Μητροπολίτης Μόρφου 2

Ἡ Νεοτερικότητα εἶναι ἀπόλυτα ἱκανὴ νὰ κατανοήσει καὶ νὰ ἀποδεχτεῖ τὴν χριστιανικὴ ἐξύμνηση τῆς Ἐλευθερίας (ἡ ὁποία διακηρυσσόταν ἐνάντια στὴν ἐξύμνηση τῆς Τύχης-Μοίρας, ποὺ διακήρυσσε ὁ Παγανισμός -τὸν ὁποῖο ἐξυμνεῖ ἡ Νεοτερικότητα), ἀλλὰ ἐντελῶς ἀνίκανη καὶ ἀπρόθυμη νὰ ἀποδεχτεῖ τὴν χριστιανικὴ διάκριση μεταξὺ καλῆς καὶ κακῆς χρήσης τῆς Ἐλευθερίας. Μὴν τοὺς πεῖς, τῶν μὴ Χριστιανῶν, γιὰ τέτοιο πράγμα, ἐξαγριώνονται. Σημασία ἔχει νὰ ἐπιλέγεις κάτι ἐλεύθερα, κι ὄχι ἂν κάτι εἶναι καλὸ ἢ μή -σοῦ λένε. Ἡ ἀβασιμότητα τῆς (ἀπὸ ἀντίδραση) στάσης τῆς Νεοτερικότητας εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ προφανής, ἀκόμη καὶ γιὰ ἁπλὰ ζητήματα: Ἐὰν ἐλεύθερα ἀποφασίσεις νὰ μὴν διαβάσεις γιὰ τὶς Πανελλήνιες ἐξετάσεις, εἶσαι ἕνας βλάκας καὶ μισὸς παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἤσουν «ἐλεύθερος». Ἔκανες κακὴ χρήση τῆς ἐλευθερίας σου. Ἄρα, θέλουν δὲ θέλουν, ὑπάρχει μιὰ διάκριση στὴ χρήση τῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ στὴ δεδομένη ὑφὴ τῆς Πραγματικότητας κι ὄχι ἁπλῶς σὲ χριστιανικὲς μεταφυσικὲς ἀντιλήψεις. Φυσικά, ἡ διάκριση αὐτὴ εἶναι καταρχὴν καὶ κατ’ ἀρχὰς χριστιανική, ἀφοῦ ἡ παγανιστικὴ κοσμοαντίληψη ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Τύχη-Μοίρα ἐξυμνοῦσε καὶ τὴν Ἀνάγκη (λὲς καὶ ὁτιδήποτε εἶναι «ἀναγκαῖο») καὶ τὴν ἱκανοποίησή της.

Μιὰ ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς αἰτίες τῆς ἐπιτυχίας τοῦ Χριστιανισμοῦ ἕως καὶ τὸν 4ο αἰώνα ἦταν ὅτι δὲν ἔκανε ὅ,τι οἱ Ἐθνικοί. Οἱ Χριστιανοὶ δὲν πετοῦσαν (ἀπέθεταν) τὰ παιδιά τους, δὲν ἐξόντωναν τὰ νεογέννητα κορίτσια τους (ποὺ ἦταν ἄχρηστα ὡς βοηθοὶ στὴν ἀντρικὴ ἐργασία, καὶ ἔπρεπε νὰ τὰ παντρέψουν), δὲν ἔκαναν σεξουαλικὰ ὅ,τι ἔκαναν οἱ Παγανιστὲς μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ τὶς ἐξωσυζυγικὲς σχέσεις, ἐνῶ ἦταν προσεκτικοὶ καὶ στὶς ἐνδοσυζυγικὲς σχέσεις. Ἀντίθετα, οἱ Ἐθνικοὶ ποὺ ἔκαναν τὰ παραπάνω ἐξαφανίζονταν ἀπὸ ἀρρώστιες σεξουαλικῆς φύσης, ἡ γεννητικότητά τους μειωνόταν λ.χ. ὅταν ἡ γυναίκα ποὺ ἔκανε ἔκτρωση καθίστατο στείρα (ἐὰν γλίτωνε τὸ θάνατο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἔκτρωσης μὲ πρωτόγονα μέσα). Ἡ «φυσικὴ ἐπιλογὴ» εὐνόησε τὸ Χριστιανισμὸ κι ὄχι τοὺς Ἐθνικούς.

Σήμερα, ἡ ἰατρικὴ ἔχει προοδεύει ἔτσι ὥστε οἱ σημερινοὶ Παγανιστές, τῆς Νεοτερικότητας, νὰ μποροῦν νὰ κάνουν ὅ,τι κι οἱ παλιοὶ Παγανιστὲς ἀλλὰ χωρὶς τὸ φόβο τοῦ θανάτου. Οἱ ἐκτρώσεις γίνονται σὲ ἀποστειρωμένο περιβάλλον, ὑπάρχει προφυλακτικὸ γιὰ κάθε εἴδους συνεύρεση κ.ο.κ. Ἔτσι, φάνηκε ἀρχικὰ ὅτι ἡ ἠθικὴ τοῦ Παγανισμοῦ πῆρε τὴν ἐκδίκησή της ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό. Ὅτι ὁ Παγανισμὸς ἀνταποκρίνεται στὴν ἀληθινὴ «φύση» τῶν πραγμάτων.

Ὅμως, ἡ πτώση τῆς γεννητικότητας τῶν νεο-Παγανιστῶν (εἴτε ὅσων εἶναι τέτοιοι συνειδητά, εἴτε ὅσων εἶναι ὑπὲρ τῆς παγανιστικῆς ἠθικῆς κι ἁπλὰ δὲν τὸ καταλαβαίνουν ὅτι εἶναι Παγανιστές) ἐμφανίστηκε καὶ πάλι. Ἁπλῶς, δὲν μολύνεται λ.χ. ὁ ὁμοφυλόφιλος ἀπὸ τὰ κόπρανα οὔτε πεθαίνει ἡ ἔγκυος ποὺ κάνει ἔκτρωση.  Ἀπὸ μόνη της ἡ μείωση τῆς γεννητικότητας θὰ ἦταν μὴ θανάσιμο κακό. Γιὰ κακή τους τύχη ὅμως, τῶν νεο-Παγανιστῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπολοίπων Δυτικῶν, οἱ πληθυσμοὶ γειτονικῶν περιοχῶν ὅπως τῆς Ἀφρικῆς καὶ τοῦ ἀραβομεσογειακοῦ Ἰσλάμ, χάρη στὴν γονιμότητά τους (ποὺ ὀφείλεται στὴν ἠθική τους, ἀλλὰ καὶ στὴν ἰατρικὴ βοήθεια τῆς Δύσης πρὸς αὐτούς) ἐξουδετερώνουν πληθυσμιακὰ τὴ Δύση. Ἔτσι, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ καὶ παρὰ τὴν ἰατρικὴ πρόοδο, ἀποδεικνύεται ὅτι θέλουμε-δὲ-θέλουμε ὑπάρχει καλὴ καὶ κακὴ χρήση τῆς ἐλευθερίας, καὶ ὅτι ἡ παγανιστικὴ λαϊκὴ* ἠθικὴ (ὅ,τι φᾶμε κι ὅ,τι πιοῦμε, καὶ λογαριασμὸ δὲ δίνουμε) ὁδηγεῖ στὴ συλλογικὴ αὐτοκτονία ἑνὸς ὁλόκληρου πολιτισμοῦ. Τὸν 3ο καὶ 4ο αἰώνα, βεβαίως, ὑπῆρχαν Χριστιανοί, κι ἔτσι ἔσωσαν τὸν ἑλληνορωμαϊκὸ πολιτισμὸ ἐμποδίζοντας νὰ τὸν καταπιοῦν οἱ Σασσανίδες, οἱ Ἄβαροι, οἱ Οὗννοι καὶ οἱ Γερμανοί. Σήμερα, δὲν ὑπάρχουν (ἀρκετοί) Χριστιανοί, ὥστε νὰ σώσουν τὸν ἴδιο πολιτισμό. Ἄγνωστο λοιπόν, τί θὰ γίνει.

* Τὴν ἐννοῶ σὲ ἄμεση ἀντιδιαστολὴ πρὸς τὴν φιλοσοφικὴ παγανιστικὴ ἠθική, ποὺ στὰ τελευταῖα της ἔμοιαζε τῆς χριστιανικῆς. Τὸ κωμικὸ εἶναι ὅτι οἱ σημερινοὶ «μορφωμένοι» νεο-Παγανιστὲς τῆς Νεοτερικότητας, ποὺ ἔχουν καμάρι πὼς κατάγονται ἀπὸ τοὺς παγανιστὲς φιλοσόφους, δὲν ἔχουν τὴν σεξουαλικὴ ἠθικὴ τῶν φιλοσόφων ἀλλὰ τὴν παγανιστικὴ λαϊκὴ ἠθική, τῆς πλέμπας (ὅ,τι ἁρπάξει ὁ κῶλος μας). Ἄρα, κατάγονται (λέμε, τώρα) ἀπὸ φιλοσόφους ἀλλὰ περιφρονοῦν τὴν ἠθικὴ τῶν φιλοσόφων.

This entry was posted in σεξουαλικότητα, Δύση, Χωρίς κατηγορία, θρησκεία and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s