ πρὶν ἐμφανιστεῖ ἡ κακιὰ Δύση, τὸ κακὸ Ἰσραήλ, ὁ κακὸς ἰμπεριαλισμὸς καὶ ἄλλα τέτοια. Πληροφοριακά, ὁ Οὐαχαμπιτισμὸς στὴν Ἀραβία ἐμφανίστηκε στὰ 1800, χωρὶς νὰ ἔχει κατακτηθεῖ ἡ Μ. Ἀνατολή, ἡ Αὔγυπτος, ἡ Περσία κ.λπ. Σὲ μία ἀπέραντη νιρβάνα ζοῦσαν οἱ Μουσουλμάνοι τῆς Ἀραβικῆς Χερσονήσου, καὶ ἀνακάλυψαν τὸν σαλαφισμό. Ὅμως, ὁ ἀραβικὸς κοσμικισμὸς ἦταν χαμένος ἔτσι κι ἀλλιῶς ἀπὸ χέρι -χωρὶς τοὺς κακοὺς ἰμπεριαλιστές- γιατὶ ἁπλούστατα ἀπέτυχε τὸ σοβιετικὸ πείραμα, καὶ προηγουμένως εἶχε βαλτώσει τὸ ἀντίστοιχο ἀραβικὸ-σοσιαλιστικὸ πείραμα. Συνεπῶς, ὁ ἰσλαμισμὸς θὰ ἐρχόταν.

   Χρησιμοποιεῖς, λοιπόν, τὰ ἐπιχειρήματα τῶν καημένων Μουσουλμάνων ποὺ τάχα τοὺς τσίγκλισαν οἱ Δυτικοὶ (καὶ Ἑβραῖοι!) ὁπότε αὐτοὶ νευρίασαν. Σαχλαμάρες. Οἱ Μουσουλμάνοι κατέλαβαν χριστιανικὰ ἐδάφη, ἔκαναν ἐποικισμὸ στὴν Αἴγυπτο, τὴν Παλαιστίνη, τὴν Μεσοποταμία, κατσικώθηκαν, ἔκαναν γενοκτονία, δουλεμπόριο, ἐξισλάμισαν, ἐξαράβισαν, καὶ τώρα -στὸν 20ὸ αἰ.- κλαίγονται γιατὶ τὰ κλεμμένα τους ἀμφισβητήθηκαν. Πίστευέ τα ἐσύ, ἂν θές, ἐγὼ τὰ θεωρῶ δικαιολόγηση τοῦ Ἰσλάμ.
   Οἱ δημοσκοπήσεις ὑπάρχουν, ἔγιναν στὴν Ἑλλάδα, καὶ καλύτερα νὰ μὴν τὶς ἀμφισβητεῖς.

   Μου αρέσει!

 9. Ο/Η Αντώνης λέει:

  «Χρησιμοποιεις, λοιπόν, τὰ ἐπιχειρήματα τῶν καημένων Μουσουλμάνων ποὺ τάχα τοὺς τσίγκλισαν οἱ Δυτικοὶ (καὶ Ἑβραῖοι!) ὁπότε αὐτοὶ νευρίασαν.» ;;;;
  όλο αυτό το κάνω εγώ ;; κι είναι και σαχλαμάρα!!!

  σ’έχασα…. μέχρι να σε ξαναβρώ ciao.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἔμ, αὐτὸ κάνεις:

   Υπεύθυνοι για την όλη κατάσταση είναι αυτοί που τη δημιούργησαν, οι αμερικάνοι με τους εβραίους

   Φταίω, μετά;
   Στάσου, μὴ φεύγεις…Μύγδαλα!…λάθος! χαλάλ ἐννοῶ!

   Μου αρέσει!

 10. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Δε πείθεις, σιγά μην αφήσεις εσύ τα πουριμλίκια σου…..ciao

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s