«οἱ καλύτερες τῶν προθέσεων»

Ὅπως ἔχω πεῖ σχετικὰ μὲ τὶς ἀπόψεις τῶν μὴ Χριστιανῶν γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ἀφενὸς καθένας μπορεῖ συνταγματικὰ νὰ λέει ὅ,τι θέλει περὶ παντὸς ἐπιστητοῦ εἰς πᾶσα ὥρα καὶ εἰς πάντα τόπον. Ἀφετέρου ὅτι ὅλοι αὐτοὶ γνωρίζουν γιὰ τὸ Χριστιανισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία πολὺ λίγα πράγματα. Κάποια ἱστορικὰ (δευτερεύοντα) καὶ σχεδὸν τίποτε θεολογικό, πέρα ἀπὸ πασαλείμματα, ποὺ βρίσκεις καὶ στὸ διαδίκτυο. Ἂν τοὺς δείξεις ἕνα βιβλίο πατρολογίας, θὰ ἀποκοιμηθοῦν. Ρωτῆστε τους, τί ἔχουν διαβάσει ἀπὸ τοὺς δεκάδες μεταφρασμένους τόμους τῶν Μ. Ἀθανασίου, Μ. Βασιλείου, Ἰ. Χρυσοστόμου, Κυρίλλου, Ἰ. Δαμασκηνοῦ, Γρ. Παλαμᾶ, Συνόδους, μοναστικὰ κείμενα κ.ἄ. Πόσα βιβλία θεολογίας ἔχουν στὴ βιβλιοθήκη ἢ ἔχουν διαβάσει γιὰ ἕνα φαινόμενο 2.000 ἐτῶν (καὶ πολλῶν ἄλλων ἑκατοντάδων ἐτῶν, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης). Μόνο σοῦμες περιλήψεων συνόψεων, καὶ ὀλιγοσέλιδα τσιτάτα ἐπὶ πολὺ γνωστῶν ζητημάτων. Μόνο ἐνδιαφέρον: τὸ ἂν ὁ τάδε Πατέρας ἢ ἡ δείνα ἄποψη εἶναι «τῆς ἑλληνίζουσας παράταξης» (κι ὄχι τῆς ἰουδαϊκῆς) ἢ τῆς «ταξικὰ/κοινωνικὰ σωστῆς» (τῶν προλετάριων, ποὺ ἔλεγε παλιὰ ὁ Κορδάτος!). Ἢ τὰ φιλολογικὰ καὶ ἡ ρητορικὴ δεινότητα τοῦ τάδε Πατέρα, καὶ πόσα ἀρχαῖα χειρόγραφα ἀντιγράφηκαν στὸ κάθε μοναστήρι. Γιὰ τὰ ὁποῖα θὰ ὑπερηφανεύονται καὶ πάρα πολύ. Καὶ γιὰ αὐτό, τὴν ἄποψή τους πρέπει νὰ τὴν προσπερνᾶμε μὲ ἀπόλυτη, παγερὴ ἀδιαφορία.

Μοιάζουν μὲ ἄνθρωπο ποὺ τοῦ δίνεις νὰ διαβάσει ἕνα βιβλίο, κι αὐτὸς ἀντὶ νὰ τὸ διαβάσει, κυττάζει καὶ θαυμάζει τὴ γραμματοσειρὰ τῶν γραμμάτων, τὸ μέγεθος τοῦ βιβλίου, τὴν εἰκονογράφηση, τὸ χαρτὶ καὶ τὴν ποιότητα τῆς ἐκτύπωσης, τὸ πόσο πλοῦτο καὶ κύρος προσδίδει σὲ μιὰ βιβλιοθήκη ἡ ὕπαρξη τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀναγνωστῶν ποὺ τὸ διάβασαν, τὸ ἔτος ἔκδοσης, τὴ βιογραφία τοῦ ἐκδότη, τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀντιτύπων. Καὶ ἀρχίζει νὰ μιλᾶ στὸν Ὀρθόδοξο γιὰ ὅλα αὐτά. Κι ὁ Ὀρθόδοξος νομίζει ὅτι τοῦ μιλᾶν γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου, τὴν ἀλήθεια ἢ τὸ ψεῦδος του.

Φαντάζομαι ὅτι ὅλοι αὐτοί, ἄθεοι, παγανιστές, ντεμὶ σαιζὸν λάτρεις τοῦ Ἄδωνι-Χριστοῦ-Τρισχιλιετοῦς Ἑλληνισμοῦ, ἀδιάφοροι καὶ τέκτονες, ἔχουν τὶς καλύτερες τῶν προθέσεων γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἐπειδὴ εἶναι ἄνθρωποι ποὺ ἀπορρίπτουν ὡς ψευδή, ποὺ καταδέχονται μόνο ὡς «πανανθρώπινο μύθο καὶ σύμβολο» τὰ Εὐαγγέλια καὶ τὴ θεολογία (τὸ περιεχόμενό της κι ὄχι τὰ ἐξωτερικά της γνωρίσματα), γι’ αὐτὸ ἔχουν τὶς καλύτερες τῶν προθέσεων πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς καὶ τὴ χριστιανικὴ λατρεία. Δηλαδή, ἐπιθυμοῦν γιὰ τοὺς πιστοὺς συνανθρώπους τους νὰ συνεχίσουν νὰ πιστεύουν ὅπως τώρα, καὶ στὸ μέλλον θέλουν τὶς ἑπόμενες γενιὲς νὰ λατρεύουν ἕνα ψέμμα ἢ λάθος. Δὲν τοὺς νοιάζει νὰ διαφωτίσουν τὸν κόσμο γιὰ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ὅπως ὁ ἴδιος. Ἔχουν ἀφήσει στὴν ἄκρη τὸ φωτισμὸ τῆς ἀνθρωπότητας. Εἶναι μεγαλόψυχοι, ποὺ ἀφήνουν γι’ ἀργότερα τὸ ξερίζωμα τῶν ψευδῶν καὶ τῶν λαθῶν. Λάου λάου, μὲ εἰσοδισμό. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀναλαμβάνουν  νὰ καθοδηγήσουν τοὺς πιστούς, ὥστε νὰ παραμείνουν πιστοί. Πάνω ἀπ’ ὅλα τὸ αὐτεξούσιο τῶν πιστῶν. Ἀρκεῖ νὰ τὸ ὑποδεικνύουν καὶ νὰ τὸ ἐπιτρέπουν στοὺς πιστοὺς μὲ τοὺς δικούς τους ὅρους οἱ ἄθεοι, οἱ εἰδωλολάτρες, οἱ ντεμὶ σαιζόν, οἱ περαστικοί, οἱ φιλελέδες, οἱ ἀδιάφοροι ποὺ ἀσχολοῦνται στοργικὰ διαρκῶς μὲ τὴν Ὀρθοδοξία.

Αὐτὸ τὸ στοργικό, πατερναλιστικὸ πνεῦμα τους, μὲ πόση δικαιοσύνη καταδέχεται τὴν Ὀρθοδοξία στὸν σύγχρονο κόσμο. Στὰ πλαίσια βεβαίως τοῦ Ὀρθοῦ Λόγου. Εἶναι ὁ ἀνθρώπινος λόγος ποὺ κατ’ αὐτοὺς κρίνει τὴν Ἀποκάλυψη, κι ὄχι τὸ ἀντίθετο. Στὰ πλαίσια καὶ τοῦ Ἀριστοτέλη, ἐπειδὴ νομίζουν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἑλληνικὴ φιλοσοφία μὲ σάλτσα Βίβλου· ἀρχαιοελληνικὸς παγανισμὸς μὲ σάλτσα «Χριστούλη». Ἄχ, αὐτὰ τὰ ἀρχαῖα ἔθιμα, πόσο ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ὡς περιεχόμενο ἑλληνικιά. Μεσότητα, ποὺ εἶπε κι ὁ μοναχὸς Ἀριστοτέλης ὁ Σταγειρίτης. Δηλαδή, τί,  περισσότερο Χριστιανὸς ἀπὸ τὴν ἀριστοτελικὴ μεσότητα ἦταν ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος, ποὺ εἶπε

ἐὰν κάπου δεῖς ὅτι ζημειώνεται ἡ εὐσέβεια, νὰ μὴν προτιμήσεις τὴν ὁμόνοια ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ νὰ σταθεῖς γενναῖα μέχρι θανάτου. Καὶ οὔτε ἔτσι νὰ πολεμᾶς μὲ τὴν ψυχή, οὔτε νὰ ἀποστρέφεσαι τὴ γνώμη, ἀλλὰ νὰ μάχεσαι μόνο μὲ τὰ πράγματα.

ἢ ἦταν ἕνας ἀσιάτης φανατικὸς μὲ ἐπίχρισμα μόρφωσης;

Ἔτσι, οἱ ἄθεοι, οἱ εἰδωλολάτρες (παγανιστές), οἱ ντεμὶ σαιζόν, οἱ Πρῶτα Ἕλληνας καὶ μετὰ Χριστιανός, ἀποδέχονται τὴν Ὀρθοδοξία ἀλλὰ μὲ τοὺς ὅρους καὶ προϋποθέσεις τους. Ἀλλιῶς, προκύπτουν οἱ κακοί: δηλαδή, ἔχουμε μισαλλόδοξους σὰν τὸν Γιανναρᾶ, τὸν Ζήση, τὸν Περγάμου Ἰω. Ζηζιούλα, καὶ σὰν κάτι κρυπτοφασίστες μητροπολίτες καὶ παπάδες (ὄχι νεοδημοκράτες, ἀπολίτικους, πασόκους κ.ἄ.) ποὺ ἀνοίγουν ἐκκλησίες καὶ διαμαρτύρονται γιὰ τὸ δημοκρατικὸ κλείσιμο τῶν ναῶν. Εἶναι πλανεμένοι ὅλοι αὐτοί, καὶ δὲν ξέρουν «τὰς Γραφάς», ὅπως τὶς γνωρίζουν οἱ ἄθεοι, οἱ παγανιστές, οἱ ἀγνωστικιστές, οἱ «Πρῶτα Ἕλληνες» λάτρεις τοῦ Διόνυσου-Χριστοῦ-Τρισχιλιετοῦς Ἑλληνισμοῦ. Ἡ πλειονότητα αὐτῶν ποὺ δὲν πιστεύουν ξέρει πολὺ καλὰ τί πιστεύουν αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν, καὶ καθορίζει τὴν ἀτζέντα τῆς συζήτησης. Γιατὶ οἱ πιστοὶ χρειάζονται ἕναν πατερούλη, καὶ δὲν ἔχουμε. Ὄχι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὄχι Μεγάλους Κωνσταντίνους καὶ Μεγάλους Θεοδόσιους .

Θὰ μοῦ πεῖτε: Ἔχεις γράψει τόσα πολλὰ πράγματα, ποὺ στὸ τέλος πρόσεχε μὴν διαφωνήσεις καὶ μὲ τὸν ἑαυτό σου! Αἴ, ναί, τὸ ὁμολογῶ. Γράφω τέτοια, μὲ ὅλη τὴν ἀπαραίτητη δόση θολούρας: Δηλαδή, πράγματα καὶ πρακτικὲς ποὺ δὲν βρίσκεις στοὺς ἄθεους, τοὺς εἰδωλολάτρες, τοὺς ντεμὶ σαιζόν, τοὺς λάτρεις τοῦ Ἄδωνι-Χριστοῦ-Τρισχιλιετοῦς, καὶ τοὺς ἀδιάφορους ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ Χριστιανισμό, ἔχοντας σκοπὸ νὰ τὸν καθοδηγήσουν στὸ «σωστὸ δρόμο».

Ψεύτικα τὰ «Χριστὸς Ἀνέστη» τους, λοιπόν. Παγερὴ ἀδιαφορία γιὰ τὴν ἀποψάρα καὶ τὴν «ἀτζέντα» τους, λοιπόν.

Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν· ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός, οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.

This entry was posted in παλιά και νέα θεότητα, Χωρίς κατηγορία and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to «οἱ καλύτερες τῶν προθέσεων»

  1. Ο/Η Ν λέει:

    Αλήθεια λες.Μετά;Αφήνω στην άκρη το λειτουργικό που εκεί είναι χειρότερα.Αφήνω κι οτι δε διαβάζουμε γενικώς.Ένα μπούσουλας υπάρχει;Δε σου λέω μια μέθοδος αλλα μια λίστα με μια σειρά.

    Μου αρέσει!

  2. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

    Τα λέω στις «Θῆβες»

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s