Χριστιανισμοὶ ἄνευ χριστιανῶν

Ἂν μιὰ μερίδα τῆς Ἀριστερᾶς (ἡ χριστιανική) θὰ ἤθελε ἐναρμονιζόμενη μὲ τὴν μόδα τῆς πολυπολιτισμικότητας νὰ ἐξοβελίσει τὸν Ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὰ δόγματα (π.χ. οὐσία, ὑπόσταση) καὶ τὴ δογματικὴ ἀναζήτηση τοῦ ἱστορικοῦ Χριστιανισμοῦ (δηλ. τὸ γεγονὸς ὅτι μόνο οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ φιλοσοφικὰ ἐξελληνισμένοι ἔθεσαν τέτοια φιλοσοφικὰ ζητήματα-ἐρωτήματα στὴ χριστιανικὴ θεολογία), μιὰ ἄλλη μερίδα τῆς Ἀριστερᾶς μαζὶ μὲ τὴν Ἀκροδεξιὰ ἐπιθυμεῖ τὸν ἐξελληνισμὸ τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ ἕναν τρόπο ἀντίστοιχο.  (Φυσικά, ὁ λόγος ποὺ τὸ ἐπιθυμοῦν δὲν εἶναι πάντα ὁ ἴδιος.) Εἴτε μὲ τὴν ἀναγωγὴ τῆς θεολογικῆς «οὐσίας» τοῦ Χριστιανισμοῦ σὲ ἀποκλειστικὰ ἱστορικοὺς παράγοντες (ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ καὶ Ρώμη), εἴτε μὲ τὴ θεωρία -χάρη στὸ φιλοσοφικὸ ψάξιμο ψύλλων στ’ ἄχυρα- τῆς κλοπῆς ἰδεῶν ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμό (τριάδα, φιλοσοφικὸς ἑνοθεϊσμός), εἴτε μὲ μιὰ μπακάλικη-γυράδικη ἀντίληψη περὶ σύνθεσης Ἑλληνισμοῦ-Χριστιανισμοῦ (2 μέρη Ἑλληνισμὸς καὶ 2 Χριστιανισμός, τί Ἄδωνις τί Χριστός κ.λπ.) εἴτε μὲ σύγχρονες ἐκδοχὲς τοῦ Μαρκιωνισμοῦ (ἀπόρριψη τῆς Π. Διαθήκης). Τὸ τελευταῖο, ἡ «ἀπο-παλαιοδιαθηκοποίηση» τοῦ Χριστιανισμοῦ, κατὰ παράδοξο τρόπο θὰ ἔβρισκε σύμφωνη καὶ μιὰ μερίδα ἐθνικιστῶν ἰουδαίων Ἑβραίων, ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ ἐμφανιστεῖ καὶ νὰ γίνει κοινὰ ἀντιληπτὸς ὁ Χριστιανισμὸς ὡς ἄσχετος μὲ τὸ θρησκευτικὸ ὄραμα καὶ προσδοκίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κι ἄρα ἀπονομιμοποιημένος μεταφυσικὰ καὶ θρησκευτικά. (Διότι οἱ ἄθεοι Ἕλληνες «ἀπο-παλαιοδιαθηκιστές» δὲν δίνουν δεκάρα γιὰ τὴν κύρια, θρησκευτική, πτυχὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἄρα γιὰ τὶς τύχες του ὡς θρησκείας-ζωντανῆς πίστης, καὶ τὸν βλέπουν μόνο ὡς παράδοση, τέχνη, ἔθνος καὶ πολιτική -ἐνῶ ἀντικειμενικὰ καταρχὰς ἡ πίστη ἐμπνέει καὶ παράγει τὴν παράδοση / τέχνη κι ὄχι τὸ ἀντίθετο) Φαντάζομαι ὅτι ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα δὲν πείθουν τὴν ἀντίθετη πλευρά. Ἄσε ποὺ ὑπάρχει ἕνα πραγματικὸ ἀδιέξοδο σὲ κάθε μάταιη συζήτηση Χριστιανῶν καὶ μὴ Χριστιανῶν ποὺ πιστεύουν στὰ παραπάνω: Τὸ ἀδιέξοδο τῆς μεταφυσικῆς, στὴν ὁποία ἐντέλει βασίζεται κάθε ἐπιχείρημα καὶ τῶν δυὸ πλευρῶν. Οἱ μὲν δὲν βλέπουν κανένα θεὸ κι ἔτσι, σοῦ λένε, ὅλα αὐτὰ εἶναι μυθολογία, ἄρα ἐξηγήσιμα μὲ ἀποκλειστικὰ ἱστορικὰ αἴτια. Ἔτσι, λ.χ. ἡ Ρώμη γιὰ τοὺς ἄθεους ἔφτειαξε τὴν οὐσία τοῦ Χριστιανισμοῦ λ.χ. ὡς λατρεία τοῦ αὐτοκράτορα-θεοῦ. Γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς ἀντίθετα, ἡ Ρώμη εἶναι ἁπλῶς τὸ ἑνοποιημένο πλαίσιο ὅπου ἡ ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ μποροῦσε νὰ γίνει χωρὶς τὸ ἐμπόδιο τῆς ἐθνι(κιστι)κῆς κρατικῆς θρησκείας καθὼς καὶ ἕνα σύνολο ἀπὸ καλλιτεχνικὰ κ.ἄ. μοτίβα καὶ φιλοσοφικὰ ζητήματα μὲ τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ ἀσχοληθεῖ ὁ Χριστιανισμός, καὶ σὲ καμμία περίπτωση δὲν εἶναι ἡ ρωμαϊκότητα πηγὴ λ.χ. τῆς Ἀποκάλυψης, τῶν ποικίλων καὶ διαφόρων κεντρικῶν χριστιανικῶν ἀντιλήψεων, οὔτε ἦταν ὁ Χριστιανισμὸς ἕνα ἐπαναστατικὸ κίνημα ποὺ ξέπεσε σὲ ἠθικοθρησκευτικὸ ὅπως πίστευαν οἱ προπολεμικοὶ κομμουνιστές, οὔτε ἔγινε ἀποδεκτὴ ἡ ἀρειανικὴ συσχέτιση αὐτοκράτορα καὶ θεοῦ. Εἶναι ὁλοφάνερο τὸ χάσμα στὶς άντιλήψεις.

Εἶναι φανερὸ ὅτι μπορεῖς νὰ ἀναμετρηθεῖς μὲ μιὰ τέτοια ἄποψη μόνο ἱστορικά (δηλ. μὲ τρόπο ποὺ καταλαβαίνουν οἱ ἴδιοι οἱ μὴ Χριστιανοί -ἄλλο ἂν γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἀποδείξιμος ἱστορικὰ κι ὄχι φιλοσοφικά) κι ὄχι θεολογικάμεταφυσικά. Καὶ συγκεκριμένα ὅσον ἀφορᾶ στὶς ἐγκόσμιες ἐκτιμήσεις τους. Πίστευαν ἢ ὄχι, ὅλοι αὐτοί, ἕως καὶ πρὶν ἀπὸ 30-40 χρόνια, στὸ βέβαιο τῆς κατάρρευσης τοῦ καπιταλισμοῦ ἐξαιτίας τῶν ἀντιφάσεών του; Πίστευαν ὅτι ἡ ἐπανάσταση ἐπίκειται ἄμεσα (ἤδη στὸν Μάρξ); Πίστευαν ὅτι τὰ γνωστὰ κράτη τους καὶ τὰ «κινήματα» θὰ ἔφερναν τὴν ἀλλαγὴ στὸν πλανήτη; Πίστευαν καὶ ὅτι ὅσα ἔκτροπα καὶ νὰ ἔγιναν σ’ αὐτὰ τὰ κράτη στὸ τέλος συμψηφιζόμενα τὰ ἀρνητικὰ μὲ τὰ θετικά, εἶχαν κοινωνικὰ-ἀνθρώπινα ἕνα θετικὸ ἄθροισμα; Πίστευαν ὅτι ἡ ἐκκοσμικευμένη δυτικοευρωπαϊκὴ κοινωνία εἶναι ἡ ὕψιστη βαθμίδα τοῦ πολιτισμοῦ, μὲ αὐταπόδεικτες κι ἐντέλει αἰώνιες – παγκόσμια ἀποδεκτὲς τὶς ἀξίες της; Πίστευαν στὴν θετικὴ ἐπίδραση τῆς ἐλεύθερης Ἀγορᾶς; Ὁ ἀρχαιοκεντρικὸς καὶ ἄθεος Δαυλὸς δὲν ἦταν ποὺ προφήτεψε τὸ 2001 (σὲ ἀνύποπτο ἀλλὰ καὶ διαφορετικὸ χρόνο μὲ τὸν ἀρχαιολάτρη Κεραμμυδά, ποὺ προφήτεψε τὸ ἴδιο) ὅτι ὁ «θρίαμβος τῆς Ἑλληνικότητας» θὰ λάμβανε χώρα γύρω στὸ 2011-2014, δηλαδή –ὅπως ἀποδείχθηκε μετά– στὰ χειρότερα (ἕως τώρα) χρόνια τῆς κρίσης καὶ ἑλληνικῆς παρακμῆς;; Ἂν λοιπὸν οἱ ἱστορικο-κοινωνικὲς ἐκτιμήσεις τῶν ἄθεων πῆγαν τόσο στράφι, ἂν ἔπεσαν τόσο ἔξω σὲ πράγματα τόσο ἁπλά, γιατί δὲν γίνονται πιὸ μετριοπαθεῖς ὡς πρὸς τὶς «ἀνακαλύψεις» καὶ τὶς ἀπόψεις τους γιὰ πολὺ πιὸ μυστήρια πράγματα, καὶ γιὰ τὸν Χριστιανισμό, ποὺ ξεπερνᾶ κατὰ πολὺ τὸν στενὸ νεοτερικὸ ὁρίζοντά τους; Καὶ τέλος, εἶναι ἕνα εἶδος φιλοσοφικῆς ἀγένειας νὰ προσπαθοῦν νὰ ἐξηγήσουν τὰ πάντα ὅσον ἀφορᾶ τὸ Χριστιανισμό, παρουσιάζοντάς τον διαφορετικὰ ἀπὸ ὅ,τι ὁ ἴδιος αὐτοπαρουσιάζεται. Κανεὶς Χριστιανὸς δὲν ἀποφάνθηκε ποιὰ ἐκδοχὴ τοῦ Μαρξισμοῦ / Ἀναρχισμοῦ εἶναι ἡ φιλοσοφικὰ ὀρθότερη καὶ ἡ συνεπέστερη,  ἄσχετα ἂν τὸν ἐπικρίνει στὰ κεντρικά του φιλοσοφικὰ σημεῖα καὶ δέχεται ὁρισμένα ἄλλα. Κατανοῶ τὴν ἀνάγκη τοῦ καθενὸς γιὰ μιὰ ὁλιστικὴ θεώρηση τῆς ἱστορίας ὥστε νὰ κατασκευαστοῦν ὅλα τὰ μεγάλα θεωρητικὰ οἰκοδομήματα τοῦ 19ου αἰ., ἀλλὰ θὰ ὑπάρχει πάντα ἀντίλογος σχετικὰ μὲ τὴν παρερμηνεία ποὺ κάνει ὁ καθένας. Ἔχω μεγαλύτερο πρόβλημα μὲ ὅσους ἄθεους θέλουν νὰ ποῦν, νὰ βγάλουν ἑτυμηγορία, μιὰ γιὰ πάντα, τί ἦταν «στὴν πραγματικότητα» ὁ Χριστιανισμός, παρὰ μὲ ὅσους γκρέμιζαν ἐκκλησίες καὶ σκότωναν παπάδες. Οἱ πρῶτοι έμπλέκονται σὲ ζητήματα ταυτότητας κοσμοσυστημάτων γιὰ τὰ ὁποῖα ἔχουν διαβάσει πολὺ λίγα πρωτογενὴ πράγματα ἢ καθόλου. Στὰ πεταχτὰ ἡ Καινὴ Διαθήκη. Δὲν ἔχουν διαβάσει Ἀπολογητές, δὲν ἔχουν διαβάσει Πατέρες, δὲν ἔχουν διαβάσει τὶς Συνόδους, δὲν ἔχουν διαβάσει ἐκκλησιαστικοὺς ἱστορικούς, δὲν ἔχουν διαβάσει μοναστικὰ κείμενα, δὲν ἔχουν διαβάσει βίους ἁγίων καὶ μαρτυρολόγια τῆς πρωτοχριστιανικῆς ἐποχῆς….ΔΕΝ. Οἱ δεύτεροι περιορίζονται κυρίως στὴν πολεμική.

Advertisement
This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα, αθεϊσμός, θρησκεία and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s