ἐπιστολὴ Κερκύρας Νεκτάριου στὴν Κεραμέως

[…]

Ἀσκήθηκε τεράστια πίεση στό ζήτημα τῆς θείας κοινωνίας, τό ὁποῖο γιά τήν δογματική μας παράδοση εἶναι σωστικό καί ὑποχρεωτικό γιά ὅσους θέλουν νά εἶναι πιστοί, καί αὐτή ἡ πίεση δέν ἔτυχε, τουλάχιστον ὅσο ἔχω παρακολουθήσει, οὐδέποτε τῆς ἀποδοκιμασίας τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί πάντως ὄχι ἀπό ἐσᾶς, ὡς καθ’ ὕλην ἁρμόδια γιά τά θέματα τῶν θρησκευμάτων.

Δέν ἀντιληφθήκατε, δέν ὑπολογίσατε τόν διχασμό ἀνάμεσα στόν λαό μας;

Δέν αἰσθανθήκατε ὅτι ἀφήνοντας τούς πιστούς χριστιανούς ἀνυπεράσπιστους στό bullying οὐσιαστικά τό ὁποῖο ὑπέστησαν διότι ἤθελαν νά κοινωνοῦν, τούς ὁδηγήσατε σέ μία μορφή κοινωνικῆς περιθωριοποίησης;

Σημειωτέον ὅτι καί οἱ πιστοί χριστιανοί εἶναι πολίτες τῆς χώρας, ἔχουν ὅλα τά δικαιώματα πού ἔχουν καί ὅσοι δέν πιστεύουν, καί θά ἔλεγα ὅτι ἀπό παράδοση ἔχουν μία μεγάλη εὐαισθησία πατριωτική καί θρησκευτική.

Ὁ λαλίστατος κ. Ὑφυπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη, ὁ ὁποῖος φαίνεται, κατά δήλωσή του, ὅτι γνωρίζει ποιός εἶναι περισσότερο πιστός καί ποιός ὄχι, παρήγγειλε καθ’ ὑπέρβασιν τῶν ἁρμοδιοτήτων του, ἀσκώντας πίεση στόν Ὑπουργό τῆς Δικαιοσύνης, δίωξη κατ’ ἐμοῦ καί ἐναντίον ἑνός, ἀπό ὅσο πληροφορήθηκα, εὐλαβεστάτου ἱερέως στήν Ἀθήνα, διότι τολμήσαμε νά μεταδώσουμε τήν θεία κοινωνία.

Μάλιστα, στήν δική μου περίπτωση ἡ μετάδοση ἔγινε ἐντός τοῦ ἱεροῦ ναοῦ καί ἐντός τῆς θείας λειτουργίας, ὅπως ἀκριβῶς προβλέπει ἡ ἐκκλησιαστική μας τάξη.

Εἶστε Ὑπουργός καί Θρησκευμάτων. Γνωρίζετε ὅτι ὅταν τελεῖται Θεία Λειτουργία, δίδεται καί ἡ Θεία Κοινωνία.

Θά μπορούσατε νά ἐνημερώσετε τόν συνάδελφό σας ὑφυπουργό, ὁ ὁποῖος φάνηκε νά τό ἀγνοεῖ.

Ποινικοποιήθηκε λοιπόν ἡ μετάδοση τῆς θείας κοινωνίας. Ποινικοποιήθηκε ὁ Χριστός.

Ποινικοποιήθηκε ἡ πεμπτουσία τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι συνδεδεμένη καί συνταγματικά μέ τήν ζωή τοῦ λαοῦ μας καί καλύπτεται ὡς δικαίωμα θρησκευτικῆς λατρείας τόσο ἀπό τό Σύνταγμα τῆς χώρας μας ὅσο καί ἀπό τίς διεθνεῖς συμβάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ὅτι εἶναι καιρός νά ἀνανήψουμε.

[…]

Συνελήφθην λοιπόν τήν ἑπόμενη ἡμέρα καί ὁδηγήθηκα στόν εἰσαγγελέα, ὑφιστάμενος ὡς Μητροπολίτης Κερκύρας, καί στό πρόσωπό μου καί ὁ πιστός λαός, τοῦ ὁποίου τῇ χάριτι τοῦ Παναγίου Πνεύματος τυγχάνω Ποιμενάρχης αὐτοῦ, διασυρμό πανελλαδικῶς τῇ ἐμμέσῳ προτροπῇ τοῦ κυρίου Ὑφυπουργοῦ.

Τιμή μου νά ὑφίσταμαι τέτοια συμπεριφορά, τιμή μου, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, νά ἀκολουθῶ τόν δρόμο τοῦ Χριστοῦ μας ἀντίστοιχες ἡμέρες.

Εὐχαριστῶ τόν Θεό, διότι ἐπέτρεψε νά ἀποκαλυφθοῦν οἱ διαλογισμοί ὅλων. Τά ὑπόλοιπα θά τά λύσει ἡ δικαιοσύνη.

Μετ’ ἐκπλήξεως βέβαια, διαπίστωσα τίς ἑπόμενες ἡμέρες, ὅτι στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, Μεγάλη Πέμπτη βράδυ, Μεγάλη Παρασκευή καί Ἀνάσταση, ὁ ἀριθμός τῶν συμμετεχόντων στίς ἱερές ἀκολουθίες ἦτο ἀνάλογος ἤ καί μεγαλύτερος τῆς συμμετοχῆς στήν ἐντός τοῦ ναοῦ, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν γιά τόν λαό, λιτανεία τήν Κυριακή τῶν Βαΐων στήν Κέρκυρα.

Δύο μέτρα καί δύο σταθμά. Φαίνεται ὅμως ὅτι ὅσοι σᾶς εἶναι γενικῶς εὐχάριστοι, ἀπολαμβάνουν προνομίων. Αὐτά διότι μοῦ ἐγράψατε περί τυχόν πικρίας πού ἔχω.

Ἡ πικρία μου, κυρία Ὑπουργέ, δέν εἶναι γιά τόν λαό τῆς Κέρκυρας. Τό ἀντίθετο θά ἔλεγα.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῶν ἀνθρώπων καί ἰδιαίτερα τῶν πιστῶν γιά τήν στάση μου ὑπῆρξαν συγκινητικές.

Τόν λαό μου τόν ἀγαπῶ καί μέ ἀγαπᾶ. Ἡ πικρία μου εἶναι ἔκφραση τῆς πικρίας αὐτοῦ τοῦ λαοῦ ἔναντι τῆς κυβερνήσεώς του, ἡ ὁποία δέν σεβάστηκε τήν πίστη του.

Δέν τόν ἐμπιστεύθηκε ὅτι θά μποροῦσε νά τηρήσει τά μέτρα πού ἡ πολιτεία ὁρίζει γιά τήν προμήθεια τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν ἀναμένοντας νά προσκυνήσει τόν Τίμιο Σταυρό, τόν Ἐπιτάφιο τοῦ Κυρίου, νἀ κοινωνήσει ὄχι τήν ὥρα τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας, ἀλλά κατ’ οἰκονομίαν, μετά.

Τό λέω αὐτό γιατί μοῦ γράφετε γιά τήν «οἰκονομία» τῆς Ἑκκλησίας. Ἐκεῖ ἔπρεπε νά ἀσκηθεῖ οἰκονομία καί ὄχι στήν ἀποστέρηση τῆς θείας κοινωνίας ἤ τῆς προσκυνήσεως τοῦ Ἐσταυρωμένου καί τοῦ Ἐπιταφίου.

Πικρία διότι δέν τοῦ ἐπετράπη νά προσκυνήσει τό λείψανο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τό ὁποῖο μέχρι τήν Τρίτη τοῦ Πάσχα μένει στήν θύρα ἐντός τοῦ ναοῦ ὄρθιο.

Πικρία διότι ἡ ἀστυνομοκρατούμενη διοίκηση τῆς χώρας σφράγισε τίς πόρτες τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, ὡσάν νέα κουστωδία πού φυλάττει τόν τάφο τοῦ Χριστοῦ.

Πικρία διότι πλῆθος κόσμου συμμετεῖχε χωρίς καμία προφύλαξη καί μέ τἠν ἀνοχή τῆς ἀστυνομίας στήν ρίψη τῶν μπότηδων τό Μέγα Σάββατο, στήν παρακολούθηση τῶν ἠχογραφημένων προβῶν τῶν Φιλαρμονικῶν τῆς Κέρκυρας (οὐδόλως μέ ἐνοχλεῖ αὐτό, τά δύο μέτρα καί δύο σταθμά μέ ἐνοχλοῦν) καί μάλιστα μέ τήν χρήση μεγαφώνων πού κατά τά ἄλλα ἀπαγορεύτηκαν στούς ναούς καί μόνο, πικρία διά τήν ἀπουσία ἐμπιστοσύνης στήν Ἐκκλησία νά τηρήσει μέτρα τά ὁποῖα θά ἐπέτρεπαν στούς πιστούς νά μήν αἰσθάνονται ἐν διωγμῷ.

Θλίβομαι λοιπόν καί σᾶς θεωρῶ καί ἐσᾶς, ὡς τήν καθ’ ὕλην διά τά θρησκεύματα Ὑπουργό, ὑπεύθυνη.

Παρεμπιπτόντως, οἱ θέσεις σας γιά τήν «οἰκονομία», ὅπως ἀναφέρεσθε στήν ἀπό 16ης Ἀπριλίου ἐπιστολή σας, ἀντανακλοῦν τίς ἀπόψεις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου στήν γνωστή συνέντευξή του στόν Antenna, οἱ ὁποῖες ὅμως θέσεις ἀποδεικνύεται ὅτι δέν εἶναι σωστές, ὅπως τεκμηριώνει μέ πλῆθος ἐπιχειρημάτων πού δέν βρῆκαν ἀντίθετη ἀπάντηση σέ δύο σχετικά ἄρθρα του ὁ καθηγητής (ἐπ.) τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, ἐνῶ τό θέμα τῆς συνταγματικότητας τῶν μέτρων σχετικά μέ τήν ἀπαγόρευση τῆς θρησκευτικῆς λατρείας καί πάλι δείχνει ἰδιαίτερα προβληματικό, ὅπως ὁ ἴδιος καθηγητής ἔδειξε ξεκάθαρα σέ ἄλλα τρία ἄρθρα του

Τέλος, ἐπειδή ἀναφερθήκατε στήν Ἱερά Σύνοδο καί τόν Μακαριώτατο θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι αὐτό τό διάστημα ἔχουμε κατάλυση τοῦ συνοδικοῦ συστήματος.

Στήν ἀπόφαση ἡ ὁποία ἐλήφθη τήν 1η Ἀπριλίου στήν συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί στήν ἐγκύκλιο πού μᾶς ἀπεστάλη μᾶς ἐνημέρωναν ὅτι οἱ ναοί θά εἶναι ἀνοιχτοί καθημερινά ἀπό τίς 11 τό πρωί ἕως τήν 1 τό μεσημέρι καί τήν Μεγάλη Παρασκευή ἀπό τήν 1 τό μεσημέρι ἕως τίς 5 τό ἀπόγευμα.

Ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μέ τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ Μακαριωτάτου, ὅπως ὁ ἴδιος ἐδήλωσε, χωρίς νά ἔχει τέτοιο δικαίωμα, καθώς θά ἔπρεπε νά ὑπάρξει νέα συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀκύρωσε αὐτήν τήν συνοδική ἀπόφαση καί ἔδωσε τήν δυνατότητα νά ὀνειδισθεῖ κλῆρος καί λαός γιά τήν πίστη του.

Αὐτό μπορεῖ νά σᾶς διευκόλυνε, διότι ὁλοφάνερα εἴχατε χαράξει τήν γραμμή σας. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὅμως ἐτρώθη καί αὐτό δέν νομίζω ὅτι πρέπει νά μείνει χωρίς θεραπεία.

Ἐμεῖς παραμένουμε πιστοί στόν ἀληθινό Θεό καί ἕτοιμοι νά συνεργαστοῦμε μέ τήν Πολιτεία, στά πλαίσια ὅμως τῶν διακριτῶν ρόλων, τά ὅρια τῶν ὁποίων, κατά τή γνώμη μας, παραβιάστηκαν ἐμφανῶς ἐξαιτίας τῆς ἀντισυνταγματικῆς ἀναμείξεως τῆς Πολιτείας στά θέματα ἀποκλειστικῆς ἁρμοδιότητας τῆς Ἐκκλησίας.

Ὑποθέτω ὅτι θά μᾶς ζητηθεῖ ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση νά βοηθήσουμε κατά τήν ἀλλαγή περιεχομένου τῆς κρίσεως, μετά τήν ἔξοδό μας ἀπό τό ἰατρικό μέρος της καί τήν φανέρωση τῶν οἰκονομικῶν συνεπειῶν της.

Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε στάθηκε κοντά στόν ἄνθρωπο. Δέν μποροῦμε ὅμως νά ἀδιαφορήσουμε γιά ὅσα ἔγιναν.

Εὔχομαι νά βγοῦμε ὅλοι μας σοφότεροι, κι ἐσεῖς κι ἐμεῖς! Χριστός Ἀνέστη!

 

 

This entry was posted in Δεξιά, θρησκεία and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ἐπιστολὴ Κερκύρας Νεκτάριου στὴν Κεραμέως

 1. Ο/Η bfo λέει:

  Όσοι δεν γουστάρουν την εκκλησία γενικά, βρήκαν ευκαιρία να εφαρμόσουν δυο μέτρα και δυο σταθμά. Αυτοί θα είναι κάνα 30%.

  Όσοι από την άλλη τη βλέπουν θετικά, οι περισσότεροι την έχουν αρκετά χαμηλά στην κλίμακα προτεραιοτήτων τους (ακόμα και αν δηλώνουν γενικά πιστοί). Αυτοί ας πούμε είναι ένα 60%.

  Μετά, ακόμα και πολλοί πιο ένθερμοι πιστοί, που συμμετέχουν, κλπ, δεν είδαν ως φοβερή την απαγόρευση, γιατί μπορεί να πηγαίνουν εκκλησία, αλλά πάνε κάθε Κυριακή, και ούτε καν όλες τις Κυριακές, οπότε 3-4 ακόμα Κυριακές χωρίς δεν τους πείραξε. Αυτοί είναι κάνα 10%.

  Αυτό είναι χαρακτηριστικό της εποχής γενικά (εδώ και έναν αιώνα προς τα εκεί πάει το πράγμα) οπότε δεν είναι ιδιαίτερη έκπληξη.

  Οι υπόλοιποι (πιστοί και διαμαρτυρόμενοι σθενερά ως προς το θέμα) θα τους τοποθετούσα στο κάτω από το 3% του πληθυσμού.

  Δηλαδή μπορεί να πηγαίνει κανείς εκκλησία, να δηλώνει χριστιανός, δεξιός, συντηρητικός, να κατεβαίνει για Πρέσπες, κλπ, αλλά δεν ανήκει αναγκαστικά σε αυτό το κομμάτι που θα θεωρήσει ασφυκτική την απαγόρευση.

  Το βλέπετε διαφορετικά (ως προς τα νούμερα εννοώ);

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν τὰ νούμερα, καὶ ἔχω ἐξηγήσει μὲ πάμπολλα παραδείγματα. Οἱ Μικρασιάτες ἦταν πολὺ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς βαλκάνιους Βυζαντινούς, κι ὅμως ἐξισλαμίστηκαν. Αὐτὸ δὲν θὰ πεῖ ὅτι ἔχουν δίκαιο -σύμφωνα μὲ ὅσους δὲν ἐξισλαμίστηκαν. Στὴ Σύνοδο τῆς Φλωρεντίας μόνο ἕνας Ὀρθόδοξος δὲν ὑπέγραψε, ἀλλὰ σημασία εἶχε ἡ ἄποψή του κι ὄχι ἡ ἄποψη τῆς πλειοψηφίας τῶν Ὀρθόδοξων τῆς βυζαντινῆς ἀντιπροσωπείας. Στὶς εἰκονομαχικὲς συνόδους τῶν Εἰκονομάχων αὐτοκρατόρων, συμμετεῖχαν κι 100 καὶ 200 καὶ 300 εἰκονομάχοι ἐπίσκοποι -ἀπὸ τὴν ἄλλη, βρίσκονταν μερικοὶ μοναχοὶ καὶ ἡγούμενοι.
  Πεῖτε το φασιστικό, ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι ζήτημα πλειοψηφίας. Τουλάχιστον καταρχήν. Ὅποιος εἶναι πιστὸς καὶ πιστεύει ὅτι «καὶ τοῦ χρόνου θὰ ἔχει Πάσχα / καὶ σὲ 2 μῆνες θὰ ἔχει ἐκκλησία ξανά» παριστάνει -τὸ λιγότερο- τὸν Θεό, γιατὶ δηλώνει ὅτι ξέρει πότε θὰ πεθάνει (ἀφήνω ὅλα τὰ ἄλλα). Ὅποιος «ἔνθερμος πιστὸς» δὲν καταλαβαίνει ὅτι ὁ ἐκκλησιασμὸς δὲν εἶναι ἡ συνέλευση τῆς ὀργάνωσης/τῆς πολυκατοικίας ἢ τὸ πάρτυ ποὺ ἀναβάλλεται ἀλλὰ ὅτι δὲν νοεῖται χριστιανικὴ λατρεία χωρὶς αὐτόν (τὸν ἐκκλησιασμό), δὲν εἶναι Χριστιανός. Ὅλα αὐτὰ δὲν τὰ ἀνακαλύψαμε τώρα ὅσοι ἀντιδράσαμε οὔτε εἶναι φονταμενταλισμός. Αὐτὴ εἶναι ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τὴν παρέθεσα σὲ κείμενα λ.χ. τοῦ Ἰωάννη Χρυσόστομου. Ἅμα κάποιος πιστεύει στὸ Χριστὸ ἀλλὰ πιστεύει καὶ λίγο στὴ μετενσάρκωση, καὶ μαζὶ μὲ ἄλλους ἀκόμη κι ἂν εἶναι τὸ 10% τοῦ ἐκκλησιάσματος, δὲν παύει νὰ ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ Χριστιανισμό. Αἴ, ὁμοίως, ἅμα νομίζει ὅτι δὲν τρέχει καὶ τίποτε, ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ Χριστιανισμό.

  Ἔπειτα, ξεχνᾶτε ὅτι ἡ ΔΙΣ εἶναι ἕνα ὄργανο διαδικαστικό, γιὰ νὰ ἐπιλύει προβλήματα ἁπλά, ὥστε νὰ μὴν μαζεύεται ὅλη ἡ Ἱεραρχία κάθε τόσο στὴν Ἀθήνα. Ἡ ἀπόφαση ἦταν τῆς ΔΙΣ κι ὄχι τῆς ΙΣ τῆς Ἑλλάδος. Δηλαδή, οἱ «γραφειοκράτες» κατέβασαν γραμμή, καὶ φυσικὰ ὅποιος ἔχει «πιάσει τὰ περάσματα», ὅποιος «κατέχει τὰ πόστα», κάνει ὅ,τι τοῦ κατέβει ἐρήμην τῶν ἄλλων. Γιὰ ποιὰ πλειοψηφία ἐντὸς τῆς Ἱεραρχίας μιλᾶμε; Τοῦ ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν.

  «Αυτό είναι χαρακτηριστικό της εποχής γενικά (εδώ και έναν αιώνα προς τα εκεί πάει το πράγμα) οπότε δεν είναι ιδιαίτερη έκπληξη.»

  Δὲν ἔχει σημασία. Τὸ ἔχουμε προβλέψει κι αὐτό -συλλογικά, διὰ τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκάλυψης (νὰ τὸ πῶ ἔτσι ἁπλοϊκά). Ἤ, ἂν θέλετε, μὲ πρόσφατους Ὀρθόδοξους, ποὺ χαρακτήρισαν τὸν 20ὸ αἰ. ὡς αἰώνα τῆς ἀποστασίας.
  Προσωπικά, δὲν ἐκπλήσσομαι μὲ τοὺς ἄθεους ἢ τοὺς λεγόμενους «φιλοχριστιανούς». Αὐτοὶ καὶ τὸ χάραγμα νὰ πάρουν, ὅταν θὰ τοὺς ποῦμε «Ρὲ παιδιά, ἐκπληρώνετε τὴν προφητεία μὲ ὅ,τι δεχτήκατε!», θὰ ποῦν «Ὄχι, εἶναι ἄλλο πράμα». Ντάξει…
  Μὲ κάτι ντεμὶ σαιζὸν ἐκπλήσσομαι, καὶ μὲ κάποιους ποὺ ἔκαναν τὸν «ἀντιστασιακό» (ἀντι-παγανιστές, ἀντι-φράγκους κ.λπ.)

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s