Χριστούγενα – Sol Invictus;

Ἂν κάθε Πάσχα ἀνακαλύπτονται τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια ἀπόκρυφα ψευτοευαγγέλια ποὺ κάνουν λόγο γιὰ σύζυγο τοῦ Ἰησοῦ, καὶ οἱ ἴδιες ὑποτιθέμενες ἐπιτύμβιες πλάκες τοῦ ἡλικιωμένου / γέρου Ἰησοῦ, τότε κάθε Χριστούγεννα γίνεται λόγος γιὰ τὸ ἀντιπαγανιστικὸ καπέλωμα τῆς παγανιστικῆς γιορτῆς τοῦ Ἥλιου. Sol Invictus στὶς 25 Δεκεμβρίου. Ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἐπιχειρήματος αὐτοῦ εἶναι ἐξίσου μεγάλη μὲ ἐκείνη τῶν πασχαλιάτικων: Οἱ ἀπατεῶνες Χριστιανοὶ ποὺ δὲν εἶχαν δικές τους γιορτές, ἀπέκτησαν μία σὲ βάρος τῶν Ἐθνικῶν τοὺς ὁποίους, σὺν τοῖς ἄλλοις, κυνηγοῦσαν…

Βεβαίως, ὑπάρχει ἕνα μικρὸ προβληματάκι: Τὰ πρῶτα Ἡλιούγεννα γιορτάστηκαν τὸ 273 ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Αὐρηλιανό, ἐνῶ ἤδη ὁ χριστιανὸς Σέξτος Ἰούλιος Ἀφρικανός, ποὺ πέθανε τὸ 240 μ.Χ., εἶχε γράψει στὴ Χρονογραφία του (ἀπόσπασμα 1) ὅτι ὁ Χριστὸς γεννήθηκε στὶς 25 Δεκεμβρίου: Ρητῶς, γράφει ὅτι ἀπὸ τὴν δημιουργία τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία τοποθετεῖτο στὶς 25 Μαρτίου, πέρασαν 5500 πλήρη ἔτη ὣς τὴ σύλληψη τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία κατὰ συνέπεια τοποθετεῖται κι αὐτὴ στὶς 25 Μαρτίου.

Πῶς κατέληξαν στὴν ἡμερομηνία αὐτή; Μερικοὶ Χριστιανοὶ βασίστηκαν σὲ πρωτοχριστιανικὲς παραδόσεις γιὰ νὰ καταλήξουν ὅτι ἡ Παναγία συνέλαβε τὸ Χριστὸ στὶς 25 Μαρτίου. Ἄλλοι βασιζόμενοι σὲ ἰουδαϊκὲς παραδόσεις θεώρησαν ὅτι ἡ ἡμερομηνία σύλληψης καὶ θανάτου τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἡ ἴδια, κι ὅτι ταυτόχρονα ἡ 25η Μαρτίου ἦταν ἡ μέρα τῆς Σταύρωσης κ.ο.κ.

Ἀφοῦ μὲ διάφορους ὑπολογισμοὺς οἱ Χριστιανοὶ κατέληξαν ὅτι ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ ἐπισκέφτηκε τὴν Παναγία στὶς 25 Μαρτίου, ἂν κάποιος προσθέσει ἐννιὰ μῆνες, τότε ἡ γέννηση πέφτει στὶς 25 Δεκεμβρίου. Χωρὶς ἀντιγραφές, χωρὶς ἀνταγωνισμὸ μὲ τὴν ἀρχαία θρησκεία. Χωρὶς τρὺκ καὶ τεχνάσματα γιὰ νὰ ξεγελαστοῦν οἱ (τόσο ἠλίθιοι;) Παγανιστές. Βεβαίως, ἄλλοι ὑποστήριζαν ὅτι τὰ Χριστούγεννα τοποθετοῦνται στὶς 6 Ἰανουαρίου. Σὲ κάθε περίπτωση ὅμως, ἡ 25η Δεκεμβρίου ὡς ἐπέτειος τῶν Χριστουγέννων δὲν ἐμφανίστηκε ἀργότερα ἀπὸ τὰ Ἡλιούγεννα.

Ἐξάλλου, ὁ Ἥλιος δὲν ἦταν κάποια σημαντικὴ ρωμαϊκὴ θεότητα πρὶν ἀπὸ τὸν Αὐρηλιανό, καί, πιὸ σημαντικό, ἡ 25η Δεκεμβρίου δὲν ἦταν, ὣς τὸ 272, κάποια θρησκευτικὴ παγανιστικὴ γιορτὴ γιὰ τοὺς Ρωμαίους. Οἱ δυὸ ναοὶ τοῦ θεοῦ Ἥλιου στὴ Ρώμη γιόρταζαν στὶς 9 καὶ στὶς 28 Αὐγούστου. Ὁ Αὐρηλιανός μετὰ τὴ νίκη του ἐπὶ τῆς Παλμύρας τὸ καλοκαίρι τοῦ 373 καθιέρωσε τὴ λατρεία τοῦ Ἀνίκητου Ἥλιου στὴ Ρώμη. Ὁ θεὸς ἔλαβε τὸ ναό του, τὸν templum Solis, καὶ γίνονταν ἀγῶνες κάθε τέσσερα χρόνια.

Βεβαίως, ἡ ἐπίσημη μνεία γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ εἶναι μεταγενέστερη τοῦ παγανιστικοῦ ἑορτασμοῦ. Ὡστόσο, ἡ μνεία γιὰ τὴν ἡμερομηνία τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ εἶναι παλαιότερη τοῦ παγανιστικοῦ ἑορτασμοῦ. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλειστεῖ ἡ πιθανότητα ὅτι ὁ Αὐρηλιανὸς καπάρωσε τὴν 25η Δεκεμβρίου γνωρίζοντας ὅτι οἱ Χριστιανοὶ εἶχαν τοποθετήσει ἐκεῖ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, παρὰ τὸ ἀντίθετο, δηλαδὴ οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἀντέγραψαν τὰ Ἡλιούγεννα. Ἄλλωστε, πολὺ ἀργότερα, οἱ Ὀθωμανοὶ παρομοίως καθιέρωσαν τὰ «Μωαμεθανούγεννα» (Mevlud) τὸ 1588 μὲ σκοπὸ νὰ ἀνταγωνιστοῦν τὰ Χριστούγεννα. Ἡ πρώτη πραγματικὴ μνεία σὲ παγανιστικὸ ἑορτασμὸ τῶν Ἡλιουγέννων γίνεται στὸ ἴδιο κείμενο, τοῦ ἔτους 354, στὸ ὁποῖο γίνεται ἡ πρώτη πραγματικὴ μνεία σὲ χριστιανικὸ ἑορτασμὸ τῶν Χριστουγέννων στὶς 25 Δεκεμβρίου

Ὅμως, ὑπάρχει καὶ ὁ Ἱππόλυτος τῆς Ρώμης (ἀπεβίωσε τὸ 235) ὁ ὁποῖος στὸ σχολιασμὸ τοῦ Δανιὴλ γράφει ὅτι ὁ Χριστὸς γεννήθηκε 8 μέρες πρὶν ἀπὸ τὶς Καλένδες τοῦ Ἰανουαρίου, δηλαδὴ στὶς 25 Δεκεμβρίου:

Ἡ γὰρ πρώτη παρουσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἡ ἔνσαρκος, ἐν ᾖ γεγέννηται ἐν Βηθλεὲμ ἐγένετο πρὸ ὀκτὼ καλανδῶν Ἰανουαρίων

Πάλι, τὸ 274 εἶναι πολὺ μεταγενέστερο τοῦ 235. (Γιὰ τὴν παράδοση τοῦ κειμένου βλ. ἐδῶ).

Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ μεγάλη ἀσάφεια ποὺ ὑπάρχει γιὰ πολλὰ ἀπὸ τὰ σχετικὰ θέματα τοῦ ζητήματος δὲν ἐπιτρέπει νὰ θεωρηθεί αὐταπόδεικτη καὶ ἀληθινὴ ἡ ὑπόθεση τῆς ἀντιγραφῆς τῶν Χριστουγέννων ἀπὸ τὰ Ἡλιούγεννα τοῦ Αὐρηλιανοῦ. Ὅπως ἔχω πεῖ κι ἄλλες φορές, ὅταν ὁ συνομιλητής μας ἀπαιτεῖ νὰ ἀναγνωρίσουμε ὅτι ὑπάρχουν νεράιδες, δὲν εἴμαστε ἐμεῖς αὐτοὶ ποὺ θὰ ἀποδείξουμε ὅτι δὲν ὑπάρχουν νεράιδες, ἀλλὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ πρέπει νὰ ἀποδείξει πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφιβολία ὅτι ὑπάρχουν· ἂν δὲν μπορέσει νὰ τὸ ἀποδείξει, τότε ἁπλούστατα ἔκανε τὴ δουλειά μας: Δὲν μπορεῖ πλέον νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι ὀφείλουμε νὰ πιστέψουμε στὴν ὕπαρξη νεράιδων· γιατὶ αὐτὲς δὲν ὑπάρχουν γιὰ ὅσο διάστημα δὲν ἀποδεικνύεται θετικὰ μὲ λογικὰ ἐπιχειρήματα ἡ ὕπαρξή τους. Θετικὴ ἀπόδειξη σημαίνει ἐξήγηση -καλύτερη, μάλιστα, ἀπὸ αὐτὴ ἄλλων ἑρμηνειῶν- τῶν διάφορων συμβάντων καὶ ἀπουσία ἀντιφάσεων, κενῶν κ.λπ. Βάλτε στὴ θέση τῶν νεράιδων τὴν ἄποψη «οἱ Χριστιανοὶ ἀντέγραψαν τὰ Ἡλιούγεννα», ποὺ προβάλλεται ὡς καὶ καλὰ ὅτι «ξεσκεπάζει τὰ ψέματα τοῦ Χριστιανισμοῦ», καὶ θὰ ἰσχύει τὸ ἴδιο: Εἶναι ἀναπόδεικτη εἰκασία καὶ τίποτε λιγότερο ἀπὸ ἕνας μύθος, fake news, ποὺ λέμε. Τοὺς μύθους ἂς τοὺς κρατήσουν γιὰ τὶς ζοχαδιασμένες μὲ τὸ Χριστιανισμὸ παρέες τους.

Οὔτε βεβαίως καίγονται οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἀποδείξουν ὅτι οἱ Παγανιστὲς ἀντέγραψαν τὰ Χριστούγεννα. Προκειμένου νὰ καταρρίψουν τὴ θεωρία τῆς «κλοπῆς ἀπὸ τοὺς Παγανιστές», θὰ τοὺς ἀρκοῦσε ἀκόμη καὶ ἡ ὕπαρξη δυὸ παράλληλων κι ἀνεξάρτητων παραδόσεων γιὰ τὴν 25η Δεκεμβρίου, αὐτὴ τῆς αὐρηλιανῆς παγανιστικῆς καὶ ἐκείνη τῆς πρωτοχριστιανικῆς.

Τὸ μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι ἡ 25η Δεκεμβρίου εἶχε συσχετιστεῖ ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς ἢ μερικοὺς ἐξ αὐτῶν μὲ τὰ Χριστούγεννα πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν αὐρηλιανὴ γέννηση τοῦ Ἥλιου-Μίθρα. Τὰ λοιπὰ βαβυλωνιακὰ καὶ χειμερινὰ ἡλιοστάσια ἂς τὰ κουβεντιάσουν μὲ τοὺς Βαβυλώνιους.

Advertisement
This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα, Ύστερη Αρχαιότητα, Αρχαιότητα, Ρωμαίοι, θρησκεία and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Χριστούγενα – Sol Invictus;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s