«Λευκοί» καὶ ἄλλες «φυλές»

Παρὰ τὴν ἄποψη ὅτι ὑπάρχει ὑπερεθνικὴ φυλὴ καὶ μάλιστα αὐτὴ εἶναι ἀντίστοιχη μὲ τὸ ἑκάστοτε χρῶμα τοῦ δέρματος τῶν μελῶν της, γνωστοὶ ὑποστηρικτὲς τῆς «Λευκῆς φυλῆς» κατὰ τὸ παρελθὸν δὲν εἶχαν καμμία αἴσθηση πανευρωπαϊκῆς «Λευκότητας», ὅπως τὴν ἐννοοῦν σήμερα διάφοροι.

Ὁ Benjamin Franklin θεωροῦσε ὅτι οἱ «καθαρὰ λευκοὶ» ἦταν οἱ Ἀγγλοσάξωνες μόνο. Ἀντίθετα, οἱ Ἱσπανοί, οἱ Ἰταλοί, οἱ Ρῶσοι, οἱ Σουηδοί, καὶ οἱ Γερμανοὶ ἐξαιρουμένων τῶν Σαξώνων, εἶναι μελαμψοί (swarthy complexion). Οἱ Ἄγγλοι καὶ οἱ γερμανοὶ Σάξωνες εἶναι τὸ κύριο τμῆμα τῶν Λευκῶν:

The Spaniards, Italians, French, Russians and Swedes, are generally of what we call a swarthy Complexion; as are the Germans also, the Saxons only excepted, who with the English make the principal body of white people on the face of the earth.

Ὅτι ἦταν μελαμψὸς καὶ μὴ Λευκός, δὲν θὰ τὸ ἤξερε σίγουρα ὁ Χίτλερ, ποὺ ἔλεγε γιὰ τοὺς «Λευκοὺς Σλάβους», τὸ δῆθεν κομμάτι τῆς «ὅλοι Λευκοὶ εἴμαστε» Εὐρώπης (Hitler’s table-talk, σσ. 33, 37, 183, 617): Οἱ Σλάβοι εἶναι γεννημένοι δοῦλοι, ποὺ νοιώθουν ἀνάγκη γιὰ ἀφέντη. Τὰ ὅρια Εὐρώπης-Ἀσίας εἶναι τὰ σύνορα μεταξὺ Γερμανῶν καὶ Σλάβων. Οἱ Σλάβοι δὲν ἔχουν ἐπινοητικότητα. Οἱ κατεκτημένοι ντόπιοι ἀπὸ τὶς γερμανικὲς φυλὲς στὴν Αὐστρία ἦταν Εὐρωπαῖοι, καὶ δὲν εἶχαν τίποτε κοινὸ μὲ τοὺς Σλάβους. Ὅποιος κάνει λόγο γιὰ ἐκπολιτισμὸ τῶν Σλάβων πρέπει νὰ ὁδηγεῖται στὰ στρατόπεδα συγκέντρωσης.

The Slavs are a mass of born slaves, who feel the need of a master. […] the frontier between the two separate worlds of Europe and Asia…is the one that separates the Germanic world from the Slav world. […] Even the Czechs, who are the most efficient of the Slavs, have no gift for invention. […] The German people have absorbed both northern and southern Austria, and the original inhabitants are still there; but they were Sorb-Wends, members of basic European stock, with nothing in common with the Slavs…anyone who talks about cherishing the local inhabitant and civilising him, goes straight off into a concentration camp!

Φυσικά, ὁ μὴ Λευκὸς ἀλλὰ Λευκὸς Χίτλερ ὑπεραγαποῦσε τοὺς Ἄραβες καταδεικνύοντας τὴν «φυλετικὴ ἀλληλεγγύη τῶν Λευκῶν», μὲ τὴν ἀνύπαρκτη κοινότητα τῶν ὁποίων σήμερα ἀσχολοῦνται «ρατσιστὲς» καὶ «ἀντιρατσιστές»: Κατὰ τὸν Χίτλερ, οἱ Ἄραβες κατακτητὲς ἔφεραν τὸν πολιτισμὸ καὶ τὶς ἐπιστῆμες στὴν Ἱσπανία (τὴν ὁποία βεβαίως ξεχνοῦσε ὁ Χ. ὅτι προηγουμένως κατεῖχαν οἱ γερμανοὶ Βησιγότθοι), καὶ μόλις αὐτὴ ἐπανακτήθηκε ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς, ἡ βαρβαρότητα ἐπικράτησε.

Βέβαια, καὶ οἱ «Λευκοὶ Ἕλληνες» δὲν τὴ γλίτωσαν, ἀφοῦ στὴν πραγματικότητα σύμφωνα μὲ τὸν Χίτλερ ἦταν Γερμανοὶ ποὺ μετανάστευσαν ἀπὸ τὴ Γερμανία στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο. Κι ὁ μέλανας ζωμὸς τῆς Σπάρτης, κι αὐτὸς γερμανικὸς ἦταν:

…If we consider the ancient Greeks (who were Germanics)… […] Those (Germanics) who had remained in Holstein have not changed in two thousand years, whilst those who had emigrated to Greece raised themselves to the level of civilisation. … I’m convinced that the soup of Holstein is the origin of the Spartan gruel.

Τέτοια, παρτακίστικη, πάντοτε, ἦταν ἡ «Λευκότητα».

Ἄλλοι «Λευκοὶ», τῆς Ku Klux Klan, ἐπιδίδονταν σὲ ἀντι-ιρλανδισμὸ καὶ ἀντι-ιταλισμό, κατὰ τῶν ρωμαιοκαθολικῶν δῆθεν «Λευκῶν ἀδελφῶν τους»:

kkk_-_st_patricks_dau_28cr29

Οἱ δυὸ αὐτοὶ λαοὶ ὅπως καὶ οἱ Ἑλληνοαμερικάνοι (ποὺ ἐπίσης ἦταν στόχος τῶν WASP) τελικὰ τὴ γλίτωσαν, ἀφότου ἐντάχθηκαν στὴ μεσαία τάξη. Σημασία ἔχει ὅτι ἡ KKK ἦταν ἐνάντια καὶ κατὰ τῶν «Λευκῶν» καὶ κατὰ τῶν Ἀφροαμερικάνων.

Βλέπουμε ὅτι ἡ χρήση τοῦ ὅρου «Λευκὸς» δὲν ἔχει αὐτονόητο περιεχόμενο (χρῶμα δέρματος -ποὺ ἔτσι κι ἀλλιῶς δὲν συνιστᾶ «φυλή») ὅπως νομίζεται. Αὐτὸ τὸ «αὐτονόητο» εἶναι τόσο πρόσφατο ὅσο τὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα στὰ χωριὰ τῆς Ἑλλάδας. Εἶναι μιὰ πολιτικὴ ὁρολογία μὲ συγκεκριμένους, μονομερεῖς, σκοπούς.

Ἡ χρήση στὴν Ἑλλάδα τοῦ ὅρου «Λευκός», ὥστε νὰ γεννηθεῖ συμπάθεια γιὰ τοὺς καημένους WASP καὶ Εὐρωπαίους, ποὺ ἁπλῶς λούζονται τὰ ἀδιέξοδα τῆς 400-500 ἐτῶν κτηνωδίας καὶ τοῦ δουλεμπορίου τους σὲ ὅλον τὸν πλανήτη (σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν «ἰμπεριαλιστὴ Ἀλέξανδρο», τὸν ὁποῖο ὑπεραγαποῦν οἱ Ἀσιάτες κατεκτημένοι ἀπὸ αὐτόν), εἶναι ἀκόμη μιὰ μορφὴ ἀποικιοποίησης τοῦ μυαλοῦ τῶν Νεοελλήνων. Ὅπως οἱ Ἀριστεροὶ ἀπὸ τὸ 2010 καὶ ἑξῆς ἀνακαλύπτουν σεξισμὸ καὶ «πατριαρχία» στὴν νεότερη Ἑλλάδα, ὅπως οἱ κομμουνιστὲς τοῦ ’30 ἀνακάλυπταν φεουδαλισμὸ στὸ (μέσο) Βυζάντιο, ἔτσι δημιουργεῖται καὶ μιὰ ἱστορικὰ ἀνύπαρκτη, πολιτική, συμπάθεια μὲ τὸν φερετζὲ τοῦ «Λευκοῦ». Ἀπὸ Ἕλληνες ψυχικὰ ἀποικιοκρατούμενους (τὸ 90% τουλάχιστον τοῦ πληθυσμοῦ), ἀντιγράφονται καὶ μεταφέρονται στὴν Ἑλλάδα ἄγνωστες καὶ ἀνύπαρκτες διαμάχες, καὶ ἄγνωστες καὶ ἄνευ (γιὰ τὸν τόπο μας) ἱστορικοῦ περιεχομένου ὁρολογίες. Τὸ ἴδιο γινόταν καὶ παλαιότερα στὴν Ἀποικία Ἑλλάδα, λ.χ. μὲ τὸ «οὐδετερόθρησκο κράτος», ποὺ ἦταν αἴτημα δυτικοευρωπαϊκὸ ἐξαιτίας δυτικοευρωπαϊκῶν συνθηκῶν καὶ ὑπαρκτῶν προβλημάτων (ὄχι ἀνύπαρκτων, ὅπως στὴν Ἑλλάδα). Μόνο ποὺ σήμερα γίνεται ταχύτερα, ἐξαιτίας τοῦ διαδικτύου. Ὅσο πιὸ ἐξαρτημένη οἰκονομικὰ καὶ στείρα πνευματικὰ εἶναι μιὰ χώρα, τόσο ἀναπαράγει ὡς κοκκορομαχία τὶς διαμάχες στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Μητρόπολής της, τῆς Δύσης, καὶ παθιάζεται μὲ αὐτὲς παίρνοντας τὸ μέρος τοῦ ἑνὸς καὶ τοῦ ἄλλου. Κάνοντας λόγο γιὰ κοκκορομαχία κυριολεκτῶ, γιατὶ δὲν λαμβάνεται ὑπόψη ὁ πραγματικὸς πόλεμος ὅλων ἐναντίον ὅλων στὶς ΗΠΑ: Οἱ Ἰνδοί, οἱ Ἀσιάτες, οἱ Λατίνοι, μποροῦν νὰ συμμαχοῦν ὑπὲρ ἢ κατὰ ἄλλων παλαιότερων «φυλῶν» ὅπως οἱ «Λευκοί», οἱ Μαῦροι, οἱ Ἑβραῖοι. Ἡ δὲ ἀντιπάθεια μεταξὺ Ἰνδοαμερικανῶν καὶ μὴ Λευκῶν ἢ μεταξὺ Ἀσιατῶν καὶ Μαύρων στὶς ΗΠΑ εἶναι γνωστή.

Ὅπως δὲν ὑπάρχει «Λευκὴ φυλή», ἔτσι καὶ δὲν ὑπάρχουν «Εὐρωπαῖοι» ἀπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ ὣς στὰ Οὐράλια παρὰ ὡς εὐχολόγιο. Οἱ τρεῖς εὐρωπαϊκὲς πολιτισμικὲς σταθερές, Ἑλλάδα, Ρώμη, Χριστιανισμός, εἶναι πολὺ γενικές, καὶ ἐξαιρετικὰ διαφορετικὰ ἑρμηνευμένες ἀπὸ Νορδικούς, Λατίνους καὶ Ἀνατολικούς. Ὅπως ὁ Βίσμαρκ ἔλεγε, καὶ ἦταν πιὸ εἰλικρινής: Ὅποιος πολιτικὸς προφέρει τὴ λέξη Εὐρώπη ἁπλῶς ἐπιδιώκει ἀπὸ ἄλλες χῶρες κάποιο πράγμα τὸ ὁποῖο δὲν θὰ τολμοῦσε νὰ ζητήσει μὲ ἄλλη φρασεολογία (I have always found the word Europe on the lips of those politicians who wanted something from other Powers which they dared not demand in their own names)

Ὁ «Νορδικισμός» ἔχει τὸ ἀντίστοιχό του στὸν Ἀφροκεντρισμό. Τὸ πιὸ πρόσφατο παράδειγμα τοῦ δεύτερου ἰδεολογήματος τὸ ὁποῖο ἔχω διαβάσει εἶναι ὁ χαρακτηρισμὸς «Ἀφρικανὸς» γιὰ Ρωμαίους Αὐτοκράτορες καταγόμενους ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ ἐπαρχία τῆς «Ἀφρικῆς», ὅπως ὁ Σεπτίμιος Σεβῆρος. Ἡ ἀπὸ κουτοπονηριὰ ἢ ἀμάθεια σύγχυση αὐτὴ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ρωμαῖοι μὲ τὸν ὅρο Ἀφρικὴ δὲν ἐννοοῦσαν ὁλόκληρη τὴν ἤπειρο ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὶς νότιες ἀκτὲς τῆς Μεσογείου καὶ φθάνει ὣς τὸ Ἀκρωτήριο τῆς Καλῆς Ἐλπίδας, ὅπως ἐννοοῦμε ἐμεῖς, ἀλλὰ μόνο τὸ τμῆμα τῆς σημερινῆς Τυνησίας. Οἱ Αἰγύπτιοι δὲν θεωροῦνταν «Ἀφρικανοί» ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους. Ἄλλωστε ὁ Σεπτίμιος Σεβῆρος ἦταν μισὸς Σημίτης (Καρχηδόνιος) καὶ μισὸς Ρωμαῖος. Δὲν ἦταν αὐτὸ ποὺ λέμε «Μαῦρος», π.χ. Σουδανός, Κονγκολέζος. Δὲν ἦταν «sub-saharan African» γιὰ νὰ τὸ πῶ στὴ μητρική σας γλώσσα καὶ ἰδεολογία-ὁρολογία. Μία ἔρημος χώριζε, ἄλλωστε, τοὺς Ρωμαίους ἀπὸ τοὺς sub-saharan Africans. Ὡστόσο, χαρακτηρίζεται ὡς African, κι ὅποιος ξεγελάστηκε, ξεγελάστηκε μὲ τὸν «πολυπολιτισμὸ τῆς Ρώμης» καὶ τὸν αὐτοκράτορα Obama.

This entry was posted in Αριστερά, Ακροδεξιά, Δυτικοί, Σλάβοι and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to «Λευκοί» καὶ ἄλλες «φυλές»

 1. Ο/Η N λέει:

  Οι φυλές είναι βιολογική πραγματικότητα όπως και το φύλο και δεν νοιάζονται για το τι είπε ο πάσα ένας.Τα δε έθνη έπονται και βασίζονται και πάνω στη φυλετική καταγωγή.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Καλά, διαφωνῶ 100% μαζί σου, γιατὶ ἡ πραγματικότητα εἶναι διαφορετική, καὶ ἡ «λευκὴ φυλὴ» ἔχει τόσους ὁρισμοὺς ὅσους οἱ ἐπίδοξοι δυτικοὶ κατακτητὲς τοῦ πλανήτη. Μὲ τὸ νὰ προσθέσει κάποιος τὸν δικό σου ἢ τῶν σημερινῶν φιλο-«λευκῶν», ἁπλῶς μεγαλώνει ἀκόμη περισσότερο τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀλληλοσυγκρούμενων ὁρισμῶν

   Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s