προσβολές..

Ἡ προβαλλόμενη ἐσχάτως δικαιολογία ὅτι ὑποχώρησαν γιὰ νὰ μὴ συκοφαντηθεῖ ἡ Ἐκκλησία καὶ τῆς ἐπιρριφθεῖ ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν μετάδοση τοῦ ἰοῦ δὲν πείθει κανένα, ἀλλὰ ἁπλῶς συγκαλύπτει τὴν ἀτολμία καὶ δειλία τους νὰ ἀντισταθοῦν καὶ νὰ ὁμολογήσουν τὶς ἀλήθειες καὶ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἆραγε πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία, ποὺ συκοφαντεῖται καὶ διώκεται ἡ Ἐκκλησία μὲ ψευδεῖς καὶ κατασκευασμένες κατηγορίες ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς της; Ἔπρεπε νὰ ἀποκρύψει τὴν πίστη της, νὰ παύσει τὴν λατρεία της, ἐπειδὴ αὐτὰ ἐνοχλοῦν τὸν Διάβολο καὶ θέλει νὰ τὰ μειώσει καὶ νὰ τὰ καταργήσει; Ὅταν κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἀρχαίων διωγμῶν κατηγοροῦσαν οἱ εἰδωλολάτρες τοὺς Χριστιανοὺς ὅτι κατὰ τὴν Θεία Λατρεία προβαίνουν σὲ ἀνθρωποθυσίες καὶ ἀνθρωποφαγίες, ἐπειδὴ παρεξηγοῦσαν τό «Λάβετε, φάγετε τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου» καί «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου», μήπως σταμάτησαν νὰ τελοῦν τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας; Ἀντίθετα οἱ Ἅγιοι Ἀπολογητὲς ἀνῄρεσαν μὲ τόλμη τὶς κατηγορίες καὶ ἤλεγξαν τοὺς συκοφάντες, πολλοὶ δὲ ἀπὸ αὐτοὺς καὶ πλῆθος ἄλλοι, νέφος μαρτύρων, ἔδωσαν καὶ τὴν ζωή τους, ἔχυσαν τὸ αἷμα γιὰ νὰ μὴν ἀρνηθοῦν τὸν Χριστό. Τώρα ἀντὶ νὰ διαμαρτυρηθοῦν καὶ νὰ ἐλέγξουν τὶς βλάσφημες συκοφαντίες καὶ συνοδικὰ νὰ λάβουν μέτρα κατὰ τῶν βλασφήμων, δύο σύνοδοι, αὐτὲς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, συγχαίρουν τὸν πρωθυπουργό, τὴν ὑπουργὸ Παιδείας καὶ τοὺς γιατροὺς ποὺ συνήργησαν στὸ κλείσιμο τῶν ναῶν καὶ στὴν ἀπαγόρευση τῆς Θείας Κοινωνίας. Ὑπάρχει καὶ ἄλλος κατήφορος ἢ φθάσαμε στὸν Ἅδη;

Ἡ Ἐκκλησία βέβαια δὲν ταυτίζεται μὲ τὴν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε μὲ τὶς κατὰ καιροὺς συνόδους, γιατὶ πολλὲς φορὲς πατριάρχες, ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, θεολόγοι καὶ σύνοδοι καταδικάστηκαν γιὰ αἱρετικὲς παρεκκλίσεις. Κατὰ τὴν παροῦσα δυσχερῆ περίοδο ἡ Ἐκκλησία διασώθηκε ἐκεῖ ποὺ κάποιοι ἐπίσκοποι ἀντέδρασαν, ἔστω χλιαρά, καὶ ἐκεῖ ποὺ κάποιοι ἱερεῖς ἀψηφώντας τὶς συνοδικὲς καὶ ἐπισκοπικὲς ἀπαγορεύσεις καὶ ἐντολές, μετέδωσαν, ἔστω καὶ κρυφά, τὴν Θεία Κοινωνία σὲ σύναξη πιστῶν. Ὅπου δὲν ὑπάρχει σύναξη πιστῶν, ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει ὁ Χριστός, δὲν ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχει ἡ κεφαλὴ χωρὶς τὸ σῶμα; Ἡ Θεία Εὐχαριστία δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἀπὸ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι φανέρωση καὶ ἀποκάλυψη τῆς Ἐκκλησίας, ταυτίζεται πρὸς τὴν Ἐκκλησία. […]

Ἐσφαλμένα καὶ χωρὶς θεολογικὴ θεμελίωση ὑποτιμᾶται ἡ ἁγιαστικὴ Χάρη τοῦ ναοῦ καὶ τῶν ἄλλων ἱερῶν σκευῶν καὶ ἀντικειμένων ποὺ ὑπάρχουν ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ καὶ περιορίζεται αὐτὴ μόνον στὴν Θεία Κοινωνία. […] Ὅπως λοιπὸν ἡ Θεία Κοινωνία δὲν μεταδίδει ἀσθένειες, τὸ ἴδιο καὶ ὁ ἱερὸς ναὸς καὶ ὅλα τὰ ἐν αὐτῷ μεταδίδουν μόνον ἁγιασμὸ καὶ Χάρη, θεραπεία καὶ ἴαση καὶ ὄχι ἀσθένειες καὶ λοιμώξεις. […] Ὅλα μέσα στὸν ναὸ ἁγιάζονται καὶ χαριτώνονται, ἀκόμη καὶ οἱ τοῖχοι καὶ τὰ κεραμίδια, καὶ τὰ στασίδια καὶ τὰ καθίσματα, καὶ ὁ ἀέρας μέσα στὸ ναό· πουθενὰ δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ ὁ κορωνοϊὸς καὶ νὰ ἐπιβιώσει. Λυπήθηκα γι᾽ αὐτὸ καὶ στενοχωρήθηκα, ὅταν εἶδα στὴν τηλεόραση ὅτι ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς ἐκάλεσαν συνεργεῖα ἀπολύμανσης καὶ ἐγέμισαν τὸν ἁγιασμένο καὶ ἀπρόσβλητο ἀπὸ ἀσθένειες χῶρο, τὸ ἰατρεῖο τῶν παθῶν καὶ τῶν νοσημάτων, ἀπὸ τὰ σύννεφα καὶ τοὺς ὑδρατμοὺς τῆς ἀπιστίας μας. Εὐσεβὴς ἀδελφὸς μὲ ἐπληροφόρησε ὅτι καὶ μέσα στὰ Ἱερὰ τῶν Ναῶν προχώρησε ἡ ἀπολύμανση. Εὐτυχῶς ποὺ τὴν τελευταία στιγμὴ ἀπέσυραν τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση τῆς μάσκας μέσα στοὺς ἱεροὺς ναούς, ὁπότε οἱ παραβάτες θὰ ἐτιμωροῦντο καὶ μὲ χρηματικὰ πρόστιμα. Τὸ ζητοῦν πάντως μὲ ἰσχυρὴ σύσταση. Περιμένουμε καὶ ἐμεῖς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ὄχι μὲ ἰσχυρή, ἀλλὰ μὲ ἰσχυρότατη σύσταση νὰ ἀπαγορεύσει τὴν βεβήλωση καὶ τὴν καρναβαλοποίση τῶν Ναῶν μὲ τὴν χρήση τῆς μάσκας […] Ἡ σύσταση νὰ μὴν ἀσπαζόμαστε τὶς ἅγιες εἰκόνες μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἕνα νέο εἶδος εἰκονομαχίας, γιατὶ ἀγνοεῖ τὴν θεολογία καὶ τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὴν Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ ἀπὸ μεγάλους Ἁγίους Πατέρες.

π. Θ. Ζήση, «Προσβολή τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἱερότητας τῶν Ναῶν»

This entry was posted in θρησκεία and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to προσβολές..

  1. Χριστός Ανέστη! Συμφωνώ μαζί σου και με τη θεματολογία σου αλλά ο Ζήσης να γίνεται τιμητής της κατάστασης είναι άλλο πράγμα. Συντάχθηκε με τους αποτειχισμένους που ισχυρίζονται πως μαγαρίζεται η θεία Ευχαριστία από όλους εμάς που κοινωνούμε στην Εκκλησία των Οικουμενιστών, αλλά τώρα του κακοφαίνεται για όλο αυτό το σκηνικό. Τελικά επιβραβεύτηκε. Ας σκεφτεί τις ευθύνες του για τις πράξεις του γιατί ουσιαστικά τον Οικουμενισμό, που δεν γνωρίζει τι είναι μάλλον, δεν τον αντιμετώπισε ποτέ. Μόνο την Εκκλησία του Κυρίου και δεν εννοώ την ιεραρχία. Αυτά τα ολίγα!

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s