Ὁ παραλυτικὸς τῆς Καπερναοὺμ revisited

Τὸ κατὰ μορφωμένους Χριστιανοὺς Κατὰ Μάρκον 2.1 κ.ἑ

Ὅταν ὕστερα ἀπὸ λίγες μέρες ἦρθε πάλι στὴν Καπερναούμ, διαδόθηκε ὅτι βρίσκεται [ὁ Ἰησοῦς] σὲ κάποιο σπίτι. Καὶ ἀμέσως μαζεύτηκαν πολλοί, ὥστε νὰ μὴν τοὺς χωράει πλέον ὁ χῶρος μπροστὰ στὴν πόρτα, καὶ τοὺς κήρυττε τὸν λόγο.  Καὶ ἔρχονται καὶ τοῦ φέρνουν ἕνα παραλυτικό, ποὺ τὸν βάσταζαν τέσσερα πρόσωπα. Καὶ ἐπειδὴ δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν πλησιάσουν ἐξαιτίας τοῦ πλήθους, ἀφαίρεσαν τὴ στέγη, ὅπου ὁ παραλυτικὸς βρισκόταν, ἔκαναν ἕνα ἄνοιγμα, καὶ κατέβασαν τὸ κρεββάτι, ὅπου ἦταν ξαπλωμένος ὁ παραλυτικός. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς εἶδε τὴν πίστη του, λέγει στὸν παραλυτικό (γιὰ νὰ καταλάβουν καλὰ οἱ παρευρισκόμενοι τὴ σειρὰ τῶν κατάλληλων ἐνεργειῶν κάθε φορὰ ποὺ ἀσθενοῦμε):

«Παιδί μου, σίγουρα ἀπευθύνθηκες πρῶτα στὸν ἐπιστήμονα γιατρό, προτοῦ ἔρθεις νὰ ζητήσεις θαῦμα; Ἢ ζητᾶς νὰ  πειράξεις Κύριον τὸν Θεόν σου;»

This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ὁ παραλυτικὸς τῆς Καπερναοὺμ revisited

 1. Ο/Η vagelis λέει:

  Ησαΐας 7

  ΚΑΙ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ῎Αχαζ τοῦ ᾿Ιωάθαμ τοῦ υἱοῦ ᾿Οζίου βασιλέως ᾿Ιούδα, ἀνέβη Ρασεὶμ βασιλεὺς ᾿Αρὰμ καὶ Φακεὲ υἱὸς Ρομελίου βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ ἐπὶ ῾Ιερουσαλὴμ πολεμῆσαι αὐτὴν καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν πολιορκῆσαι αὐτήν. 2 καὶ ἀνηγγέλη εἰς τὸν οἶκον Δαυὶδ λέγων· συνεφώνησεν ᾿Αρὰμ πρὸς τὸν ᾿Εφραίμ· καὶ ἐξέστη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ὃν τρόπον ἐν δρυμῷ ξύλον ὑπὸ πνεύματος σαλευθῇ. 3 καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ᾿Ησαΐαν· ἔξελθε εἰς συνάντησιν ῎Αχαζ σὺ καὶ ὁ καταλειφθεὶς ᾿Ιασοὺβ ὁ υἱός σου πρὸς τὴν κολυμβήθραν τῆς ἄνω ὁδοῦ τοῦ ἀγροῦ τοῦ κναφέως

  4 καὶ ἐρεῖς αὐτῷ· φυλάξαι τοῦ ἡσυχάσαι καὶ μὴ φοβοῦ, μηδὲ ἡ ψυχή σου ἀσθενείτω ἀπὸ τῶν δύο ξύλων τῶν δαλῶν τῶν καπνιζομένων τούτων· ὅταν γὰρ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ μου γένηται, πάλιν ἰάσομαι.

  5 καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ᾿Αρὰμ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ρομελίου, ὅτι ἐβουλεύσαντο βουλὴν πονηρὰν περὶ σοῦ λέγοντες· 6 ἀναβησόμεθα εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν καὶ συλλαλήσαντες αὐτοῖς, ἀποστρέψομεν αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς καὶ βασιλεύσομεν αὐτοῖς τὸν υἱὸν Ταβεήλ· 7 τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ· οὐ μὴ μείνῃ ἡ βουλὴ αὕτη οὐδὲ ἔσται· 8 ἀλλ᾿ ἡ κεφαλὴ ᾿Αρὰμ Δαμασκὸς καὶ ἡ κεφαλὴ Δαμασκοῦ Ρασεὶμ — ἀλλ᾿ ἔτι ἑξήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν ἐκλείψει ἡ βασιλεία ᾿Εφραὶμ ἀπὸ λαοῦ — 9 καὶ ἡ κεφαλὴ ᾿Εφραὶμ Σομόρων, καὶ ἡ κεφαλὴ Σομόρων υἱὸς τοῦ Ρομελίου· καὶ ἐὰν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνιῆτε. — 10 Καὶ προσέθετο Κύριος λαλῆσαι τῷ ῎Αχαζ λέγων· 11 αἴτησαι σεαυτῷ σημεῖον παρὰ Κυρίου Θεοῦ σου εἰς βάθος ἢ εἰς ὕψος.

  12 καὶ εἶπεν ῎Αχαζ· οὐ μὴ αἰτήσω οὐδ᾿ οὐ μὴ πειράσω Κύριον.

  13 καὶ εἶπεν· ἀκούσατε δή, οἶκος Δαυίδ· μὴ μικρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις; καὶ πῶς Κυρίῳ παρέχετε ἀγῶνα; 14 διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ· 15 βούτυρον καὶ μέλι φάγεται· πρὶν ἢ γνῶναι αὐτὸν ἢ προελέσθαι πονηρά, ἐκλέξεται τὸ ἀγαθόν·

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Κι ἐγὼ κατἀ σύμπτωσιν αὐτὸ τὸ κεφάλαιο ἀπὸ τὸν Ἡσαΐα διάβαζα χθές!
  Ἡ ἁφήγηση τοῦ κατὰ Λουκᾶν γιἀ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου μοιάζει μὲ «κέντρωνα» παλαιοδιαθηκικῶν ρητῶν κι ἐκφράσεων, παρμένων ἀπ᾽ τὴν Γένεση, τοὺς Κριτές, ἀλλὰ καἰ ἀπὸ αὐτὴν ἐδῶ τὴν προφητεία, τοῦ Ἑμμανουήλ.

  Μοῦ ἀρέσει, ὅμως, περισσότερο ἀπὀ τὸν Ἡσαΐα ἐκείνη ἡ διήγηση,
  παρἀ κάτω,
  γιὰ τὀ θανατικὸ πού ᾽πεσε στὶς μυριάδες τοῦ Σενναχηρίμ (περὶ τὸ 701 π. Χ.) :
  Τρανὸ δεῖγμα τοῦ τὶ μπορεῖ νὰ πετύχη μιὰ πολιτικὴ ἡγεσία ἔνθους,
  γερὰ δεμένη μὲ τὴν θρησκευτικὴ παράδοση τοῦ τόπου της (Μιλάω γενικώτατα ….).

  Ἄν δὲν ἀπατῶμαι, ὁ Νικόλαος ὁ Κατασκεπηνὸς εἶν᾽ ἐκεῖνος, ποὺ σ᾽ ἕναν εὐχαριστήριο Κανόνα γιὰ τὴν διάσωση τῆς Πόλης ἀπὸ Ἀβαροσλάβους (Ἡράκλειος) καὶ Ἅραβες (Πωγωνᾶτος)
  παραλληλίζει τὰ γεγονότα ἐκεῖνα
  μὲ τὴν πολιτικὴ τοῦ Ἑζεκία, τὴν ἀνάθεση τῆς προστασίας τῆς Ἱερουσαλὴμ στὸν Θεὸ τοῦ Ἱακώβ, τὴν χρησιμοποίηση τῶν ἀφιερωμάτων τοῦ Ναοῦ γιἀ τὴν χρηματοδότηση τῆς ἄμυνας, τὴν ἀπόκρουση τῶν ἐξουθενωτικῶν ἀπειλῶν τοῦ Ραψάκη τῶν Ἀσσυρίων καὶ (χωρὶς νὰ τὸ λέει στὸν Κανόνα, προσθέτω ἐγὼ) τὴν προφανῆ ὁμοιότητα τοῦ Σενναχηρίμ καἰ τοῦ Χοσρόη, οἱ ὁποῖοι -μετὰ τὴν ἥττα τους ἀπὸ τὸν σκανδαλωδῶς εὐνοημένο Λαὸ τοῦ Θεοῦ- ἀνατρέπονται ἀμφότεροι ἀπὀ τοὺς γυιούς τους …

  Ἕχει κανεὶς τὴν αἴσθηση, ὅτι ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἀποτελεῖ Field Manual, ἐγχειρίδιο ἐκστρατείας γιὰ τοὺς Βυζαντινούς ἤ, πάντως/ἔστω, πηγὴ ἐμπνεύσεως γόνιμη καὶ ἐξαιρετικὰ δραστικὴ σ᾽ ἕνα ἀδήριτο hic et nunc.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s