οὐκρανικά

Κανεὶς ἑλληνικὰ σκεπτόμενος δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ δίνει δεκάρα ὑπὲρ ἢ κατὰ τῆς Οὐκρανίας, τῆς Ρωσίας καὶ τοῦ ΝΑΤΟ. Ἁπλά, ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἀφελληνιστεῖ καὶ εἴμαστε (οἱ γηγενεῖς ἐδῶ κι 100 χρόνια, Ἕλληνες ἐξ Ἑλλήνων κάτοικοί της) ἕνα ἔθνος πρακτόρων, ρωσικῶν, δυτικῶν καὶ ἄλλων. Πρακτόρων ἐν ἀγνοίᾳ τους ἢ ἐν γνώση τους. Ὁ καθένας πράκτορας δικαιολογεῖ τὶς ἐνέργειες τῆς ἀγαπημένης του ξένης δύναμης, εἰδικὰ ὅταν αὐτὲς στρέφονται καὶ κατὰ τῆς Ἑλλάδας, καὶ ταυτοχρόνως βρίζει τοὺς Ἕλληνες-πράκτορες τῶν ἄλλων δυνάμεων.

Δὲν θὰ μᾶς ἔνοιαζε, ἐὰν ἤμασταν Ἕλληνες, ἡ τάχα μου ὀρθόδοξη ὡς κράτος καὶ ὡς κοινωνία Ρωσία, ἡ ὁποία τὰ βρῆκε (προσωρινὰ ἢ μόνιμα, ἀδιάφορο) μὲ τὴν ἰσλαμιστικὴ Τουρκία στὴν προσπάθειά της νὰ ἀποδομήσει τὸ ΝΑΤΟ ἢ τὴ Δύση. Ἡ Ρωσία «πουλᾶ» Ὀρθοδοξία ἐνῶ δὲν εἶναι Ὀρθόδοξη. Ἡ πολιτική της δὲν εἶναι σὰν ἐκείνη τοῦ Βυζαντίου, τὸ ὁποῖο συνδύαζε εἰλικρινὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν κρατικὴ ἐνδυνάμωσή του. Εἶναι ἀπατεωνίστικα ψευτορθόδοξη. Αὐτὸ ποὺ θὰ θέλαμε θὰ ἦταν μιὰ Ρωσία ὄχι ἐθνικιστικὴ ἀλλὰ οὔλτρα ὑπερορθόδοξη. Κράτος καὶ κοινωνία. Μέγας Θεοδόσιος, Νικηφόρος Φωκᾶς, Τσιμισκῆς καὶ βάλε. Μόνο μιὰ τέτοια Ρωσία θὰ μισοῦσε ἀπερίγραπτα τὴν Τουρκία σὲ τέτοιο βαθμὸ ὥστε νὰ θέσει σκοπό της τὴν ἐξαφάνιση τῆς Τουρκίας -ὄχι γιὰ χάρη μας, ἀλλὰ γιὰ γοῦστο της. Τὰ δυτικὰ πνευματικὰ σκουπίδια περὶ «ἐθνικισμοῦ» τῶν Ρώσων ὡς ἀντιτουρκικοῦ μπαμπούλα εἶναι ἀντικειμενικῶς ἀντίθετα πρὸς τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς ὅτι ὅσο πιὸ «κοσμικὴ» καὶ «ἐθνικιστικὴ» γινόταν τὸν 18ο καὶ 19ο αἰ. ἡ τσαρικὴ Ρωσία (ἀντὶ γιὰ μόνο_ὀρθόδοξη), τόσο πιὸ πολὺ φυλετιστικὰ σλαβόφιλη καὶ ἀνθελληνικὴ γινόταν, καὶ τόσο πιὸ πολὺ βοηθοῦσε τὴ μεγάλη Βουλγαρία καὶ ὑποδαύλιζε τὸν ψευτομακεδονισμό. Ἕως τότε, σκασίλα μας οἱ πολιτισμικοί μας δεσμοὶ μὲ τὴν Ρωσία.

(Προφανῶς δὲν θὰ μᾶς ἔνοιαζαν οἱ Οὑνίτες, ποὺ βρίσκονται στὸ λίκνο τῆς ρωσικῆς ἱστορίας καὶ Ὀρθοδοξίας. Πολέμησαν στὸ πλευρὸ αὐτῶν ποὺ κατέλαβαν καὶ κατέστρεψαν τὴν Ἑλλάδα, τῶν Γερμανῶν. Ἀδιαφοροῦμε παγερὰ γιὰ τὶς δικαιολογίες τους καὶ τὶς περιστάσεις σχετικὰ μὲ τὸ γεγονὸς αὐτό)

Δὲν θὰ μᾶς ἔνοιαζε ἡ μοίρα τῆς Ε.Ε. καὶ τοῦ ΝΑΤΟ, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦν μὲ κυρώσεις τὴ Ρωσία ἐὰν εἰσβάλει ἀλλὰ ἀγαπᾶν τὴν Τουρκία, ἡ ὁποία ἔχει εἰσβάλει στὴν Κύπρο, καὶ δὲν τῆς ἔχουν βάλει κυρώσεις. Μᾶς νοιάζει μόνο στὸ βαθμὸ ποὺ ὡς μέλη τῆς Ε.Ε. καὶ τοῦ ΝΑΤΟ θὰ κινδυνεύσουμε νὰ μείνουμε δίχως φυσικὸ ἀέριο ἐξαιτίας τῆς αἰώνιας κόντρας τους πρὸς τὴ Ρωσία καὶ νὰ ὑποστοῦμε ἄλλα πολλὰ προβλήματα. Εἴχαμε μιὰ σκασίλα γιὰ τὴ μοίρα ἐκείνων ποὺ μᾶς ἔδεσαν χειροπόδαρα τὸ 2010 (χάρη σὲ προδότες καὶ ἐκπασοκισμένους Ἕλληνες), ποὺ δὲν κούνησαν τὸ δαχτυλάκι τους τὸ ’22, ποὺ ἔκαναν τὰ γνωστὰ τὸ 1996, καὶ ποὺ μᾶς κατέστρεψαν ἀνεπανόρθωτα τὸ 1204. Ἐὰν παραδείγματος χάριν (τελείως φανταστικὸ τὸ παράδειγμα) τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα ἦταν νὰ βρέξει θειάφι ἡ Ρωσία στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ τὶς ΗΠΑ, μπορεῖ νὰ μὴν χαιρόμασταν καθόλου (ἀπὸ χριστιανικὸ συναίσθημα), ἀλλὰ ὡς κράτος δὲν θὰ βάζαμε οὔτε τὴ γάτα μας νὰ κλάψει. Προφανῶς ὅμως, δὲν εἶναι στὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα οὔτε ἕνας τοπικὸς πόλεμος πόλεμος οὔτε φυσικὰ κανένας παγκόσμιος πόλεμος. Ἀλλὰ τὸ λέμε γιὰ νὰ δείξουμε πόσο ψυχρά, παγερά, βλέπουμε τ’ ἀδέρφια μας τοὺς Δυτικούς.

Θὰ μᾶς ἔνοιαζαν οἱ Ἕλληνες τῆς περιοχῆς, ἡ ἀσφάλειά τους, ἡ ἐθνικὴ καὶ ἐκκλησιαστική τους ταυτότητα. Ὄχι, φυσικά, νὰ τοὺς μαζέψουμε κι αὐτοὺς στὸ ἀγαπημένο μας νοτιοβαλκανικό μας κράτος μπὰς καὶ γίνουμε πολλοί (πράγμα ποὺ ἔγινε ἐξαιτίας τῆς Ἥττας), ἀλλὰ γιὰ νὰ κάνουμε κάτι ἀντίστοιχο μὲ ὅ,τι κάνει ἡ Τουρκία μὲ τοὺς ἀνὰ τὴν χερσόνησο τοῦ Αἵμου καὶ πέριξ τῆς Μαύρης Θάλασσας ἰσλαμικοὺς πληθυσμούς. Ὡς θύλακες ἑλληνικῆς ἐπιρροῆς καὶ ἀνακατεύθυνσης τῆς πολιτικῆς τῶν χωρῶν αὐτῶν ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδας. Καί, φυσικά, θὰ μᾶς ἔνοιαζε τὸ κάθε εἴδους ξεμπρόστιασμα καὶ ἡ ἐξασθένιση τῆς Τουρκίας, στὴν ἐμπλοκή της.

Αὐτὰ βέβαια εἶναι τελείως, «ἐντελῶς τελείως» ἐξωπραγματικά, γιατὶ οἱ Ἕλληνες, εἰδικὰ οἱ «μπατριῶτες» τῶν ΜΚΔ, ἀντὶ νὰ κάνουν κανὰ 2-3-4 παιδιὰ -ἀνάλογα μὲ τὰ λεφτά τους καθένας (νὰ πᾶτε νὰ ζήσετε μὲ τοὺς γονεῖς σας κάνοντας παιδιά! Ἐσεῖς στὴν ξενιτιὰ καὶ τὰ ἐμβάσματα στὴν γυναίκα σας ποὺ ζεῖ μὲ τὰ πεθερικά της κι ἔχει 2 παιδιά, ἐν ἀνάγκῃ)- καὶ νὰ τ’ ἀναθρέψουν ἑλληνορθόδοξα, ἀρχίζουν τὰ σχέδια ἐπὶ χάρτου καὶ τσιριδοκοποῦν περὶ προδοτῶν καὶ ἀνθελλήνων, καὶ φουστῶν καὶ «μας καταστραίφουν τω αίθνως». Αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα ἔχει βεβαίως ὁ αὐνανισμός, διαδικτυακὸς καὶ ἐξωδιαδικτυακός.

Advertisement
This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

30 Responses to οὐκρανικά

 1. Ο/Η Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς λέει:

  Μας πειράζει η σλαβόφιλη Ρωσία αλλά κουβέντα για το ελληνοφιλο Βυζάντιο…
  Περήφανοι που βαφτίσαμε τους Ρως και φυσικά όποιον βαφτίζουμε δεν τον αφήνουμε και μόνο αλλά του στέλνουμε και επίσκοπο Έλληνα σα να είναι ανίκανοι κι αγράμματοι (ίσως και μπεκρηδες όπως τους θέλουν πολλοί ακόμη και σήμερα )..
  Οι περισσότεροι επίσκοποι Κιέβου Έλληνες….
  Και φυσικά ούτε ένας πατριάρχης Κων/πολεως Ρώσος…

  Συνήθειες των ορθοδόξων που κρατάνε αιώνες….ακόμη και σήμερα ακούς επίσκοπος Καμερούν και πας να δεις κάνα μαύρο αλλά τελικά βλέπεις ασπρο-ελληνα, όπως αντί για κίτρινο και πάλι ασπρο-ελληνα κτλ κτλ

  Αλλά κι από την άλλη, για όλα φταίνε οι παπικοί που π.χ. τόλμησαν να πουν ότι το καθαρτήριο πυρ είναι κτιστό κι εμείς για να τους αντικρούσουμε φτάσαμε να λέμε σήμερα ότι το πυρ της κόλασης είναι Άκτιστο δηλαδή ο θεός είναι και το πυρ της κόλασης.. παρόλο που διαβάζουμε στην παραβολή της κρίσεως ότι ο Κύριος θα διώξει από κοντά Του τους κολασμένους και θα τους στείλει στο πυρ το αιώνιο, «πορεύεσθε απ’εμου…εις το πυρ το αιώνιο…το ητοιμασμένον τω σατανά….» ..
  Τους διώχνει μακριά του στον …εαυτό Του;;

  Τα λίγα λόγια ζάχαρη…καλύτερα να μη μιλάτε πολύ για θέματα που δεν έχετε κατανοήσει..

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Μας πειράζει η σλαβόφιλη Ρωσία αλλά κουβέντα για το ελληνοφιλο Βυζάντιο…

   Τὸ Βυζάντιο δὲν ἦταν ἑλληνόφιλο. Ἦταν ἑλληνικό. Εἴτε σᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι. Ἐμᾶς δὲν μᾶς ἀρέσει ποὺ σηκώθηκαν νὰ ἁρπάξουν τὴ Μακεδονία διὰ τῶν βαλκάνιων Σλάβων. Οὔτε ποὺ ἀναγνώρισαν τὰ Σκόπια ἀπὸ τοὺς πρώτους τὸ 1992. Κλασσικοὶ ἀχάριστοι, ποὺ πρῶτο μέλημά τους μόλις ἀπέκτησαν πολιτισμὸ (γραφή) καὶ Ὀρθοδοξία ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ἦταν πῶς νὰ κατέβουν στὸ Αἰγαῖο, νὰ διαγουμίσουν, καὶ νὰ διαχωρίζουν τοὺς πιστοὺς στὴ Μακεδονία βάσει τῆς γλώσσας καὶ μὲ ὅπλο τὴν τρομοκρατία τῶν κομιτατζήδων. Ζητᾶνε καὶ τὰ ρέστα.

   Περήφανοι που βαφτίσαμε τους Ρως και φυσικά όποιον βαφτίζουμε δεν τον αφήνουμε και μόνο αλλά του στέλνουμε και επίσκοπο Έλληνα σα να είναι ανίκανοι κι αγράμματοι (ίσως και μπεκρηδες όπως τους θέλουν πολλοί ακόμη και σήμερα )..

   Φυσικά, καὶ δὲν θὰ τὸν ἀφήναμε, γιατὶ εἶναι νέος στὴν πίστη καὶ θέλει καθοδήγηση.
   Τὰ περὶ ἀλκοολισμοῦ τῶν Ρώσων γιὰ νὰ τὸ ἐγείρετε ὡς θέμα, ἴσως θὰ εἴχατε νὰ πεῖτε καὶ κάτι σχετικὰ περὶ τοῦ ἀντιθέτου
   Ἡ Ρωσία ἔχει τὴν πρωτιά:
   https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/alcohol-use-disorders-(15-)-12-month-prevalence-(-)-with-95-


   Οι περισσότεροι επίσκοποι Κιέβου Έλληνες….
   Και φυσικά ούτε ένας πατριάρχης Κων/πολεως Ρώσος…

   Ἔτσι εἶναι τὸ λογικό, ὁ μεγαλύτερος καὶ παλαιότερος νὰ ἐποπτεύει τὸν μικρότερο καὶ τὸν νεοφώτιστο. Δὲν θὰ σηκωθοῦν τὰ πόδια νὰ χτυπήσουν τὸ κεφάλι. Ἀντίθετα, ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν ἑλληνικὴ καὶ δὲν εἶχε Ρώσους πιστούς. Ὄχι ὅτι δὲν προσπάθησαν νὰ τὴν κατακτήσουν στὸν Α΄ Παγκόσμιο.
   Ἄλλωστε ἡ «Ἁγία Ρωσία» εἶχε πεῖ ὅτι εἶναι ἐσωτερικὸ θέμα τῆς Τουρκίας ἡ μετατροπὴ σὲ τζαμὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Τώρα, σᾶς πείραξε καὶ ἡ ἐθνικότητα τοῦ Πατριάρχη;

   Συνήθειες των ορθοδόξων που κρατάνε αιώνες….ακόμη και σήμερα ακούς επίσκοπος Καμερούν και πας να δεις κάνα μαύρο αλλά τελικά βλέπεις ασπρο-ελληνα, όπως αντί για κίτρινο και πάλι ασπρο-ελληνα κτλ κτλ

   Καταρχάς, ἢ ψεύδεσαι ἢ ἀγνοεῖς τὴν πραγματικότητα. Μαῦροι ἐπίσκοποι καὶ μητροπολίτες, καὶ ὑπάρχουν καὶ χειροτονοῦνται στὴν Ἀφρική.
   Παραδείγματα ἐνδεικτικά:

   https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-ef9da48efb7580f5faabdbb5289fde55-mzj

   Γι’ αὐτὸ λοιπὸν καὶ τώρα οἱ Ρῶσοι θὰ κάνουν Ἐξαρχία στὴν Ἀφρική: γιὰ νὰ σώσουν τοὺς Ἀφρικάνους ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξάνδρειας (!) Κλασσικοὶ διασπαστὲς τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ Σλάβοι, ἐθνοφυλετιστὲς ἀπὸ κούνια, ὅπως ἦταν καὶ στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιόχειας, ποὺ τὸ πολεμοῦσαν ταυτόχρονα Ρῶσοι πράκτορες (γιὰ τὸ… καλὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, ναί; ) καὶ μισιονάριοι Παπικοί, τὸν 19ο αἰώνα. Ἔχουν γεμίσει τὴν Ἀμερικὴ μὲ ρώσικες ἐκκλησίες (ἐνῶ ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἔχει τὰ δικαιώματα!), καὶ τοὺς πείραξε ποὺ οἱ πρῶτοι ἀφρικανοὶ ἐπίσκοποι εἶναι Ἕλληνες.

   Θεολογικά, εἶστε ἄσχετος καὶ ἀδιάβαστος, καὶ δὲν θὰ ἀσχοληθῶ μὲ ὅσα ἄνευ νοήματος καὶ ἄσχετα μὲ τὴν ἀνάρτηση λέτε. Πᾶτε καὶ μάθετε τί θὰ πεῖ ἐθνοφυλετισμός, ἔτσι γιὰ τὰ προκαταρκτικά.

   Ἴσως -ἂν τὸ πρόβλημά σας δὲν εἶναι οἱ κακοὶ ἐθνικιστὲς Ἕλληνες- σᾶς τσίγκλισε ποὺ θίξαμε τὴν Ἁγία Ρωσία, ποὺ εἶναι τόσο ψεύτικα “Ἁγία” ὥστε ἀκόμη καὶ τὸ ἔμβλημά της, τὸν δικέφαλο ἀετό, τὸ ἔχει κλεμμένο ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, τοὺς ὁποίους βρίζει ἐξαιτίας τοῦ ἀπύθμενου σλαβικοῦ κόμπλεξ της. Ποὺ ἔχει μόνο 6% τακτικὴ παρακολούθηση τῆς κυριακάτικης λειτουργίας πολὺ λιγότερη τῆς Ἑλλάδας ἀλλὰ καὶ ἄλλων Ὀρθόδοξων (οἱ Σέρβοι μόνο 6% ! Βούλγαροι μόνο 5% !! ) καὶ παριστάνει ὅτι «τὴν καταπιέζουν οἱ Ἕλληνες ποὺ θέλουν ἕλληνα ἐπίσκοπο». Αὐτὸ ποὺ πονᾶ περισσότερο κάποιους ἄλλους, μιλώντας γενικότερα τώρα, εἶναι ποὺ τὰ σλαβικὰ χεράκια κόπηκαν ὅσες φορὲς προσπάθησαν νὰ ἐφαρμόσουν τὸν πατροπαράδοτο “πολιτισμό” τους καὶ νὰ ἁρπάξουν τὴ Μακεδονία (Μακεδονικὸς Ἀγώνας, Β΄ Βαλκανικός, Α΄ Παγκόσμιος, Κατοχή: πότε ΟΧΡΑΝΑ [ὅταν οἱ βαλκάνιοι σύμμαχοι τοῦ Χίτλερ νικοῦσαν] καὶ πότε ΣΝΟΦ [ὅταν οἱ Ναζὶ ἔχαναν]: κλασσικὰ καρναβάλια σλαβικά)

   Μου αρέσει!

   • Ο/Η ak1970 λέει:

    Μόλις παρακολουθήσαμε την ισοπέδωση ενός αδαούς ρωσοφιλου. Εύγε «χρονογραφιες» ! Ακόμα και σήμερα, σχεδόν 1100 χρόνια από τον εκχριστιανισμό τους, αδυνατούν νοηματικά να συλλάβουν τους Αγίους Πατέρες και την ερμηνεία που δίνουν στην κόλαση, στο αιώνιο πυρ κτλ. θεωρώντας ότι εννοούσαν ότι ο Θεός θα στείλει τους αμαρτωλούς στον….εαυτό Του!!! Εμ δεν κατανοούν, εμ θέλουν και πρωτοκαθεδρία στην Ορθοδοξία ! Θλίψη και μόνο θλίψη.

    Αρέσει σε 1 άτομο

   • Ο/Η Δ. Μ. λέει:

    Ο ανθελληνισμός που κρύβεται πίσω από τον εθνοφυλετισμό που προσάπτουν στους Έλληνες είναι το σημείο σύγκλισης των Ρώσων «Ορθόδοξων» και των Παπικών…

    Αρέσει σε 1 άτομο

 2. Ο/Η Ἀνώνυμος λέει:

  Εὖγε!
  Ἡ τελευταία παράγραφος εἶναι ὅλα τὰ λεφτά :

  » Ὁ Ρωμιός; Ἄφεριμ! Μυαλὸ κουκούτσι!
  Ἀπὸ τὸν καφενὲ στὴν Πόλη μπαίνει,
  τοῦ ναργιλὲ κρατῶντας τὸ μαρκούτσι.»

  Μὲ τὴ διαφορά,
  ὅτι τὸν καιρὸ ποὺ τά ᾽γραφε αὐτὰ ὁ Κ. Παλαμᾶς,
  οἱ Ἕλληνες τεκνοποιοῦσαν ἀκόμα, ὁ δὲ βιταλισμὸς τοῦ ἐθναρίου ἦταν στὸ φόρτε του. Στὶς στρατῶνες (μὲ κάτι ἀρειμάνιους μουστακαλῆδες Λοχίες), στὴν στάνη, στὴν ψαρότρατα, στὴν φάμπρικα, στὴν ξενητειά, μὲ τὸ ἀλέτρι στὰ κατσάβραχα κττ
  Οἱ ὁπαδοὶ τοῦ Αὐνὰν ἀποτελοῦσαν πράγματι μειοψηφία τὴν ἐποχὴ ἐκείνη. Ἀφῆστε ποὺ ἀσκοῦσαν ἀποκλειστικῶς ἐξωδιαδικτυακὰ τὸ ἐπιτήδευμα, ἐνῶ οἱ σημερινοί ….

  Αρέσει σε 1 άτομο

 3. Ο/Η Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς λέει:

  Το άλμα σας είναι σημαντικά μεγάλο…από το 1000μ.χ. πήγατε κατευθείαν στους βαλκανικούς..στο μεταξύ οι Ρώσοι ενώ έγιναν χριστιανοί έκαναν να δουν επίσκοπο μη ελληνικής καταγωγής πάνω από 2 αιωνες..
  Εσείς το βλέπετε φυσιολογικό αλλά είναι έτσι;;
  Μιλάτε για εποπτεία σα να πρόκειται για εταιρεία.. απ’ό,τι θυμάμαι η σειρά έχει ως εξής, μετά την ιεραποστολή εκλέγεται επίσκοπος από τους ντόπιους και φυσικά αν οι ντόπιοι νοιώσουν σα να είναι παράρτημα των νονών τους ίσως νοιώσουν άβολα, άσχημα… Φυσιολογικά πράγματα δηλαδή αν κι εσείς τα βλέπετε αλλιώς ότι θα σηκωθούν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι κτλ κτλ
  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ιεραποστολή χριστιανική οπότε τέτοιες εκφράσεις δε ταιριάζουν.

  Δεν ειπα ό-λ-ο-ι οι επίσκοποι Αφρικής, Ασίας κτλ είναι ασπροελληνες.. δε καταλάβατε καλά…ακόμη και σήμερα δε μπόρεσε να αναδειχθεί επίσκοπος Αμερικής από τους εκεί ορθόδοξους;; Όχι βέβαια, σίγουρα θα υπήρχε κάποιος άξιος αλλά τι;
  Είναι η συνήθεια, με την οποία είστε σύμφωνος, να στέλνουν επίσκοπο από την Πόλη..
  ό,τι και να πείτε έτσι έχει το πράγμα!

  Αλλά και για το άλλο μέγα θέμα σχετικά με τους παπικούς και τη σχέση μας με αυτούς και το ζήτημα που εγραψα παραπανω δε θα πείτε κάτι;

  Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς λέει:

  Και δε σχολίασα το
  «Τὸ Βυζάντιο δὲν ἦταν ἑλληνόφιλο. Ἦταν ἑλληνικό. Εἴτε σᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι.»

  Έχετε την άποψη ότι μόνο οι Έλληνες βυζαντινοί που δεν ήταν ελληνόφιλοι αλλά καθαροί Έλληνες θα πρέπει να κοιτούν το συμφέρον τους και π.χ. οι Ρώσοι είναι σλαβόφιλοι αν και καθαροί Σλάβοι όταν κάνουν ο,τι βλέπουν να κάνουν οι νονοί τους;;
  Είτε σας αρέσει είτε όχι οι Ρώσοι δεν είναι σλαβόφιλοι αλλά Σλάβοι.

  Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς λέει:

  Αφού πιάσατε και το θέμα της Αφρικής καλό είναι να δείτε κι αυτό
  http://aktines.blogspot.com/2022/02/blog-post_85.html?m=1
  αφού όπως φαίνεται τα βλέπετε μόνο ως βαθειά αντιρωσος

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ἀπαντῶ σὲ ὅλα τὰ σχόλιά σας ἐδῶ.


   Το άλμα σας είναι σημαντικά μεγάλο…από το 1000μ.χ. πήγατε κατευθείαν στους βαλκανικούς..στο μεταξύ οι Ρώσοι ενώ έγιναν χριστιανοί έκαναν να δουν επίσκοπο μη ελληνικής καταγωγής πάνω από 2 αιωνες..
   Εσείς το βλέπετε φυσιολογικό αλλά είναι έτσι;;

   Φυσικά, καὶ τὸ βλέπω. Τί νομίζετε ὅτι εἶναι 2 αἰῶνες σὲ μιὰ ἐποχὴ ἀγραμματοσύνης καὶ προλήψεων; Πολλοί; Ὅτι γίνεται μεγάλη πρόοδος; Ἄνοιγε κανεὶς τὸ 1100 μ.Χ. τὸ διαδίκτυο καὶ διάβαζε τὰ ἅπαντα τοῦ Χρυσόστομου; Πρόλαβαν νὰ διαβάσουν τοὺς Πατέρες; Ὄχι. Νὰ τοὺς κατανοήσουν; Ὄχι. Καὶ μὲ ρωτᾶτε τί δουλειὰ εἶχαν οἱ Ἕλληνες 2 αἰῶνες μετά;
   Ξεχνᾶτε ὅτι γιὰ κάποιους αἰῶνες οἱ Ρῶσοι ἦταν ὑποτελεῖς στοὺς Μογγόλους. Νομίζετε ὅτι τότε ἀνθοῦσε ἡ Ὀρθοδοξία, δηλαδή, καὶ ἦταν περιττὴ ἡ παρουσία τῶν Ἑλλήνων;
   Οἱ Ρῶσοι θὰ μοῦ πεῖτε κάποτε τί γυρεύουν μὲ τὶς ρώσικες ἐκκλησίες στὴν Ἀμερική; Ποὺ δὲν σέβονται κανέναν πανάρχαιο ἐκκλησιαστικὸ κανόνα;

   Μιλάτε για εποπτεία σα να πρόκειται για εταιρεία.. απ’ό,τι θυμάμαι η σειρά έχει ως εξής, μετά την ιεραποστολή εκλέγεται επίσκοπος από τους ντόπιους και φυσικά αν οι ντόπιοι νοιώσουν σα να είναι παράρτημα των νονών τους ίσως νοιώσουν άβολα, άσχημα… Φυσιολογικά πράγματα δηλαδή αν κι εσείς τα βλέπετε αλλιώς ότι θα σηκωθούν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι κτλ κτλ
   Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ιεραποστολή χριστιανική οπότε τέτοιες εκφράσεις δε ταιριάζουν.

   Οἱ Ἀφρικανοὶ δὲν μᾶς παραπονέθηκαν οὔτε ἄβολα ἔνοιωσαν. Ἴσα-ἴσα, ἐπειδὴ οἱ Ἕλληνες δὲν εἴμαστε ἀποικιοκράτες στὴν Ἀφρική, δὲν μοιάζαμε τῶν Καθολικῶν καὶ Προτεσταντῶν, οὔτε ζάμπλουτη εἶναι ἡ Ἑλλάδα ὥστε νὰ ἐντυπωσιάσει μὲ τὸν πλοῦτο της συγκρινόμενη μὲ Γάλλους καὶ Ἀμερικάνους μισσιονάριους. Μόνοι οἱ αἰώνιοι παραπονούμενοι ἐνοχλοῦνται. Οἱ Σλάβοι. Γιατί τόσο μίσος; Ἐπειδή, ὅταν τοὺς προσηλυτίσαμε, ζοῦσαν κυριολεκτικὰ στὴν προϊστορικὴ ἐποχή, δηλαδὴ πρὸ τῆς ἀνακάλυψης τῆς γραφῆς (εἶχαν γραφή;;) μὲ τὶς πρωτόγονες κατοικίες τους, τὰ μονόξυλά τους, τὴν πρωτόγονη πολιτικὴ ὀργάνωσή τους, τὶς ἐπιδρομές τους ἐναντίον μας, καὶ μὲ κάτι θεοὺς-ξόανα ποὺ μπροστά τους ἀκόμη κι οἱ θεοὶ τῆς Ρώμης καὶ τῆς Ἑλλάδας ἦταν διανοητικὸ ἐπίτευγμα. Γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ αἴτια, δὲν τὸ ἄντεξαν οἱ Σλάβοι, καὶ δὲν τὸ ἀντέχουν ἀκόμη, παρ’ ὅλο ποὺ πέρασε ὁ καιρὸς τοῦ Βυζαντίου. Βγάζουν ἀκόμη τὸ κόμπλεξ τους.

   Στείλαμε στοὺς Ρώσους σας τὸν Μάξιμο τὸν Γραικό, γιὰ νὰ τοὺς ξαναφτιάξει τὶς μεταφράσεις τῶν Πατέρων καὶ νὰ κάνει νέες μεταφράσεις, τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν ἀποστολικῶν κανόνων, κ.λπ. κ.λπ., καὶ ἡ Ρωσία γιὰ «εὐχαριστῶ» τὸν φυλάκισε ἐπὶ 25 ὁλόκληρα χρόνια.
   Φέρθηκε ἡ Ἑλλάδα στοὺς Ρώσους ἁγίους ἔτσι;

   Δεν ειπα ό-λ-ο-ι οι επίσκοποι Αφρικής, Ασίας κτλ είναι ασπροελληνες.. δε καταλάβατε καλά…

   Εἴπατε «πας να δεις κάνα μαύρο αλλά τελικά βλέπεις ασπρο-ελληνα». Ὅταν ὅμως λὲς ὅτι πᾶς νὰ δεῖς Μαῦρο ἀλλὰ βλέπεις Ἕλληνα (καὶ ὄχι Μαῦρο), σημαίνει ὅτι δὲν βλέπεις στὴν Ἀφρικὴ κανέναν Μαῦρο ὅταν «πᾶς νὰ δεῖς». Σᾶς ἔδειξα, μὲ τελείως πρόχειρο ψάξιμο, 3 ἐπισκόπους καὶ μητροπολίτες. Δηλαδή, βλέπεις καὶ παραβλέπεις μαῦρο ἐπίσκοπο. Γι’ αὐτό, τὸ γυρίσατε στὸ «δὲν εἶπα ὅτι «δὲν βλέπεις καὶ κανὰ Μαῦρο»». Ἂν ἐξαρχῆς πρόθεσή σας ἦταν νὰ πεῖτε ὅτι «δὲν εἶναι ὅλοι Ἕλληνες», θὰ τὸ λέγατε. Γιατί δὲν γράψατε π.χ. «Ἀκοῦς ἐπίσκοπος Οὐγκάντας, καὶ πᾶς νὰ δεῖς κανὰ Μαῦρο, καὶ βρίσκεις Μαῦρο»;; Μιὰ χαρὰ κατάλαβα…

   Θὰ μοῦ πεῖτε, οἱ Ρῶσοι θὰ φτιάξουν Ἐξαρχία στὴν ἈΦρική. Ὅπως ἔφτιαξαν καὶ στὴν Μακεδονία, ποὺ μὲ τὸ πιστόλι στὸν κρόταφο καὶ ρούβλια οἱ Ρῶσοι καὶ τὰ βαλκανικὰ τσιράκια τους ἄλλαζαν τὴ συνείδηση τῶν χωρικῶν. Μὲ τέτοια πατερικὰ καὶ ὀρθόδοξα ἐπιχειρήματα, αὐτὰ ποὺ καταλαβαίνουν οἱ Σλάβοι. Κι ὅταν ἀπέτυχαν, σᾶς φταῖνε κι ἀπὸ πάνω, οἱ ἀμυνόμενοι Ἕλληνες.

   ακόμη και σήμερα δε μπόρεσε να αναδειχθεί επίσκοπος Αμερικής από τους εκεί ορθόδοξους;; Όχι βέβαια, σίγουρα θα υπήρχε κάποιος άξιος αλλά τι;
   Είναι η συνήθεια, με την οποία είστε σύμφωνος, να στέλνουν επίσκοπο από την Πόλη..
   ό,τι και να πείτε έτσι έχει το πράγμα!

   Θὰ μοῦ ἀπαντήσετε πρῶτα (τρίτη φορὰ ρωτῶ) τί δουλειὰ ἔχει ὁ σλαβικὸς κόσμος στὴν Ἀμερικὴ νὰ στήνει ρωσικὲς ἐκκλησίες σὲ χῶρο ποὺ ἀνήκει στὴν Κωνσταντινούπολη; Δὲν εἶναι συνήθεια, εἶναι κανόνας ποὺ ὑπάρχει πολὺ πρὶν ἐμφανιστοῦν ὡς Ρῶσοι, Βούλγαροι καὶ Σέρβοι στὴν ἱστορία.

   Ἔχει καὶ ἄλλο λόγο βέβαια. Ξέρουμε ὅτι πολλοὶ νεοφώτιστοι κάτοικοι τῆς Ἀμερικῆς (καὶ WASP καὶ ἄλλοι) νοθεύουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση (μὲ γκόσπελ κ.λπ., ποὺ δὲν ἔχουν τὴν ὀρθόδοξη πνευματικότητα), ὅποτε τοὺς δίνεται ἡ εὐκαιρία . Θέλουν ἀκόμη κάποια ἐπίβλεψη. Τί νομίζετε, ὅτι ἄντε γίναν Ὀρθόδοξοι καὶ θὰ διαλύσουν τὴν Ὀρθοδοξία;

   Αλλά και για το άλλο μέγα θέμα σχετικά με τους παπικούς και τη σχέση μας με αυτούς και το ζήτημα που εγραψα παραπανω δε θα πείτε κάτι;

   Νὰ πᾶτε νὰ διαβάσετε τί λένε οἱ Ἕλληνες Πατέρες γιὰ τὴν Κόλαση. Θὰ μποροῦσα νὰ σᾶς ἀπαντήσω, ἀλλὰ δὲν σᾶς ἀπαντῶ. Κάνετε καὶ καμμιὰ βόλτα στὴ Θεολογική, ἀγοράστε κανὰ βιβλίο.
   Ἄλλωστε, ἐσεῖς δὲν ἀπαντήσατε τίποτε γιὰ τὴν πρωτιὰ στὸν ἀλκοολισμὸ τῶν Ρώσων. Γιατί νὰ σᾶς ἀπαντήσω ἐγώ;

   Έχετε την άποψη ότι μόνο οι Έλληνες βυζαντινοί που δεν ήταν ελληνόφιλοι αλλά καθαροί Έλληνες θα πρέπει να κοιτούν το συμφέρον τους και π.χ. οι Ρώσοι είναι σλαβόφιλοι αν και καθαροί Σλάβοι όταν κάνουν ο,τι βλέπουν να κάνουν οι νονοί τους;;
   Είτε σας αρέσει είτε όχι οι Ρώσοι δεν είναι σλαβόφιλοι αλλά Σλάβοι.

   Οἱ Ρῶσοι εἶναι σλαβόφιλοι καὶ ἀνθέλληνες, ἐνῶ οἱ Βυζαντινοὶ Ἕλληνες δὲν ἦταν ἀντισλάβοι. Φυσικά, ἐπειδὴ οἱ Σλάβοι ἔκαναν ἐπιθέσεις στὸ Βυζάντιο καὶ παράνομα καταπατοῦσαν ἐδάφη ποὺ ἦταν γιὰ αἰῶνες Βυζαντινά, κανονικὰ οἱ Βυζαντινοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς φερθοῦν ἐξαρχῆς μὲ τὸν χειρότερο τρόπο. Ἀντιθέτως, ἔμαθαν στοὺς εἰσβολεῖς τὸν πολιτισμό.

   Οἱ Βυζαντινοὶ ἕλληνες δὲν κύτταζαν ἐγωιστικὰ τὸ συμφέρον τους, ὅπως οἱ Ρῶσοι, οἱ Βούλγαροι καὶ οἱ Σέρβοι. Ἂν τὸ κύτταζαν, δὲν θὰ ἐκχριστιάνιζαν τοὺς Ρώσους, τοὺς ὁποίους θὰ μποροῦσαν ἁπλῶς νὰ ἀποκρούουν. Οὔτε θὰ ἔδιναν τὸ ἀλφάβητο σὲ χῶρες πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὰ βυζαντινὰ ἐδάφη. Καὶ θὰ ἐξελλήνιζαν τοὺς Σλάβους, ἀντὶ νὰ τοὺς ἐπιτρέψουν (δίνοντάς τους ἀλφάβητο) νὰ γράφουν καὶ νὰ σκέφτονται στὶς σλαβικὲς γλῶσσες. Ὅπως οἱ Ἄραβες μετέτρεψαν σὲ ἀραβόφωνους ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς βόρειας Ἀφρικῆς.

   Ἀντίθετα, οἱ Ρῶσοι ὡς ἐθνικιστὲς ἤθελαν νὰ χωρίζουν τοὺς Ὀρθόδοξους τῆς Μακεδονίας, προσπαθώντας μὲ λεφτὰ καὶ μὲ ἔνοπλη βία νὰ τοὺς ἀλλάζουν τὴν γλώσσα τῆς λειτουργίας ἀκόμη κι ὅταν οἱ κάτοικοι δὲν ἤθελαν νὰ ἀλλάξει ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα.

   Οἱ Βυζαντινοὶ Ἕλληνες ὅποτε ἀπελευθέρωναν ἕναν τόπο ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ (Κρήτη, Κύπρο), ἐκχριστιάνιζαν καὶ ἐπανεκχριστιάνιζαν τοὺς κατοίκους του. Ἐνῶ οἱ Ρῶσοι σας τὰ πᾶνε πολὺ καλὰ μὲ τοὺς Μουσουλμάνους τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας. Δὲν τολμᾶνε νὰ τοὺς ἐκχριστιανίσουν! Ὅταν τὴν κατέκτησαν, δὲν τὴν ἐκχριστιάνισαν, αὐτοὶ οἱ τάχα σπουδαῖοι Ὀρθόδοξοι, ποὺ τοὺς ὑποτιμοῦμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες.

   Δεῖτε ὅλη τὴν σλαβικὴ ἱστορία, γεμάτη ἀχαριστία καὶ κομπλεξικὴ κακία ἐκ μέρους τῶν Σλάβων. Δὲν χρειάζεται νὰ πηδήξω 1.000 χρόνια, συνέχεια τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια:

   Ἐμεῖς φιλοξενούσαμε τὰ Σερβόπουλα ὅταν τὴ δεκαετία τοῦ 1990 βομβαρδιζόταν ἡ Σερβία, κι ἡ Σερβία ἀναγνώριζε τὰ Σκόπια ὡς Μακεδονία, μὴ τυχὸν χάσει ἐπιρροή. Σκασίλα τους γιὰ τοὺς Ἕλληνες ποὺ τοὺς βοήθησαν!
   Καὶ ἀποφύγαμε ὅσο μπορούσαμε (καίτοι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ) τὴν ἐμπλοκὴ σὲ βάρος τῆς Σερβίας, παρ’ ὅλο ποὺ ξέραμε ὅτι ἡ Τουρκία θὰ χρησιμοποιοῦσε τὴ φιλορθόδοξη στάση μας ὡς ἐπιχείρημα ἐναντίον μας!!
   Καὶ ἡ σλαβόφιλη Ρωσία, πρώτη-πρώτη (1992), ἀναγνώρισε τὰ Σκόπια σὲ βάρος τῆς ἱστορίας τῆς Μακεδονίας.
   Ἐμεῖς ἐπιτρέψαμε στὸν ἄθλιο σερβικὸ στρατὸ στὸν Α΄ Παγκόσμιο νὰ περάσει στὴν Ἑλλάδα καὶ συγκεκριμένα στὴν Κέρκυρα γιὰ νὰ μὴν αἰχμαλωτιστεῖ ἀπὸ τοὺς Αὐστριακούς, καὶ σὲ ἀντάλλαγμα οἱ Σέρβοι ὑποστήριζαν τὴν ὕπαρξη μακεδονικοῦ ἔθνους.
   Οἱ Σέρβοι τοῦ Μεσαίωνα μπούκαραν, σὰν Σταυροφόροι, στὰ βυζαντινὰ ἐδάφη τῆς Μακεδονίας τὸν 14ο αἰώνα, μὲ τὸ ἔτσι θέλω, ἐνῶ οἱ ἐκκλησίες τους στὴ νότια Σεβρία εἶναι ζωγραφισμένες, ὄχι λίγες, ἀπὸ πάμπολλους Ἕλληνες, μὲ ἑλληνικὲς ἐπιγραφές (γιὰ τὸν αὐτοκράτορα Ἀλέξιο) στὰ Σκόπια. Αὐτὸ εἶναι τὸ εὐχαριστῶ.
   Οἱ Βούλγαροι ἐνοχλοῦσαν τὸ Βυζάντιο ποὺ ἀντιμετώπιζε ὁλομόναχό του τὸ Ἰσλάμ γιὰ νὰ σώσει τὸν χριστιανικὸ πολιτισμό, νὰ ἁρπάξουν, οἱ Βούλγαροι, σὰν ὕαινες. Ἀντὶ νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τοὺς Σαρακηνούς, ἀσχολούμασταν μὲ τοὺς δυστυχισμένους Σλάβους, χάνοντας χρόνο καὶ δυνάμεις.

   Θέλετε κι ἄλλα;; Ἡ Ρωσία δὲν κορόιδεψε τοὺς Ἕλληνες στὰ Ὀρλωφικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τοὺς ἀφήσει ἀνυπεράσπιστους νὰ σφάζονται ἐπὶ 10 χρόνια ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς;;

   Ἡ Ρωσία δὲν ἀποκήρυξε τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἐπιτρέποντας στοὺς Δυτικοὺς νὰ στείλουν «φιλέλληνες» πράκτορες καὶ δάνεια στὴν Ἑλλάδα ὑποδουλώνοντάς την στὴ δυτικὴ ἐπιρροή;;
   Ἡ Ρωσία δὲν ἐπέτρεψε στὸν Σουλτάνο νὰ εἰσβάλει στὴ Μολδοβλαχία κατὰ τοῦ Ὑψηλάντη;;

   Τί γυρεύανε οἱ Σλάβοι νὰ ἁρπάξουν; Τόσα καταλάβαιναν ἀπὸ Ὀρθοδοξία, κι ἔτσι φέρονταν.

   Τοὺς πείραξαν οἱ Ἕλληνες ἐπίσκοποι ποὺ τοὺς ἐκπολίτιζαν ἐπὶ αἰῶνες…

   Μου αρέσει!

 6. Ο/Η Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς λέει:

  Σχετικά με τα όσα είπαμε θα ήθελα να σας πω ότι δε με πείσατε. Γιατί;
  Για τον απλό λόγο ότι, είτε σας αρέσει είτε όχι από τον Απόστολο Παύλο κιόλας ξέρουμε τη σειρά των πραγμάτων κατά την ιεραποστολή όπως είπα και πριν..
  Δόξα τω Θεώ απο τα πρώτα χρόνια μετά τον εκχριστιανισμό τους, αναδείχθηκαν ρώσοι άγιοι όχι όμως και επίσκοποι…
  Περίεργο; Όχι για εσάς που θέλετε εποπτεία από το Νονό.
  Εποπτεία και σε κράτος(ΗΠΑ) 350 εκατομ κατοίκων με επίσκοπο από το Μακροχώρι της Πολης
  Το πιο περίεργο για μένα είναι ότι συμφωνείτε!

  Αν δε θέλετε να μου πείτε για το άκτιστο πυρ της κόλασης ίσως ο @ακ1970 θα μπορούσε να μπει στον κόπο;
  Δηλαδή πως το λένε οι ορθόδοξοι θεολόγοι; Δε λένε στην ουσία ότι το πυρ της κολάσεως είναι ο ίδιος ο Κύριος;
  Κι όταν διαβάζει ο @ακ1960 στην Αγία Γραφή ότι ο Κύριος θα τους διώξει από κοντά του στο αιώνιο πυρ πώς το κατανοεί;
  Ή όταν διαβάζει ότι αυτό το αιώνιο πυρ είναι ητοιμασμένον για τον σατανά πως το καταλαβαίνει; Από ποιον είναι ητοιμασμένον;; Επιδέχεται ετοιμασίας το Άκτιστο;;
  Αν δεν έχει , ο @ακ1970, κάτι να πει γι’αυτά καλό θα ήταν να μετράει τα λόγια του..

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Οὔτε κι ἐσεῖς μὲ πείσατε. Ἢ μᾶλλον μὲ πείσατε γιὰ τὸν ρωσοσλαβικὸ ἐθνοφυλετισμό.
   Τὸ ὅτι ὑπῆρξαν ἐξαρχῆς Ρῶσοι ἅγιοι δὲν σημαίνει ὅτι ἀκόμη ἡ σλαβικὴ Ὀρθοδοξία δὲν ἦταν σὲ νηπιώδη κατάσταση, καὶ χρειαζόταν βοήθεια ἀπὸ τοὺς νονούς τους. Ἕτερον ἑκάτερον.
   Οἱ Ἕλληνες μονο πνευματικοὶ νονοὶ πολλῶν λαῶν στάθηκαν. Γιὰ τοὺς Ρώσους δὲν ξέρω τί εἴδους νονοὶ εἶναι. Ἂν ἀπὸ ἐθνικισμὸ κατανοεῖτε τὴν χαμηλὴ στάθμη τῶν Σλάβων καὶ τὴν ἔγνοια τῶν Ἑλλήνων ἱεραρχῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της (τὸ νὰ μὴν πάει στράφι ἡ δουλειά τους ἐπειδὴ κάποιος Σκύθης, Γότθος ἢ WASP ἔχει τὴν παγανιστικὴ καὶ προτεσταντικὴ ἀποψάρα του ἐπικαλούμενος τὸν Παῦλο) ὡς ἑλληνικὸ ἐθνικισμό, σφάλλετε.
   Γενικά, οἱ Σλάβοι βρῆκαν κάποια πράγματα, γιὰ τὰ ὁποῖα οὔτε κόπιασαν οὔτε κούνησαν τὸ δακτυλάκι τους, καὶ τὰ ἀμφισβητοῦν ἐπικαλούμενοι τὴν ἀτομικὴ ἁγιότητα. Δὲν κρίνουμε ἄτομα, πόσο μᾶλλον ἁγίους, κρίνουμε ὅμως τὸ θρησκευτικὸ καὶ πολιτισμικὸ ἐπίπεδο στὴ βάση κανόνων ποὺ οἱ Σλάβοι ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ μελετήσουν καὶ νὰ ἀποδεχτοῦν.
   Τὸ ἂν ἐσᾶς σᾶς φαίνεται ἀνόητο νὰ διοικεῖται ἐμμέσως ἀπὸ τὸ Φανάρι ἡ Ἀμερική, τί νὰ κάνουμε; Ἂς συγκαλούσαν οἱ Ρῶσοι τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους τῆς πρώτης χιλιετίας μ.Χ.!
   Ἔλα παππού μου νὰ σοῦ δείξω τ’ ἀμπέλια σου, κοινῶς.
   Τώρα, αὐτὰ τὰ sola scriptura ἐπιχειρήματά σας περὶ κόλασης, ἀνοῖξτε πρῶτα τοὺς Πατέρες νὰ δεῖτε πῶς ἑρμηνεύουν καὶ τὰ ἐδάφια στὰ ὁποῖα ἀναφέρεστε, ἀλλὰ καὶ τὴν κόλαση ὡς κατάσταση, καὶ κατόπιν πεῖτε μας γιὰ τὴν ἄποψή σας γιὰ τὸ ἐδάφιο ποὺ ἐπικαλεῖστε.

   Μου αρέσει!

 7. Ο/Η Δ. Μ. λέει:

  Αυτό δεν μπορούν να χωνέψουν οι Ρώσοι:

  Σε γενικές γραμμές, αυτό που θέλουν οι Ρώσοι να κάνουν με την Ορθοδοξία είναι ό,τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Ερντογάν με το Ισλάμ: να το παίξουν η ορθόδοξη υπερδύναμη διεκδικώντας την πολιτική ηγεσία των Ορθοδόξων.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Ναί. Τελείως κοσμικὲς ἐπιδιώξεις.

   Νομίζουν ὅτι ἐπειδὴ βρέθηκαν σὲ μιὰ γωνιὰ τῆς Γῆς κοντὰ στὸν Βόρειο Πόλο καὶ ἔτσι διασώθηκαν ἀπὸ ποικίλλες καταστροφές καὶ ἐπιδρομές, τὰ μεγάλα νούμερα καὶ ἀριθμοί τους εἶναι ἀπόδειξη ὀρθόδοξης ἀλήθειας.

   Μου αρέσει!

 8. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ σχολιαστὴς θίχτηκε ἐπειδὴ τοῦ θίξαμε τὴν Ρωσία: Μὲ τὸ βασικὸ ζήτημα τῆς ἀνάρτησης ποὺ εἶναι τί πρέπει νὰ κάνει ἡ Ἑλλάδα ὡς κράτος, οὔτε ποὺ ἀσχολήθηκε.
  Εἶναι γνωστὸ ὅτι στὴν Ἑλλάδα ἦρθαν πάμπολλοι ἀπὸ τὴν πρώην ΕΣΣΔ μετὰ τὸ 1990 παρουσιαζόμενοι ὡς ἀπώτατης ἑλληνικῆς καταγωγῆς. Ἐδῶ ἡ παρατήρησή μου εἶναι γενική, καὶ δὲν ἀφορᾶ άπαραιτήτως τὸν σχολιαστή μας. Ἐγὼ ἀπορῶ γιατί ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς ἐκ Σοβιετίας προερχόμενους ἐνῶ δηλώνουν Ἕλληνες, ὑπερασπίζονται μὲ τέτοιο πάθος τὸν ρωσικὸ παράγοντα.
  Ἐὰν εἶναι Ἕλληνες καὶ ζήτησαν βοήθεια ἐρχόμενοι στὴν Ἑλλάδα, γινόμενοι πολίτες της κ.λπ., ἡ νομιμοφροσύνη τους πρέπει νὰ εἶναι πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Κι ὄχι πρὸς τὶς πρώην πατρίδες τους. Ἀλλιῶς, τὰ σύνορα εἶναι ἀνοιχτὰ γιὰ ἐπιστροφὴ στὴ λατρεμένη τους ἀνατολικὴ Εὐρώπη.

  Μου αρέσει!

 9. Ο/Η Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς λέει:

  sola scriptura σχετικά με τα λόγια του Κυρίου;;
  Τότε να αρχίσουμε να αμφισβητούμε το κάθε τι..
  πχ. Είπε ο Κύριος για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και κάποιοι βασίστηκαν σ’αυτό και χωρίστηκαν από τους παπικούς.
  Αν μας αντιμετωπίσουν έτσι οι παπικοί δηλαδή μας πουν sola scriptura επιχειρήματα έχετε για την εκπόρευση, θα αναθεωρήσετε εσείς; Θα σας πείσουν έτσι εύκολα;;

  Μου αρέσει!

 10. Ο/Η Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς λέει:

  Σας είπα αλλά δε το προσέξατε.
  Οι ορθόδοξοι διδάσκουν ότι η κόλαση, το αιώνιο πυρ της κόλασης, είναι ο Κύριος.
  Εμμέσως πλην σαφώς μας λένε ότι αιωνίως ο Κύριος θα είναι σε άμεση επαφή με τους κολασμένους, έτσι κατανοώ το πυρ της κόλασης σε σχέση με τους κολασμένους.

  Σχετικά με το εδάφιο, στην παραβολή της Κρίσεως, περιμένω από εσάς να μου πείτε κάποια ερμηνεία των αγίων αλλά δε θέλετε να μου το πειτε..
  Ας περιμένουμε τον @AK… Kατι θα ξέρει αυτός, φάνηκε σίγουρος, είχε τον αέρα αυτού που γνωρίζει τα θεολογικά.
  Ελπίζω να είναι έτσι..

  Μου αρέσει!

 11. Ο/Η Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς λέει:

  Είπατε ‘θὰ μποροῦσα νὰ σᾶς ἀπαντήσω, ἀλλὰ δὲν σᾶς ἀπαντῶ’
  Είναι τόσο μεγάλη η απάντησή σας και θα σας κούραζε;
  Δε πειράζει ας δούμε τον @ΑΚ τι έχει να μας πει.

  Μου αρέσει!

 12. Ο/Η Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς λέει:

  Το ναι πάει στο μακροσκελές της απάντησης σας;

  Το δε ‘λογικη’ πάει στην απλή αναφορά μου στους λόγους του Κυρίου..
  Δεν αποτελούν από μόνοι τους «άγκυρα»και βέβαιη ερμηνεία;;

  Ελλείψει ερμηνείας αγίων το αφήνουμε και δε το πιάνουμε καθόλου;;

  Μου αρέσει!

 13. Ο/Η Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς λέει:

  Εγώ δε διαδίδω τίποτε ..τι διδάσκουν οι ορθόδοξοι είπα μόνο με τις απορίες που μου δημιούργησαν.
  Εσείς όμως αν και έχετε την απάντηση δε μου τη λετε.
  Τι φοβάστε;

  Μου αρέσει!

 14. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Ὁ καλός μας σχολιαστὴς δὲν ἀπαντᾶ ἐὰν εἶναι Ὀρθόδοξος. Ντρέπεται νὰ πεῖ ὅτι εἶναι; Ἢ δὲν εἶναι;
  Ἐντάξει, ἀκόμη καὶ ὁ Μτ»Ι» ποὺ εἶχε περάσει ἀπὸ ἐδῶ, δὲν ἀρνήθηκε ὅτι ἀνήκει στοὺς Μτ»Ι». Εἶχε τὸ σχετικὸ θάρρος.
  Ἐνῶ τώρα, «ἐδάφια τοῦ Κυρίου». Οὔτε κἂν μιὰ «ὁμολογία». Μόνο ψεύδη γιὰ τὸ τί λέει ἡ Ὀρθοδοξία περὶ κόλασης.
  Ποῦ βαδίζουμε, κυρίες καὶ κύριοι;…

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η ak1970 λέει:

   Θαυμάζω την υπομονή σας και τη συγκρότηση των απαντήσεων σας. Πάντως, δεν μου φαίνεται τυχαία η επίθεση που δεχθηκατε. Το επίπεδο των ελληνικών του ήταν εξαιρετικό για Ρώσο. Και ο προσανατολισμός του μπλογκ σας σε συνδυασμό με το βάθος των γνώσεων σας φαντάζομαι πως ενοχλούν κάποιους…. κύκλους.

   Μου αρέσει!

 15. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Τί θὰ γίνει κύριε Γιάνκοβιτς, εἶστε τόσο φοβισμένος ὥστε νὰ μὴν μᾶς πεῖτε ὅτι δὲν εἶστε Ὀρθόδοξος;
  Μόνο γιὰ νὰ κακοχαρακτηρίζετε τὴν ἑλληνικὴ Ἐκκλησία καὶ νὰ λέτε (ὄντας ἄσχετος) κουταμάρες γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία εἶστε γενναῖος;
  Ποιὰ σεκτούλα προτιμᾶτε;
  Ρουφῆξτε καμμιὰ βότκα σὰν τοὺς ἀλκοολικοὺς Ρώσους, νὰ πάρετε δύναμη ὥστε νὰ μᾶς ἀπαντήσετε.

  Μου αρέσει!

 16. Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

  Νὰ τοὺς χαίρεται τὸ γνωστὸ τρόλλ.

  Μου αρέσει!

 17. Ο/Η Μανώλης λέει:

  Θέλω παρέμβαση «Αντώνη» για να ολοκληρώσω άποψη

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s