ἐνοχικά, ἡ διαστρέβλωση τῆς χριστιανικῆς ἰδέας περὶ ἁμαρτίας

Ἕνα σπουδαῖο τέχνασμα τῶν ἀντιχριστιανῶν οἱ ὁποῖοι θέσπισαν ἢ ὑποστήριξαν τὰ μέτρα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ χρησιμοποίηση χριστιανικῶν ἀντιλήψεων περὶ τοῦ πρακτέου καὶ περὶ τῆς χριστιανικῆς συνείδησης γιὰ ἀντιχριστιανικοὺς σκοπούς.

Αὐτὸ εἶναι παμπάλαιο. Γιὰ παράδειγμα, ὁ Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης ἀπαγόρευσε τὴν κατοχὴ κρατικῶν ἀξιωμάτων στοὺς Χριστιανοὺς μὲ τὴν χριστιανικὴ πρόφαση ὅτι δὲν μπορεῖ ἕνας Χριστιανὸς νὰ καταδικάζει, ὡς ἄρχων, κανέναν κατάδικο σὲ θάνατο. (Ὅποιος γνωρίζει ἀπὸ χριστιανοβυζαντινὴ νομοθεσία φυσικά, ξέρει κι ὅτι χάρη στὸ Χριστιανισμὸ τροποποιήθηκε ἢ ἄλλαξε ἡ ἀντίληψη τῆς τιμωρίας, ἀπὸ ἐκείνη τῆς ἀνταπόδοσης σὲ ἐκείνη τοῦ σωφρονισμοῦ, καὶ περιορίστηκε ἡ θανατικὴ ποινή.) Ὁμοίως, ἀπαγόρευε τὴ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων, τάχα γιατὶ πρέπει νὰ πιστεύει στὴν ἀλήθεια ὅσων διδάσκει.

Σήμερα, χρησιμοποιήθηκε ἡ διαστροφὴ τῆς ἰδέας, τῆς ἔννοιας τῆς ἀτομικῆς ἁμαρτωλότητας. Ἡ ἰδέα ὅτι ἄνθρωπος ἀναμάρτητος δὲν ὑφίσταται, ὅτι ἀπὸ τὴν ἀπαρχὴ τῆς ὕπαρξής μας διαπράττουμε ἀκούσιες καὶ ἑκούσιες ἁμαρτίες, διεστράφηκε στὴν ἑξῆς ἀντίληψη: ὅτι ἁπλῶς κοινωνώντας εἴμαστε φονιάδες, ὅτι ἐκκλησιαζόμενοι εἴμαστε φονιάδες. Γιατὶ «δὲν ξέρεις ἐὰν εἶσαι μολυσμένος τὴ στιγμὴ ποὺ κοινωνεῖς / ἐκκλησιάζεσαι» καὶ ἔτσι ἁμαρτάνεις σὲ βάρος τῆς ζωῆς τοῦ πλησίον σου. Χρησιμοποιήθηκαν ἀκόμη καὶ σχετικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν ἅγιο Νικόδημο.

Πάμπολλοι εἶναι οἱ Χριστιανοὶ ποὺ σὰν Σιίτες καὶ Παπικοὶ αὐτομαστιγωνόμενοι ἀποδέχτηκαν, ἐξαιτίας τῶν ΜΜΕ, τῆς ἀτομικῆς τους πολιτικῆς-κομματικῆς ταυτότητας, καὶ τῆς σιωπῆς τῆς Ἱεραρχίας, τὴν ἐξίσωση «κοινωνία καὶ ἐκκλησιασμός = δολοφονία». Οἱ ἀντιχριστιανοὶ ἐκμεταλλεύτηκαν τὴν ἰδέα περὶ ἁμαρτωλότητας δίνοντάς της ἔννοιες ποὺ οὐδέποτε ὑπῆρχαν.

Φυσικά, οἱ ἀντιχριστιανοὶ ὡς ἄθρησκοι ἢ ἄθεοι (δὲν εἶναι ὅλοι οἱ ἄθεοι ἀντιχριστιανοί, ἀπόδειξη ὅτι κάποιοι ἐναντιώθηκαν στὰ μέτρα) δὲν πιστεύουν καθόλου σὲ ὁποιαδήποτε ἰδέα περὶ ἁμαρτίας. Ὡστόσο, βάλθηκαν νὰ ὑποδείξουν στοὺς Χριστιανοὺς ποιὰ εἶναι ἡ ὀρθὴ χριστιανικὴ ἑρμηνεία τῆς (χριστιανικῆς ἰδέας τῆς) ἁμαρτωλότητας. Μήπως οἱ Χριστιανοὶ νὰ τοὺς φοροῦσαμε καὶ ἄμφια ἱερέα, ἐπισκόπου, νὰ τοὺς καθίζαμε στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο γιὰ νὰ μᾶς «διαφωτίζουν»; Δυστυχῶς, αὐτὸ ἔκαναν πολλοὶ Χριστιανοὶ καὶ ἡ Ἱεραρχία.

Ὡστόσο, ποτὲ ἕως τώρα, καὶ ἐνῶ ἐπὶ αἰῶνες κοινωνοῦσαν μαζί, ὁ ἕνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον, ὑγιεῖς καὶ ἄρρωστοι, ἐν ἀγνοίᾳ ἢ ἐν γνώσει τους τους φορεῖς τῆς ἡπατίτιδας καὶ ὑγιεῖς, φορεῖς τοῦ AIDS καὶ ὑγιεῖς κ.ο.κ., -ποτὲ ὣς τώρα, κανένας δὲν ρώτησε κανέναν στὴν σειρὰ τῆς μετάληψης ἐὰν εἶναι ἄρρωστος. Κανεὶς ἐπιστήμονας δὲν κατηγόρησε τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ τὴν μετάληψη, οὔτε καὶ τὴν πρακτικὴ νὰ προσέρχονται δυνητικὰ ἢ μὴ προδήλως ἄρρωστοι στὴν ἐκκλησία. Διαστράφηκε ἐπίσης τὸ περιεχόμενο τῆς ἔννοιας τῆς ἀρρώστιας, ὥστε ἀπὸ τὸ πολὺ συγκεκριμένο «Εἶσαι ἄρρωστος, μεῖνε σπίτι» πήγαμε στὸ ἀνόητο «Δὲν φαίνεσαι νὰ εἶσαι ἄρρωστος, ἀλλὰ μὴν ἐκκλησιάζεσαι, γιατὶ ἴσως (!) εἶσαι». Τὸ ἀνόητο καὶ φακίρικο αὐτὸ ὄχι μόνο ὁδηγεῖ στὴν ἀπόλυτη ἀπαγόρευση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ (παίζοντας μὲ τὸ δυνάμει) ἀλλὰ καὶ προϋποθέτει τὴν συνειδητὴ ἀδιαφορία ὅσων μποροῦσαν ἀλλὰ δὲν ἔκαναν μαζικὰ τὲστ στὸν ἑλλαδικὸ πληθυσμό. Ἡ ἄποψη «εἴμαστε δυνάμει, στὸ μέλλον, ψάρια, φύλλα δέντρων, σιτάρι, ὅταν ἀποσυντεθοῦμε ὡς ὕλη» δὲν μπορεῖ νὰ ἐφαρμοστεῖ τώρα· τώρα δὲν εἴμαστε φύλλα, κοπριά, σιτάρι, οὔτε μποροῦμε νὰ φερθοῦμε στὸν ἑαυτό μας ὡς τέτοια. Κανεὶς δὲν χαρακτήρισε «κλέφτη» οὔτε δίκασε καὶ φυλάκισε ποτὲ ὡς κλέφτη ἕναν «δυνάμει κλέφτη»! Ὁμοίως, δὲν εἴμαστε ἄρρωστοι παρὰ μόνο ὅταν ξέρουμε ἢ διαφαίνεται ὅτι εἴμαστε. Δὲν ὑπάρχει «δυνάμει ἄρρωστος» στὸ παρόν, καὶ τὸ βάρος τῆς ἀπόδειξης ὅτι εἴμαστε ἄρρωστοι πέφτει σὲ αὐτοὺς ποὺ μᾶς λένε νὰ ζήσουμε σὰν νὰ εἴμαστε ἄρρωστοι. Στὸ παρόν, εἴτε εἶσαι ἄρρωστος εἴτε δὲν εἶσαι· καὶ τί ἀπὸ τὰ δύο εἶσαι διαπιστώνεται μὲ τὲστ κι ὄχι μὲ στατιστικολογία καὶ προ-πό, καὶ φοβίες. Ἂν εἶσαι, τότε μόνο πρέπει νὰ φερθοῦμε στὸν ἑαυτό μας καὶ στοὺς ἄλλους ὡς ἄρρωστοι, καὶ τότε μόνο δὲν θὰ πᾶμε στὴν ἐκκλησία γιὰ χάρη τῆς ὑγείας τοῦ πλησίον. Οἱ πιὸ φανατικοὶ ὁπαδοὶ τοῦ «δυνάμει ἄρρωστος» εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀμέλησαν νὰ γίνουν ἔλεγχοι ἀνίχνευσης τοῦ ἱοῦ καὶ νὰ ὑπάρχουν ΜΕΘ. Ἄρα, τὸ ἐπιχείρημά τους «ἴσως εἶστε ἄρρωστοι, ἀπαγορεύεται ὁ ἐκκλησιασμὸς» εἶναι κακόβουλο. Ὁ δὲ ἅγιος Νικόδημος δὲν συνέστησε τὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν ἐπειδὴ κάποιοι ἔχουν πανούκλα. Εἶπε, μόνο, ὅτι ἐὰν γνωρίζεις ὅτι εἶσαι ἄρρωστος, μὴν προκαλεῖς τὴν ἀρρώστια/θάνατο συνανθρώπων σου. Δὲν εἶπε ὅτι «εἴμαστε δυνάμει πανουκλιασμένοι, νὰ κλείσουν οἱ ἐκκλησίες». Κι ἐπειδὴ τὲστ ἀνίχνευσης ὑπάρχουν, τὸ κλείσιμο συνιστᾶ ἀπάτη.

Γιατί ὅμως οἱ Χριστιανοὶ πίστεψαν τόσο πρόθυμα σὲ αὐτὸ τὸ διαβολούργημα τοῦ «δυνάμει ἀρρώστου», σὲ βάρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης καὶ τῆς Ἰατρικῆς; Ὁρισμένοι λαϊκοὶ Χριστιανοὶ ἀποδέχτηκαν τὰ μέτρα γιατὶ νομίζουν ὅτι ἡ ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία συνεπάγεται τυφλὴ ὑπακοὴ σὲ ὅ,τι κι ἂν πεῖ ὁ ἐπίσκοπος καὶ ὁ πνευματικός. Ἄραγε θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπακούσει κάποιος τὸν πνευματικὸ καὶ τὸν ἐπίσκοπο ἀκόμη καὶ ἂν τοῦ ποῦν  «σκότωσε» ἢ  «πίστεψε ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι θεός»; Τὰ συναξάρια καὶ οἱ Πατέρες λένε ὅτι καὶ νὰ παρουσιαστεῖ μπροστά μας ἀκόμη καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε ἐπιφυλακτικοί, μήπως εἶναι στὴν πραγματικότητα ὁ Διάβολος ἐμφανιζόμενος ὡς Χριστός. Ἄρα, ποτὲ δὲν εἶναι τυφλὴ ἡ ὑπακοή. Ἄλλοι Χριστιανοὶ ἀποδέχτηκαν τὰ μέτρα ἐπειδὴ ἔχουν μάθει ὡς νομοταγεῖς πολίτες τὴν τυφλὴ ὑπακοὴ στὸ Κράτος. Ὅμως, στὸ Κράτος ὑπακοῦς μόνο ἐφόσον αὐτὸ δὲν στρέφεται κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Οὔτε τὸ σημερινὸ κράτος εἶναι τὸ παλιό, ἔνδοξο Βυζαντινὸ τῶν αὐτοκρατόρων ποὺ πολέμησαν τὶς αἱρέσεις, οὔτε κἂν ἐκεῖνο παλιότερων νεοελληνικῶν ἐποχῶν. Μερικοὶ ἀποδέχτηκαν τὰ μέτρα γιατὶ εἶναι χλιαροὶ Χριστιανοί, καὶ πιστεύουν ὅπως καὶ οἱ ἄθεοι ὅτι σημασία ἔχει νὰ εἴμαστε ὑγιεῖς, νὰ περνᾶμε καλά, νὰ ἀποφύγουμε τὸ βιολογικὸ θάνατο πάσῃ θυσίᾳ, ὅτι μποροῦμε καὶ πρέπει νὰ προγραμματίζουμε-ἐλέγχουμε τὴ στιγμὴ τῆς γέννησης καὶ τοῦ θανάτου. Ὅτι «θὰ ζοῦμε καὶ τοῦ χρόνου» (μπά, ποῦ τὸ ξέρουν;). Καὶ κατατρόμαξαν μὲ τὴν προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ ὅτι τώρα πεθαίνουμε, καὶ νά τὸ σκάψιμο τῶν τάφων, καὶ νά τὰ φέρετρα ἑκατοντάδες στὴ σειρά. Κι αὐτὸ εἶναι λάθος, χριστιανικά. Ἄλλοι γιατὶ εἶναι κομματικὰ (ὡς Δεξιοί) τυφλωμένοι ἀπὸ ἀντιαριστερὸ μίσος (κι ὁ γράφων ἀντιπαθεῖ τὴν Ἀριστερά, ἀλλὰ ὄχι ἔτσι), καὶ ὅτι εἶναι καλύτερος ὁ δεξιὸς λύκος μὲ προβιὰ προβάτου ἀπὸ τὸν ἀριστερὸ λύκο χωρὶς προβιά. Μερικοὶ τῆς Ἱεραρχίας (εὐτυχῶς ὄχι ὅλοι) γιατὶ ὕψιστο σκοπό τους ἔχουν νὰ τὰ πηγαίνει καλὰ ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ Κράτος, γιατὶ νομίζουν πὼς τὸ σημερινὸ Κράτος εἶναι τὸ παλιό, καὶ τὸ βυζαντινό. Ἄλλοι, χειρότεροι, γιατὶ φοβοῦνται μήπως κοποῦν οἱ κρατικὲς ἐπιδοτήσεις καὶ ὁ μισθός.

This entry was posted in θρησκεία and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to ἐνοχικά, ἡ διαστρέβλωση τῆς χριστιανικῆς ἰδέας περὶ ἁμαρτίας

 1. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Καίριο!

  Μᾶς ξεμπροστιάζετε τὴν διανοητικὴ ἀνεντιμότητα τῶν (θεολογικῶν & πολιτικῶν) ἀπολογητῶν τῆς ὑποχονδριακότητας καἰ τοῦ ὑγιεινιστικοῦ ἰδεοψυχαναγκασμοῦ καὶ
  μᾶς δίνετε συνάμα μιὰ περιεκτικὴ πινακοθήκη τῶν ἀνθρωποτύπων τοῦ Χριστιανοῦ τῆς παρακμῆς
  (ποὺ εἶναι ἐν ταὐτῷ ἢ διαδοχικὰ ἀθεολόγητος, φοβικός, αὐτομαστιγούμενος, φυρόμυαλος, ἑαυτούλης, ἀμβλύνους, καλοπερασάκιας, κομματόσκυλο καἰ συσχηματιζόμενος).

  Πράγματι, τί νὰ δῆ ὁ Θεὸς ἀπὸ ᾽μᾶς τοὺς Ἕλληνες καὶ Χριστιανοὺς τοῦ 21ου αἰ., γιὰ νὰ μᾶς λυπηθῆ;

  Εὐχαριστοῦμε κι εὐχόμαστε καλὴν Ἀνάσταση !

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Καίριο!

  Μᾶς ξεμπροστιάζετε τὴν διανοητικὴ ἀνεντιμότητα τῶν (θεολογικῶν & πολιτικῶν) ἀπολογητῶν τῆς ὑποχονδριακότητας καἰ τοῦ ὑγιεινιστικοῦ ἰδεοψυχαναγκασμοῦ καὶ
  μᾶς δίνετε συνάμα μιὰ περιεκτικὴ πινακοθήκη τῶν ἀνθρωποτύπων τοῦ Χριστιανοῦ τῆς παρακμῆς
  (ποὺ εἶναι ἐν ταὐτῷ ἀθεολόγητος, φοβικός, αὐτομαστιγούμενος, φυρόμυαλος, ἑαυτούλης, ἀμβλύνους, καλοπερασάκιας, κομματόσκυλο καἰ συσχηματιζόμενος).

  Πράγματι, τί νὰ δῆ ὁ Θεὸς ἀπὸ ᾽μᾶς τοὺς Ἕλληνες καὶ Χριστιανοὺς τοῦ 21ου αἰ., γιὰ νὰ μᾶς λυπηθῆ;

  Εὐχαριστοῦμε κι εὐχόμαστε καλὴν Ἀνάσταση !

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s