ὁ χυδαῖος ὄχλος

Οἱ «πλούσιοι & μορφωμένοι» στὴν Ἑλλάδα ἔχουν πολλὰ νὰ χάσουν ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ καὶ γι’ αὐτὸ ἐμβολιάζονται. Δὲν θέλουν νὰ φύγουν ἀπὸ τὴ ζωὴ ὄχι γιατὶ οἱ ἀνεμβολίαστοι «φτωχοὶ καὶ ψεκασμένοι» θέλουν νὰ φύγουν γρήγορα ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτὴ σὲ μιὰν ἄλλη, οὔτε γιατὶ μόνο οἱ «πλούσιοι καὶ μορφωμένοι» ἀγαποῦν τὴ ζωὴ αὐτήν, ἀλλὰ γιατὶ οἱ «πλούσιοι & μορφωμένοι» κυριαρχοῦν στὴ ζωὴ αὐτή. Εἶναι ἡ ἐξουσία, οἱ μικροὶ θεοὶ στὴ θέση τοῦ Παλιοῦ θεοῦ. (Αὐτὸ ἦταν καὶ τὸ νόημα τῆς ἀστικῆς ἐπανάστασης κατὰ τῆς θρησκείας καὶ τοῦ κλήρου.) Ἡ ζωή τους εἶναι τὰ λεφτά τους (ποὺ παρέχουν καὶ τὸ ἐπίχρισμα τῆς μόρφωσης), καὶ τὰ λεφτὰ ἂν δὲν τὰ χρησιμοποιήσουν καὶ ἂν δὲν κάνουν ἐπίδειξη μὲ αὐτά, εἶναι πιὸ ἄχρηστα καὶ ἀπὸ χαλίκια. Μύκονος, Ἄνδρος, Ἐπίδαυρος, Ἕξι νύκτες στὴν Ἀκρόπολι, Ἡρώδειο, Παρίσι, Λονδίνο.

Οἱ ἄλλοι, οἱ «ἀμόρφωτοι ψεκασμένοι» δὲν ἄρχισαν τώρα μὲ τὸν κορωνοϊὸ νὰ ἔχουν «κατώτερες ἀξίες» οἱ ὁποῖες τοὺς κάνουν δύσπιστους στὰ ἐμβόλια. Μὲ τὸ «κατώτερες ἀξίες» ἐννοῶ τὴν οἰκονομικὴ ἀδυναμία νὰ χορέψουν στὰ διάσημα σκυλάδικα καὶ νὰ πᾶνε στὴν Ἐπίδαυρο γιὰ ποιοτικὲς παραστάσεις. Τὶς εἶχαν ἀπὸ πάντα αὐτὲς τὶς «ἀξίες» οἱ «ἀμόρφωτοι ψεκασμένοι». Ὁπότε, τί εἶχαν, τί ἔχασαν. Δηλαδή: Ἂν τὸ ἐμβόλιο τοὺς δίνει ξανὰ τὴν ἐλευθερία νὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ -ἔτσι κι ἀλλιῶς- ποτὲ πρὸ κορωνοϊοῦ δὲν μποροῦσαν νὰ κάνουν (καί, φυσικά, δὲν ἔκαναν), τότε δὲν ἀποτελεῖ μεγάλο δέλεαρ. Τηλεόραση ἔβλεπαν, τηλεόραση βλέπουν. Στὸ πάρκο τῆς γειτονιᾶς κάθονταν, στὸ πάρκο τῆς γειτονιᾶς κάθονται, ἔχοντας πάρει ἕναν καφέ. Ἀντίθετα, οἱ μορφωμένοι-πλούσιοι (μαζὶ μὲ τοὺς πτωχοὺς μὰ μορφωμένους ἄτεκνους, ποὺ ἐξαιτίας τῆς ἰδιότητάς τους αὐτῆς ἔχουν ἱκανότητα γιὰ μεγάλη κινητικότητα, ταξίδια, περιπέτεια κ.λπ.) πρέπει νὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ ἡ οἰκονομική τους δυνατότητα τοὺς παρεῖχε ἀλλὰ ὁ κορωνοϊὸς δὲν τοὺς ἄφηνε. Παρ’ ὅλο ποὺ ἀλλιῶς βιώθηκε ἡ καραντίνα σὲ ἕνα σπίτι 70 τ.μ. καὶ σὲ ἕνα σπίτι μὲ κῆπο σὲ Βόρεια Προάστεια καὶ στὸ Πανόραμα, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι πέρα ἀπὸ τοὺς ἑκατομμυριούχους ποὺ ἔγιναν πλουσιότεροι καὶ τοὺς φτωχοὺς ποὺ ἔγιναν φτωχότεροι, ἡ κοινότητα τοῦ καθημερινοῦ ἐγκλεισμοῦ ἀνάμεσα σὲ «ψεκασμένους» καὶ «μορφωμένους πλούσιους» (δηλαδὴ ἡ ἀχρηστία τοῦ πλούτου τῶν δεύτερων -ἀφοῦ τὰ πάντα, μαγαζιὰ κ.λπ., ἦταν κλειστά) ἦταν ἕνα σὸκ γιὰ τοὺς δεύτερους καθὼς τοὺς ἐξίσωσε μὲ τοὺς πρώτους. Ἔτσι, ὅταν γίνεται ἐπίκληση στὸ «κοινὸ συμφέρον», γίνεται ἐπίκληση γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ σὲ μιὰ κανονικότητα ὅπου ἐπιτέλους ἄφοβα ὁ πλούσιος καὶ μορφωμένος θὰ μπορεῖ νὰ ξαναπάει στὴν Ἄνδρο (ἢ στὴν Ἰκαρία…) ξοδεύοντας-ἐπιδεικνύοντας τὴν ἀνώτερη θέση του, καὶ ὁ φτωχὸς καὶ ἀμόρφωτος βλάκας θὰ μπορεῖ νὰ ξαναπάει γιὰ μπάνιο στὴν Ἐπανομὴ (ἢ γιὰ 3 μέρες στὸ πρῶτο πόδι τῆς Χαλκιδικῆς) ἢ στὸ πάρκο τῆς γειτονιᾶς του. Ἀλλιῶς ἡ ἐξουσία-τυραννία μένει ἀνεφάρμοστη.

Φυσικά, πίσω ἀπὸ τοὺς Ἐπιδαυριῶτες, Ἀνδριῶτες, καὶ Ἡρώδηδες τρέχει ἀγχωμένη μιὰ «μεσαία» τάξη ποὺ φαντάζεται πὼς εἶναι τμῆμα τῆς ἀνώτερης τάξης (παλιά, θὰ παρακολουθοῦσε τὸ καλλιτεχνικὸ ρεπορτὰζ στὶς εἰδήσεις τοῦ MEGA), ἀλλὰ ψοφάει στὰ δεκάωρα+ ὡς ὑπηρέτρια τῶν Ἐπιδαυριωτῶν κ.ἄ. Γι’ αὐτὴν τὴ δῆθεν μεσαία τάξη τὸ διακύβευμα εἶναι τὸ πρεστίζ. Ἀλλὰ μποροῦμε νὰ δοῦμε καὶ ἕναν πρωτοφασιστικὸ πανικό, ὅπως αὐτὸς φαίνεται σὲ σχόλια ἀναρτήσεων φιλελέδικων ἐφημερίδων στὰ ΜΚΔ: Πρέπει νὰ ξεχωρίσουν αὐτοὶ οἱ «μεσαῖοι» ἀπὸ τὴν ἀμόρφωτη πλέμπα. Ἂν δὲν μπορῶ νὰ σοῦ δείξω ὅτι πάω διακοπές, δὲν διαφέρω καὶ πολὺ ἀπὸ ἐσένα ποὺ ἐπὶ «κανονικότητας» δὲν μποροῦσες νὰ πᾶς. Ἡ ἱστορία δὲν ἐπαναλαμβάνεται φυσικά, καὶ τὸ πεπρωμένο τῆς Εὐρώπης δὲν εἶναι ὁ φασισμὸς ἀλλὰ ὁ ἐξισλαμισμός. Περιττὸ νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Ἀριστερά, ὡς ὁ μάνατζερ καὶ μυστικοσύμβουλος τῶν πλουσίων, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τοὺς ὑποστήριξε πιστεύοντας καὶ λέγοντας ὅτι προστατεύει τοὺς φτωχοὺς ἀπὸ τὸ θάνατο καὶ τὸν κορωνοϊό. Γιατὶ ὅπως ἡ Ἀριστερὰ τόσα χρόνια ἀσχολιόταν μὲ τὰ ἀποτελέσματα (π.χ. τὴ μετανάστευση-προσφυγιά) ἀντὶ τῶν αἰτιῶν (πόλεμοι), ἔτσι καὶ τώρα ἔβαλε ὡς ἰδανικό της τὴν ἐπιστροφὴ στὴν παραπάνω κανονικότητα. Κανονικότητα ἂς εἶναι κι ὅ,τι νά ‘ναι. Ὁπότε τὸ μίσος της γιὰ ὅσους «ἐμποδίζουν» τοὺς δεχόμενους τὶς ὑπηρεσίες της (τοὺς πλουσίους) νὰ «ξαναζήσουν» (ξεκάθαρα τονίζουν ὅτι δὲν δίνουν δεκάρα ἂν θὰ ψοφήσουν οἱ «ἀντιεμβολιαστές») εἶναι διπλό. Φυσικά, δὲν ἐννοῶ τὸ ψευτοδίλημμα «οἰκονομία ἢ ὑγεία» ποὺ εἶχε τεθεῖ, γιατὶ καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις οἱ φτωχοὶ εἶχαν τὴν ἐπιλογὴ ἢ νὰ γίνουν φτωχότεροι κι ἀκόμη πιὸ ἐξαρτημένοι ἢ νὰ πεθάνουν.

Πομπηία, γυναικεῖος σκελετός, πλούσιας.

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

5 Responses to ὁ χυδαῖος ὄχλος

  1. Ο/Η ak19701970@gmail.com λέει:

    Εντάξει, η δήλωση ότι η γαλλική επανάσταση έγινε για να πάρουν τη θέση του Θεού οι αστοί (εάν κατανοώ σωστά) είναι άστοχη. Θα έπρεπε να μπορούσατε να βλέπατε τη ΧΑΩΔΗ διάφορα στο βίο ακόμα και ενός «πτωχού» καρδινάλιου της επαρχίας σε σύγκριση με το ποίμνιό του π.χ. το 1775. Στοίχημα ότι θα θέλατε να του…. φάτε το συκώτι ;

    Μου αρέσει!

  2. Ο/Η ak19701970@gmail.com λέει:

    Δηλαδή οι αστοί ήθελαν να αποκαθηλωσουν τη θρησκεία και να πάρουν τη θέση της; Ίσως. Δεν βλέπω ιστορικά, ισχυρά στοιχεία προς τούτο. Από την άλλη, σε μια χαρά θρησκεία εξελίχθηκε ο ατομισμός (με τη θεοποίηση του ατόμου/ανθρώπου) σιγονταροντας τον καπιταλισμό. Και βέβαια, έχουμε άπειρα παραδείγματα συνεργασίας αστικής τάξης με ιερατεία. Ίσως υπερβολικά πολλά.

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s