περὶ τέχνης

Διάβαζω κάτι παλιὲς συζητήσεις μου γιὰ τὴν τέχνη. Καὶ δῶσ’ του ὁ συνομιλητὴς νὰ προσπαθεῖ νὰ μὲ πείσει γιὰ τὸ ὅτι ὑπάρχει ἀλλοτρίωση καὶ ὅτι ὁ κόσμος, ἡ κοινωνία, ὁ καπιταλισμός, καὶ καλά, ὁπότε ἔχει μιὰ κάποια βάση τὸ σύνθημα «Ἡ τέχνη εἶναι νεκρή».

Λοιπόν, ξεκινῶ μὲ τὸ ἀξίωμα ὅτι δὲν ὑπάρχει στὴν πραγματικότητα ἀλλοτρίωση καὶ ὁ λόγος γι’ αὐτὸ εἶναι ὅτι τὸ ἀνθρώπινο εἶναι ἁπλὰ ὅ,τι ἔκαναν καὶ κάνουν οἱ ἄνθρωποι. Ἡ Ἀλλοτρίωση ὡς ἔννοια προϋποθέτει τὴν ὕπαρξη κάποιας ἀνθρώπινης οὐσίας, καὶ σημαίνει τὴν κακὴ τροποποίηση μιᾶς ἀνθρώπινης καὶ καλῆς οὐσίας. Τὴν οὐσία αὐτὴ βεβαίως γνωρίζουν οἱ σοφοὶ καὶ ἀγνοοῦν οἱ λοιποὶ ἄσοφοι. Μάλιστα, ὁποιαδήποτε μεταβολὴ ἀπὸ ὅ,τι μᾶς φαίνεται παραδεδομένο θεωρεῖται ὡς ἀπώλεια μιᾶς ἀρχέγονης καὶ πανανθρώπινης οὐσίας, ἐνῶ τέτοιες μεταβολές, δυσάρεστες καὶ μή, εἶναι ἀμέτρητες στὴν ἱστορία. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ὅλες οἱ ἀντίθετες παρατάξεις πιστεύουν ὅτι γνωρίζουν τὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς οὐσίας, τῆς ἀνθρώπινης ἰδιότητας, καὶ τὸ ὡραῖο αὐτὸ τσίρκο συνεχίζεται, καὶ τελικὰ ἀπὸ τὴν πολυφωνία καὶ τὴν πολυλογία ὅλων δὲν ἔχεις λόγο ἢ χρόνο νὰ δεχτεῖς γιατί νὰ εἶναι ὁ ἕνας σοφὸς καὶ ὄχι ὁ ἄλλος. Θὰ σοῦ χρειαζόταν μιὰ ὁλόκληρη ζωὴ νὰ ἐξετάσεις ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα, καὶ τελικὰ βολεύεσαι σὲ αὐτὸ ποὺ ξέρεις καὶ μέσα στὸ ὁποῖο γεννήθηκες προσπαθώντας νὰ ξεχάσεις ὅτι κι αὐτὸ ἦταν μερικὸ καὶ τυχαῖο.

Ἐντάξει, ἀσφαλῶς εἶναι κουραστικοὶ κάτι δεξιοὶ ἐθνοχριστιανοτέτοιοι, μὲ ἐπίπεδο πατώματος ὑπογείου, ποὺ ὑπερασπίζονται ὡσὰν κατηχητόπουλα τὸν καπιταλισμὸ ὡς τὸν καλύτερο ἱστορικὰ δυνατὸ κόσμο-σύστημα. Ἀλλά, ἀπὸ τὴν ἄλλη, μπορεῖς νὰ ζῆς σὲ ἕναν φρικτὸ κόσμο καὶ π.χ. νὰ γράφεις ἔξοχα ποιήματα, εἴτε αὐτὰ ἀφοροῦν τὸν φρικτό σου κόσμο εἴτε τὴν ἄρνησή του εἴτε ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ στοιχεῖο ποὺ τὸν καθιστᾶ φρικτό. Οὔτε ὁ ἐπαγγελματισμὸς εἶναι κάτι ποὺ συνεπάγεται τὴν ἀλλοτρίωση. Ἂν δὲν ὑπῆρχαν ἐπαγγελματίες καλλιτέχνες ἀλλὰ μόνο ὁ καθένας μας ἐρασιτέχνης ποὺ παίζει γιὰ τὴν πλάκα του ἕνα μουσικὸ ὄργανο, δὲν θὰ εἴχαμε κανένα ἀξιόλογο μουσικὸ ἔργο. Οἱ κλίκες καὶ οἱ ἀντίπαλες παρατάξεις πάντοτε ὑπῆρχαν, παντοῦ, ἀκόμη καὶ στὴν τέχνη.

Πάντοτε ὑπῆρχαν ἄνθρωποι ποὺ πουλοῦσαν τὴν τέχνη τους, τὴν ὑπέτασσαν σὲ ἐκεῖνο ποὺ ἀρέσει στὸν Καίσαρα ἢ στὸν ὁποιοδήποτε ἄλλο. Ἐμπόρευμα ἦταν καὶ πρὸ καπιταλισμοῦ ἡ μουσική. Καὶ τότε γιὰ ἐπαγγελματίες μιλᾶμε. Αὐτὸ ποὺ λείπει ἀπὸ τὸ Χτὲς εἶναι ἡ γιγαντιαία κλίμακα καὶ ἡ πολυπλοκότητά της, μπροστὰ στὴν ὁποία καθένας αἰσθάνεται ἀνίσχυρος. Τίποτε ἄλλο.

Πρακτικά, ὅλη ἡ σχετικὴ συζήτηση ὁδηγεῖ σὲ δῆθεν ἀντιμόδες καὶ ἀντιτέχνες, καὶ τὸ ἀστεῖο εἶναι στὸ ὅτι δὲν ἐξηγεῖται πῶς εὐδοκιμοῦν καὶ ἀναπτύσσονται ὑπὸ τὸν καπιταλισμὸ τέτοιες μικροῦλες ὀάσεις «μὴ ἀλλοτριωμένης τέχνης». Κανονικὰ καὶ μὲ βάση τέτοιες λογικές, κάθε τέχνη θὰ ἔπρεπε νὰ καταργηθεῖ ἕως ὅτου γίνει ἡ περίφημη ἐπανάσταση, εἴτε νὰ εἶναι στρατευμένη μὲ σκοπὸ τὴν ἐπανάσταση. (Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μεταπολεμικὴ -καὶ μή- ὑπαρξιστικὴ μπαρούφα καὶ παραδοχὴ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἰμπεριαλισμὸ ὑπάρχει καὶ ἡ μοναξιά.) Τὸ ἀστεῖο ἐπίσης εἶναι ὅτι κατὰ τὰ ἄλλα κατηγορεῖται π.χ. ἡ θρησκευτικὴ τέχνη ὡς ἡ μόνη στρατευμένη -ποὺ εἶναι βέβαια στρατευμένη, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὴν κάνει λιγότερο ἐνδιαφέρουσα. Κατὰ τρίτον, αὐτὰ τὰ τσιτάτα μὲ τὸ «Κάτι εἶναι νεκρό/-ή» ἐκφέρονται ἀπὸ κάτι μαϊμοῦδες τοῦ Νίτσε (ἐγὼ ἔχω δεῖ νὰ ἐκφέρονται ἀπὸ ἀντινιτσεϊκοὺς καταστασιακούς κ.λπ.), ποὺ ἀντιγράφουν τὸ «ὁ Θεὸς εἶναι νεκρός» (ἀνομολόγητα ἐκφράζοντας τὴν ὑποταγή τους στὸ νιτσεϊκὸ αὐτὸ μοτίβο περὶ Τέλους) γιὰ ἑκατὸ ἄλλα διαφορετικὰ πράγματα, ἰδέες, καταστάσεις, κ.λπ., καὶ ἡ γραφικότητα τῆς ἀντίφασής τους ξεπερνᾶ τὸ ἡλιοβασίλεμα στὴ Σαντορίνη.

Ἂν σὲ διάφορα εἴδη μουσικῆς π.χ. παραδοσιακὴ ἢ ἔντεχνο, ὑπάρχει ἀδιέξοδο, δὲν εἶναι αὐτὸ λόγος νὰ δοῦμε κάποια ἀλλοτρίωση. Κάτι ἄλλο, ἡ κοινωνία ποὺ παρῆγε τὰ μουσικὰ αὐτὰ εἴδη, τελείωσε. 

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

2 Responses to περὶ τέχνης

 1. Ο/Η bfo λέει:

  «Ἂν σὲ διάφορα εἴδη μουσικῆς π.χ. παραδοσιακὴ ἢ ἔντεχνο, ὑπάρχει ἀδιέξοδο, δὲν εἶναι αὐτὸ λόγος νὰ δοῦμε κάποια ἀλλοτρίωση. Κάτι ἄλλο, ἡ κοινωνία ποὺ παρῆγε τὰ μουσικὰ αὐτὰ εἴδη, τελείωσε.»

  Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κοινωνία είναι ισάξια καθόσον «όλα ανθρώπινα είναι» (π.χ. η Ρώμη της ακμής της και η Ρώμη της παρακμής). Τη διαφορά μπορούμε να την πούμε και «αλλοτρίωση» και ας μην αντιστοιχεί σε αλλοτρίωση της ανθρώπινης φύσης με τη φιλοσοφική έννοια (η οποία έστω έχει όλες τις δυνατότητες), αλλά απλή επικράτηση γενικευμένων αντικοινωνικών, βλακωδών, έκφυλων κλπ ιδεών και πρακτικών.

  Και να αρνηθούμε δηλαδή την «οντολογία» της αλλοτρίωσης, δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστη ως έννοια – έστω αν χρησιμοποιηθεί ως κριτική ή παρατήρηση ή και πολεμικά.

  Άλλωστε και ο Χριστιανισμός όσο ξέρω παραδέχεται π.χ. κακή αλλοίωση (και αντίστοιχα καλή), ή πάντως τάση προς καλά έργα ή προς έργα και πιστεύω του εξαποδώ.

  Έπειτα δεν παίζουν μόνο ποσοτικές αλλαγές (λίγο περισσότερη διαφορά από παλιότερους τρόπους ζωής) αλλά καμμιά φορά συσσωρεύεται το ποσοτικό και καταντάει ποιοτική αλλαγή (και δεν είμαστε μακριά από κάτι τέτοιο, αν συνυπολογίσουμε και τις ιλλιγιώδεις αλλαγές και δυνατότητες της τεχνικής).

  Δηλαδή αν αύριο τα παιδιά βγαίνουν από τεχνητή μήτρα, τα μεγαλώνουν σε οργανωμένα οικοτροφεία (χωρίς γονείς), δεν κάνουν έρωτα ή έχουν φύλο καν (αλλά π.χ. η γενετική μηχανική συνδυάζει τα γονίδια που επιθυμούν για να γίνουν νέα παιδιά), και μετά περνάνε όλη τη μέρα τους καθισμένοι σε τεχνητή πραγματικότητα με γυαλιά VR, θα λέγαμε ότι αυτό δεν είναι αλλοτρίωση;

  Μπορεί και να είχαμε δίκιο από φιλοσοφικής άποψης ή σημειολογικώς. Αλλά θα είχαμε άδικο από άλλες, ουσιαστικότατες, πλευρές.

  «Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ὅλες οἱ ἀντίθετες παρατάξεις πιστεύουν ὅτι γνωρίζουν τὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς οὐσίας, τῆς ἀνθρώπινης ἰδιότητας, καὶ τὸ ὡραῖο αὐτὸ τσίρκο συνεχίζεται, καὶ τελικὰ ἀπὸ τὴν πολυφωνία καὶ τὴν πολυλογία ὅλων δὲν ἔχεις λόγο ἢ χρόνο νὰ δεχτεῖς γιατί νὰ εἶναι ὁ ἕνας σοφὸς καὶ ὄχι ὁ ἄλλος».

  Μπορεί, αλλά παρα Κονδυλίζει.

  Το ίδιο μπορεί να πεί κανείς για οποιαδήποτε ηθική άλλωστε, αλλά κανείς (ούτε ο Κονδύλης, εκτός από όταν φιλοσοφεί) τις δέχεται όλες ως ισάξιες.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η Χρονογραφίες λέει:

   Κάθε κανονιστικὴ θεωρία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει χωρὶς πάνω καὶ κάτω, παρακμὴ καὶ ἀκμή. Τώρα, ἂς ποῦμε, ἡ ἄποψη περὶ ἀκμῆς καὶ παρακμῆς τῆς Ρώμης δὲν εἶναι ἡ μόνη, ἀλλὰ ὑπάρχουν κι ἐκεῖνοι ποὺ βλέπουν ἕναν μετασχηματισμό, καὶ ἀποφεύγουν τὸν ὅρο παρακμή. Αὐτὸ δὲν ἔχει νὰ κάνει τόσο μὲ τὶς ὑλικὲς συνθῆκες (πόσα λουτρὰ ἔκαναν τὸν 1ο καὶ τὸν 8ο αἰ.) ὅσο μὲ τὴν βιωσιμότητα τῶν κοινωνιῶν μπροστὰ σὲ κινδύνους. Εἶναι (ἡ θεωρία τῆς ἀκμῆς-παρακμῆς) σὰ νὰ λέμε ὅτι μιὰ γλώσσα τῶν πρωτόγονων εἶναι κατώτερη ἐνῶ δὲν εἶναι ἔτσι ἐὰν αὐτὴ ἡ γλώσσα π.χ. μπορεῖ (ποὺ μπορεῖ) κι ἐκφράζει τὴν καθημερινότητα καὶ τὶς ὑψηλότερες ἰδέες τῆς κοινότητάς τους.

   Ἀναπόφευκτα, ἡ παραδοχὴ τῆς ἰσότητας τῶν ἀπόψεων καὶ τῶν κοσμοεικόνων δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ γιὰ ὅποιον θέλει νὰ δράσει καὶ τελικὰ νὰ ζήσει. Τελικά, ἐπιλέγει καθένας τὴν πλησιέστερη ἢ τυχαία ἠθικὴ καὶ κοσμοαντίληψη, καὶ προσπαθεῖ νὰ ζήσει μὲ αὐτὴν καὶ μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι καίτοι ὑπάρχουν πολυάριθμες ἄλλες ἠθικὲς καὶ κοσμοεικόνες, ἡ δική του εἶναι ἡ μόνη σωστή. Τὸ τίμημα τῆς περιγραφῆς εἶναι ἡ ζωή. Ἀλλὰ ἔστω φευγαλέα καὶ εἰδικὰ σὲ καιροὺς πολυφωνίας, δὲν ἀποκλείεται μιὰ ἀμυδρὴ διαίσθηση γιὰ τὴν ἰσότητα τῶν ἀπόψεων.

   Τώρα, γιὰ τὴν ἀλλαγὴ π.χ. τοῦ τρόπου τῆς γέννησης ἐπιφυλάσσομαι, καὶ δὲν ἔχω ἀπάντηση. Ἀλλὰ π.χ. λέμε γιὰ τοὺς λοατκι, ἐνῶ στὴν ἀρχαιότητα καὶ στὸ Βυζάντιο (εὐνοῦχοι) ἀντίστοιχα φαινόμενα ἦταν ὄχι μόνο διακριτὰ ἀλλὰ καὶ σημαντικά (οἱ εὐνοῦχοι ὡς τρίτο φύλο).

   Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s