Ἅγιο Φῶς

Εἶναι ὡραῖο αὐτὸ τὸ στὺλ δικαιωμένου δεκαπεντάχρονου «μὲ τὴν ἀλήθεια ποὺ μᾶς κρύβουν ἀλλὰ τὰ καταφέραμε». Μεγάλη πλάκα τὰ δημοσιογραφικὰ καὶ τὰ χαρδαβελλικά, ἀλλὰ δὲν πιστεύουμε σὲ δημοσιογράφους. Μόνο ἀπὸ Βαξεβάνη – Κούλογλου καὶ πάνω, γιὰ νὰ κάνω κι ἐγὼ πλάκα, ἀφοῦ ὁ Ἀλικάκος ποὺ ἀποδεικνύει ὡς ψεύτικο τὸ Ἅγιος Φῶς εἶχε γράψει παλιότερα κι ἕνα ἄλλο βιβλίο γιὰ κάποιον σπουδαῖο ποὺ πῆγε κι αὐτοκτόνησε σὲ μιὰ σπηλιά -ἥρωά του, προφανῶς, μπορεῖ καὶ πρότυπο. «Ἔζησα ἔρημος καὶ ἰσχυρός«, σοβαρὰ τώρα. Ἐνῶ τὰ «Ἑλληνικὰ Hoaxes» πάνω στὴ φούρια τους νὰ βγάλουν κάθε ἔνσταση γιὰ τὸν ἀγγελικό τους κόσμο ὡς «θεωρίες συνωμοσίας ἠλιθίων», ὑποστήριξαν τὴν Μονσάντο ἀκόμη καὶ σὲ περιπτώσεις ὅπου ἡ ἑταιρεία αὐτὴ ἔχασε δικαστικά. (Βεβαίως, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι κατὰ τὰ ἄλλα δὲν ὑπάρχουν πράγματι «θεωρίες συνωμοσίας ἠλιθίων».)

Φαίνεται ὅτι ἐφέτος στοὺς ἀντιχριστιανοὺς τελειώσανε τὰ Ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια κι οἱ «ἀνακαλύψεις» γάμων καὶ τάφων τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὸ ρίξανε στὸ Ἅγιο Φῶς. Ἐν τῷ μεταξύ, ἤδη ἔχει βγεῖ ἡ βρώμα ὅτι, κάποιοι τουλάχιστον, ἱεράρχες ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ «παραδέχονται» τὰ περὶ ἀναπτήρα σὲ ἄλλες χρονιὲς ἰσχυρίζονταν ὅτι τὸ Ἅγιο Φῶς εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα θαύματα. Φυσικά, τελετὴ εἶναι ἡ ἀφὴ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ἔτσι κι ἀλλιῶς, εἴτε αὐτὸ ἄναβε μὲ ἀναπτήρα εἴτε ἀνάβει θαυματουργικά, ἀπὸ μόνη της ἡ λέξη τελετὴ δὲν ὑπονοεῖ τίποτε. Θαῦμα, φυσικά, δὲν σημαίνει ὅ,τι λένε οἱ ἄθεοι ὅτι ἐννοοῦν οἱ Χριστιανοί, μιὰ ποὺ οἱ δεύτεροι ἐννοοῦν περισσότερα πράγματα ἀπὸ ὅ,τι οἱ πρῶτοι. Γιατὶ καὶ ἡ μετατροπὴ τοῦ ψωμιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα εἶναι βεβαίως (κατὰ τοὺς Χριστιανούς) θαῦμα, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀπ’ αὐτὰ τὰ θαύματα ποὺ παρατηροῦνται μὲ φυσικὸ τρόπο ἀπὸ ὅλους, δηλαδὴ δὲν εἶναι κάτι ὑπερφυσικὸ ποὺ ταυτοχρόνως θὲς-δὲ-θὲς τὰ παρατηρεῖς· κι ἄρα δὲν εἶναι κάποιο θαῦμα τὸ ὁποῖο θὰ προσπαθήσουν οἱ ἄθεοι νὰ ἀναιρέσουν: ἀκριβῶς γιατὶ (σκέφτονται οἱ ἄθεοι) τίποτε δὲν φαίνεται μὲ φυσικὸ τρόπο -σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Ἅγιο Φῶς. Ὅταν λοιπόν, ἕνας Χριστιανὸς (ἕνας Ἱεράρχης) χαρακτηρίζει σὲ μὴ Χριστιανοὺς κάτι ὡς θαῦμα, ξέρει ὅτι δὲν θὰ τοὺς ἐντυπωσιάσει δίνοντάς τους  παράδειγμα θαύματος κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν ὑπάρχει φυσικὴ μαρτυρία, ἀλλὰ θὰ τοὺς δώσει κι ἐννοεῖ κάτι (ποὺ ὁ ἴδιος θεωρεῖ) ἀδιαμφισβήτητο, κάτι πού (κατὰ τὴ γνώμη του) μπορεῖ νὰ ἰδωθεῖ μὲ φυσικὸ τρόπο. Ἄρα, ὅταν μιλᾶ γιὰ θαῡμα, δὲν ἐννοεῖ τοῦ τύπου «ἁγιασμὸς φυσικοῦ νεροῦ». Ἐπίσης, ἡ παλαιότερη παρατήρηση τῶν ἴδιων ἱεραρχῶν αὐτῶν πρὸς τοὺς δημοσιογράφους γιὰ θαῦμα λεγόταν μέσα σὲ ἕνα κοινωνικὸ πλαίσιο στὸ ὁποῖο θεωρεῖτο ἀποδεκτὴ κι ἀδιαμφισβήτητη ἡ ἀντίληψη ὅτι ἄναβε μόνο του. Εἰδάλλως, τίποτε θαυμαστό, κανένα θαῦμα δὲν θὰ ὑπῆρχε γιὰ τοὺς ἄθεους -ἀκριβῶς ὅπως δὲν βλέπουν κανένα θαῦμα στὴν μετατροπὴ τοῦ ψωμιοῦ καὶ τοῦ κρασιοῦ σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα. Ἀφοῦ λοιπόν, οἱ συγκεκριμένοι ἱεράρχες λένε ἄλλα πράγματα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔλεγαν, ἡ ἀξιοπιστία τους εἶναι ἀμφισβητήσιμη. Σιγά-σιγά, θὰ βγοῦν κι ἄλλα πράγματα στὴ φόρα -σὲ βάρος τῶν «ἀπομυθοποιητῶν».

Προφανῶς, θαύματα γίνονται καὶ μὲ τοὺς Βοῦδες καὶ τὶς ἐμφανίσεις τους καὶ σὲ ἄλλα τέτοια παρόμοια φαινόμενα. Οὐδέποτε ὁ Χριστιανισμὸς ἀμφισβήτησε ὅτι γίνονται θαύματα κι ἀλλοῦ -τὴν προέλευσή τους ἀμφισβήτησε. Δὲν υἱοθετῶ καθόλου τὴ γραμμὴ τῆς πολιτικῆς (γιατί τὰ λέτε τώρα, κάθε Πάσχα;) καὶ τάχα «ἐλευθερόφρονας» (καταναγκαστικὸ θαῦμα; ἀλίμονο!) κριτικῆς -αὐτὴ εἶναι λάθος. Οἱ ἄθεοι τὸ ἔχουν πολὺ βολικὸ νὰ εἶναι ἀντιχριστιανοί (νὰ ἀρνοῦνται τὴν ἀντίληψη τοῦ Χριστιανισμοῦ γιὰ τὴν ὑπερφυσικὴ προέλευσή του) γιατὶ πολὺ ἁπλὰ δὲν μποροῦν νὰ τὰ βάλουν μὲ ὅλα τὰ ἀνεξήγητα ὅλων τῶν θρησκειῶν (εἰδικά, τῆς ἀρχαιοελληνικῆς, τὴν ὁποία ὡς ψευτοεπικούρειοι-μαρξιστὲς θεωροῦν «φυσικὴ θρησκεία»), ἀφοῦ τότε θὰ ἀντιμετώπιζαν ἑκατομμυριοπλάσιες περιπτώσεις τὶς ὁποῖες θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποδείξουν ὡς «ἀπάτη» ἢ «αὐτοεξαπάτηση». Ἕνας ὄγκος δουλειᾶς ποὺ θὰ τοὺς συνέθλιβε. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ἄθεος δὲν σημαίνει τίποτε ἄλλο παρὰ ἀντιχριστιανός, ὅπως τὸ ἀποδεικνύει καθημερινὰ ἡ πλειονότητα τῶν ἄθεων, μὲ τὴν «συμπάθειά» της π.χ. πρὸς τὸ Ἰσλὰμ καὶ τὸν Παγανισμό.

Μία ὑπόθεση ἐργασίας (καὶ μόνο ὑπόθεση): Ὅταν ἔχεις ἱεράρχες οἱ ὁποῖοι σὲ μεγάλο ποσοστὸ συμπροσεύχονται μὲ ἄλλες «ἐκκλησίες», ἱεράρχες οἱ ὁποῖοι τὶς θεωροῦν ὅλες αὐτὲς κομμάτια τῆς μιᾶς Ἐκκλησίας (δηλ. ἡ Ο.Ε. εἶναι κι αὐτὴ τμῆμα κι ὄχι Ἐκκλησία), καὶ οἱ ὁποῖοι ἐνίοτε συμπροσεύχονται -ἂν ἔχω καταλάβει καλά- ἀκόμη καὶ μὲ μὴ Χριστιανούς (σὲ ποιόν;), εἶναι ἀναμενόμενο νὰ μὴν τοὺς ἀνάβει τὸ Ἅγιο Φῶς καὶ νὰ χρειάζονται ἀναπτήρα, καὶ μετά, ἀναγκάζονται νὰ ποῦν στὸν κάθε δημοσιογράφο «Μὲ ἀναπτήρα τὸ ἀνάβουμε, εἶναι καιρὸς νὰ τὸ παραδεχτοῦμε». Παραδοχὴ ἡ ὁποία, μὲ τὴ σειρά της, ἐνισχύει περαιτέρω τὴν οἰκουμενιστικὴ-πανθρησκειακὴ τάση τῶν ἱεραρχῶν αὐτῶν.

Ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἐννοεῖται, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀμφισβητηθοῦν πολλαπλάσιες μαρτυρίες, ἀκόμη καὶ φαινόμενα ἀδιαμφισβήτητα ὅπως ἡ ἀκαΐα τοῦ Ἁγίου Φωτὸς μπροστὰ σὲ χιλιάδες κόσμο, ὅπως φαίνεται σὲ ἑκατοντάδες βίντεο. Ἂς βάλουν ἕνα κερὶ στὸ πρόσωπό τους καὶ στὸ χέρι τους οἱ δημοσιογράφοι, κι ἂν δὲν καοῦν, ἂς μᾶς τὸ ποῦν. Ὅπως εἶναι ἀδιαμφισβήτητο ὅτι ὅσες φορὲς ἀποπειράθηκαν Ἀρμένιοι καὶ Λατίνοι νὰ βγάλουν τὸ Ἅγιο Φῶς ἔχοντας ἐκδιώξει τοὺς Ὀρθόδοξους, ἀπέτυχαν παταγωδῶς. Νὰ ἦταν ἄραγε τόσο ἀφελεῖς καὶ «τίμιοι» οἱ Λατίνοι καὶ οἱ Ἀρμένιοι ὥστε νὰ ἀποτύχουν κι αὐτοὶ νὰ βγάλουν (μὲ ἀναπτήρα, κερὶ κ.ἄ.) τὸ Ἅγιο Φῶς ποὺ τόσο πανεύκολα ἔβγαζαν οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ φυσικὸ τρόπο καὶ χωρὶς νὰ τοὺς πάρει εἴδηση κανείς;

This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα, αθεϊσμός and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s